• วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนกี้ – กดัญสก์ – ปราสาทมาลบอร์ก – โทรุน – พอซนาน
 • วรอตซวาฟ – เชสโตโชวา – Black Madonna – คราคูฟ – เหมืองเกลือ – ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์
ทัวร์โปแลนด์
รหัส 059-1208
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
89,800 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

20.30 น. : คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW G ประตูทางเข้าที่ 1 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ (OS) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.55น. : ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบิน OS 026 (บินประมาณ 11.30 ชม.) สายการบินบริการ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า บนเครื่องบิน

วันที่ 2
เวียนนา - วอร์ซอร์ – พระราชวังลาเซียนกี้ - พระราชวังหลวง

05.35 น. : เดินทางถึงสนามบิน เวียนนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์ โดย เที่ยวบิน OS 625 (เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

07.45 น. : เดินทางถึงสนามบินกรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์

นำท่านเที่ยวชม กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) เมืองหลวงโปแลนด์ นำท่านเข้าชมพระราชวังลาเซียนกรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) กี้ (Lazienki Palace) ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความงามเทียบเคียงได้กับพระราชวังแวร์ซายแห่งฝรั่งเศส ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอในปี ค.ศ. 1897

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ย่านประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองเก่าวอร์ซอเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1980 นำท่านสู่ ย่านตลาดเก่า (Old Town Market Place) ย่านความเก่าแก่ที่สุดของเมืองเก่าวอร์ซอ ศาลาว่าการ (City Hall) ร้านอาหาร ร้าน

กาแฟ และร้านค้าอื่นๆ กำแพงเมืองเก่า (City Walls) นำท่าน เข้าชม วิหารเซนต์จอห์น (St. John’s Cathedral) วิหารคาทอลิกหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอ นำท่านเข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Castle) ที่ถูกสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกครั้งที่ประเทศโปแลนด์ย้ายเมืองหลวงจากคราคูฟมาที่วอร์ซอในปีค.ศ. 1596 ภายในพระราชวังตกแต่งได้อย่างหรูหรา อลังการและสวยงามไม่แพ้พระราชวังหลวงแห่งใดในโลก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Warszawa Centrum **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
วอร์ซอร์ - พระราชวังวิลานอฟ – พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมพระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) หนึ่งในพระราชวังหลวงแห่งกรุงวอร์ซอ ที่ถูกบันทึก เป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่สุดของประเทศโปแลนด์ แรกเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของกษัตริย์จอห์นที่ 3 โซบีสกี แห่งโปแลนด์ (King John III Sobieski) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 ด้วยสไตล์แบบบาโรก และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติตั้งแต่ ค.ศ.1962 เป็นต้นมา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  : นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์และวัฒนธรรม Palace Culture and Science อาคารที่โดดเด่นเป็นแลนด์มาร์คของกรุงวอร์ซอ   อาคารที่ยังถือว่าเป็นอนุสรณ์ในยุคคอมมิวนิสต์ ตึกที่สูงใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ ให้ท่านขึ้นชมวิว ที่ชั้น 30 ของอาคาร จุดชมวิวมุมสูงแบบพาโนรามาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงวอร์ซอ จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า Zalote Tarasty ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองวอร์ซอ กับร้านค้ากว่า 200 ร้านค้า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Warszawa Centrum **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
วอร์ซอร์ - Nidzica - กดัญสก์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง Nidzica  (ระยะทาง 157 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มีแม่น้ำที่เรียกว่า Nida ไหลผ่าน Nidzica ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง เป็นเมืองที่เริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นเมืองที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากสงคราม ไฟไหม้ และโรคระบาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ มันถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จากนั้นสร้างใหม่และถูกทำลายอีกครั้งหลังจากการสิ้นสุดของสงครามกองทัพโซเวียต นำท่านเข้าชมปราสาท Nidzica ที่ก่อสร้างราวปี 1370 โดยอัศวิน Pfleger of the Teutonic Knights ได้ทำเป็นที่อยู่อาศัยของเขาในปี 1409 จากนั้นกองกำลังโปแลนด์ได้ยึดปราสาท ในปี 1454 ปราสาทถูกยึดครองโดยสหภาพปรัสเซีย และในเดือนกุมภาพันธ์ 1455 กองทัพเช็กยึดครอง จนในปี 1784 เกิดเพลิงไหม้ และในปี 1812 ปราสาทถูกทำลายโดยกองกำลังฝรั่งเศส ปราสาทถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปี 1828-1930 เป็นศาลและเรือนจำ กองทัพโซเวียตถล่มปราสาทอีกครั้งในปี 1945 และยังคงซากปรักหักพังอยู่จนกระทั่งมีการสร้างใหม่ในปี 1961-1965

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย  : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกดัญสก์ (Gdansk) (ระยะทาง 184 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชม เมืองกดัญสก์ เมืองท่องเที่ยวทางตอนเหนือของโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่สำคัญของประเทศ เพลิดเพลินกับถนนที่มีเสน่ห์ที่สุดของยุโรปตอนเหนือ เมืองเก่ายุคกลางอันงดงาม ที่ทำการเทศบาล Main Town Hall นำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกสไตล์ บริกโกธิก หนึ่งในสามโบสถ์อิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดเทียบเท่าโบสถ์ Frauenkirche แห่งนครมิวนิก

 

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Admiral Hotel Gdansk**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
กดัญสก์ – โทรุน - พอซนาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลบอร์ก (Malbork) ( ระยะทาง 62 กิโลเมตร เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) นำท่านเข้าชมปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทยุคกลางสไตล์โกธิก ที่สร้างขึ้นจากอิฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหากนับจากอาณาเขตพื้นที่ตัวปราสาท หนึ่งในอนุสรณ์สถานแห่งชาติของประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในมรดกโลกยุคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์กรยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1997  สมควรแก่นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรุน (Torun) (ระยะทาง 154 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านชมเมืองโทรุน อดีตเมืองยุทธศาสตร์สำคัญของอาณาจักรปรัสเซียยุคขยายอาณาเขตในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 – 15 เมืองที่มีการผสมผสานระว่างความสวยงามของทัศนียภาพทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมในยุคกลาง แวะชม ย่านเมืองเก่า (Old Town) ย่านที่มีความสวยงามที่ผสมผสาน ระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บ้านเรือนสมัยยุคกลางและทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำวิสลา จนได้รับการยกย่องจากองค์กร UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์ในปีค.ศ. 1997 และถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของประเทศโปแลนด์จากนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA ในปี ค.ศ. 2007 นำท่านชมและถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ชมย่าน Old Town Market 1 ใน 30 สถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามที่สุดในโลกนิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA นำท่าน เข้าชม Cathedral St. John the Baptist and John the Evangelist สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ นำท่าน เข้าชม บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) นักดาราศาสตร์ ชื่อก้องโลก ผู้สร้างโมเดลจักรวาลซึ่งให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้จนถึงปัจจุบัน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองพอซนาน (Poznan) (ระยะทาง 161 กิโลเมตรเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Hotel NH Poznan**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
พอซนาน - วรอตซวาฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม เมืองพอซนาน หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์ เมืองเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำราญของยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโปแลนด์ เป็นอันดับ 2 ต่อจากเมืองหลวงอย่างวอร์ซอ นำท่านเดินเล่นชมเมืองพอซนาน จาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Old Town Square) จัตุรัสเมืองเก่าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ปราสาท ป้อมปราการ และ ศาลากลางจังหวัด  แวะถ่ายรูปกับ แกรนด์เธียเตอร์ (Grand Theatre) โรงละครโอเปร่าที่ได้รับการออกแบบสไตล์นีโอคลาสสิก นำท่าน เข้าชมปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) อีกหนึ่งปราสาทที่มีชื่อเสียงของเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย  : นำท่านเดินทางสู่ เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw) (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city เป็นเมืองที่มีอาคารหลากสีสัน โดดเด่นสวยงาม และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 8 เมืองที่มีสีสันมากที่สุดในโลก (8 Colorful cities in the world) นำท่านชม เมืองวรอตสวัฟ แวะถ่ายรูปกับมหาวิทยาลัยเมืองวรอตซวาฟ (University of Wroclaw) มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงประจำเมือง เมืองวรอตซวาฟ ซึ่งเคยผลิตบุคคลากรชั้นนำของโลกผู้ซึ่งชนะรางวัลโนเบลถึง  10 คนด้วยกันในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา นำท่านถ่ายรูปกับอาคารหลากสีสันในจัตุรัสเมืองเก่า, ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเล่น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Park Hotel Diament**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
วรอตซวาฟ - เชสโตโชวา - คราคูฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) (ระยะทาง 194 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองศูนย์กลางของผู้แสวงบุญ เมืองเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงจากภาพวาด Black Madonna และเป็นบ้านเกิดของพระสันตปาปาจอห์นปอลที่ 2 อีกด้วย นำท่านเข้าชม วิหารจัสนาโกรา (Jasna Gora) ซึ่งเป็นวิหารที่ประดิษฐานของรูปนักบุญมาดอนนาสีดำ Black Madonna ซึ่งคนทั้งโลกที่นับถือคริสต์รู้จักเป็นอย่างดีด้วยปาฏิหาริย์ที่เล่ากันมา

 กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองคราคูฟ (Krakow) (ระยะทาง 148 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงโปแลนด์นานถึง 600 ปี ก่อนย้ายไปที่กรุงวอร์ซอในปี ค.ศ. 1596 และในปี ค.ศ. 1978 คราคูฟก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศโปแลนด์ นำท่านชมเมืองคราคูฟ เริ่มจาก ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square)  จตุรัสกลางเมือง ด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลาง ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ห้างสรรพสินค้าเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ซูเคียนนีส (Sukiennice)  นำท่าน เข้าชม   โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์ชื่อดังของคราคูฟ อาคารการค้าผ้าในอดีต (Cloth Hall) อิสระช้อปปิ้งสินค้าราคาประหยัด ณ ห้างสรรพสินค้าและสัมผัสไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในเมืองคราคูฟ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Krakow Centrum**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
คราคูฟ - เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) - ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองวีลิซกา (Wieliczka) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 30 นาที) เข้าชมความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เหมืองเกลือแห่งนี้เป็นมรดกโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.1988 เหมืองเกลือที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโปแลนด์ เป็นเหมืองใต้ดินที่มหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมเหมืองเก่าแก่ใต้ดิน แกลอรี่และห้องซึ่งสร้างและแกะสลักจากเกลือทั้งหมด โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) ซึ่งเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือ สองข้างสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือ ชมความงามของทะเลเกลือใต้พิภพ

กลางวัน  : รับประทานอาหารกลางวัน (ท้องถิ่น) ภายในเหมืองเกลือ

(***หากห้องอาหารภายในเหมืองเกลือไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดร้านอาหารท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงให้แทน)

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Birkenau) (ระยะทาง 81 กิโลเมตร เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี ที่กลุ่มนาซีเยอรมันใช้เป็นที่ทำการในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ค่ายแห่งนี้จัดเป็น 1 ใน 5 มรดกโลกในประเทศโปแลนด์ที่องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนไว้ พิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันแห่งนี้สะท้อนความน่าสยดสยองและความทารุณโหดร้ายของสงคราม ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ายกักกันจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของจริงของชาวยิวที่นาซีได้ยึดไว้, ห้องอาบน้ำ, ห้องที่นาซีใช้สำหรับกำจัดเชลยโดยใช้แก๊สพิษสังหารหมู่ชาวยิว ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น “โรงงานสังหารมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของนาซี” (***เนื่องจากค่ายกักกันมีการเปลี่ยนระบบการจองเข้าชมรูปแบบใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2020 ซึ่งหากคณะไม่สามารถเข้าชมในวันดังกล่าวได้ บริษัทจะหาที่เที่ยวอื่นทดแทน) เดินทางกลับสู่ เมืองคราคูฟ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ระดับ 4 ดาว Hotel Novotel Krakow Centrum**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
คราคูฟ - ปราสาทวาเวล - เมืองคราคูฟ

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) สถาปัตยกรรมศิลปะแบบเรอเนซองซ์ ที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรปซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวง ที่ประทับของกษัตริย์โปแลนด์มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เข้าชมมหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่มีชื่อเสียงซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น. : นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทำ Tax Refund

16.35 น. : ออกเดินทางสู่สนามบิน มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบิน LH 1625 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

17.55 น. : ถึงสนามบิน มิวนิค แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

22.45 น. : ออกเดินทางจากสนามบินมิวนิค โดยเที่ยวบิน LH 772 (บินประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันที่ 10
กรุงเทพมหานคร

14.10 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไข

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน OS / LH (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้นโปแลนด์
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ

 

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ

และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การชำระเงิน       งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

                             งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก         

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

 

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

 

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นประเทศโปแลนด์

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ)

สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)

 1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 5 x 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทาใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนสถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
 3. เอกสารการได้รับวัคซีนโควิดครบ 2 เข็ม (ขั้นต่ำคือ Astra Zeneca / mRNA)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง…..หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น …นาง… ต้องแนบมา) แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น
 7. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง…..ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ….นาง…ต้องแนบมา) แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น
 8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น
 9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  • เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  • เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
  • เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
  • หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตรารับรองโดยศูนย์การแปลเท่านั้น
 • กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
 1. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank Statement และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
 •  สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี

 

 • บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้

– หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

– สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
 • กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง

 • จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ1 และ 11.2

(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

ช่วงเดินทาง
10/06/2022 19/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
89,800 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
เดินทาง 10/06/2022 19/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
*** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
*** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
*** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
*** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/07/2022 24/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  89,800 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
  เดินทาง 15/07/2022 24/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
  *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
  *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
  *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
  *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 20/08/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   89,800 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
   เดินทาง 11/08/2022 20/08/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
   *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
   *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
   *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
   *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/09/2022 25/09/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    89,800 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
    เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
    *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
    *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
    *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
    *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/10/2022 16/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     89,800 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
     เดินทาง 07/10/2022 16/10/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
     *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
     *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
     *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
     *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/10/2022 30/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      89,800 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์โปรแลนด์ แกรนด์ โปแลนด์
      เดินทาง 21/10/2022 30/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 ***
      *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 86,800 ***
      *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (OS/LH) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000-120,000 ***
      *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน(BKK-VIE-WAW//KRK-MUC-BKK) 27,000 ***
      *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง กรุงวอร์ซอร์ (Warsaw) ค่ายกักกันเอาช์วิทซ์ (Auschwitz Birkenau) ตลาดนัดรีเน็ค โกลนี่ (Market Square) บ้านของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus’ house) ปราสาท Nidzica ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทวาเวล (Wawel Royal castle) ปราสาทอิมพีเรียล (Imperial Castle) พระราชวังวิลานอฟ (Wilanow Palace) พระราชวังหลวง (Royal Castle) พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์และวัฒนธรรม Palace Culture and Science มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) วิหารเซนต์จอห์น (St. John's Cathedral) เมือง Nidzica เมืองกดัญสก์ (Gdansk) เมืองคราคูฟ (Krakow) เมืองพอซนาน (Poznan) เมืองวรอตซวาฟ (Wroclaw) เมืองวีลิซกา (Wieliczka) เมืองเก่าวอร์ซอ (Warsaw Old Town) เมืองเชสโตโชวา (Czestochowa) เมืองโทรุน (Torun) เวียนนา เหมืองเกลือ (Wieliczka Royal Salt mine) โบสถ์เซนต์กิงก้า (Chappel of St. Kinga) โบสถ์เซนต์แมรี (St. Mary Church) โบสถ์เซนต์แม่รี่ (St.Mary Church)
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ