• เที่ยวเวียดนามเหนือสุดคุ้ม ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ
 • พักฮานอย 1 คืน พักฮาลอง 1 คืน
 • ที่เที่ยวใหม่ วัดต๋ามจุ๊ก จิบน้ำชาบนเรือ
 • ล่องเรือฮาลองเบย์ รับประทานอาหารซีฟุ๊ดบนเรือ
 • เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
 • แถมฟรี !!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้จุของได้เยอะ
 • เที่ยวสบายๆ รวมประกันโควิดทุกที่นั่ง !!
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 001-0990
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ สุวรรณภูมิ-ฮานอย-ทะเลสาบตะวันตก-เจดีย์เฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-อิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย

04.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสไมล์ โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07.45 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE560 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

09.35 น. : เดินทางถึงสนามบินนอยบ่าย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตะวันตก ( WEST LAKE ) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก มีความยาวของชายฝั่ง 17 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวงและเป็นสถานที่ที่นิยมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีสวนรอบๆ ทะเลสาบที่ดึงดูดชาวบ้านหลายคนและนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการพักผ่อนจากเมืองที่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เฉินก๊วก เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของชาวเวียดนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดเฉินก๊วก เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย เจดีย์แห่งนี้ใช้ศิลปะที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและเวียดนาม มีความสูง ทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นจะมีลักษณะเหมือนกัน จากชั้นล่างถึงชั้นบน ต่างเพียงจะมีขนาดเล็กลงตามพระพุทธรูปอมิตาภพุทธเจ้า ตามความเชื่อของพุทธมหายาน ซึ่งมองเห็นเด่นชัดจากภายนอก ไล่เรียงขึ้นไปตรงกัน ตัวเจดีย์ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดง ชั้นล่างด้านหน้าจะมีแท่นสำหรับให้นักท่องเที่ยวบูชา ภายในมีจารึกประวัติความเป็นมาทั้งของเจดีย์และพระศรีศากยมุนีปางปรินิพพานที่ทำด้วยทองคำ

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านอิสระช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย เป็นย่านที่มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2)

ที่พัก : MOON VIEW HOTEL/ HANOI ANISE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 2
เมืองฮานอย-สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์-ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดต๋ามจุ๊ก-เมืองฮาลอง-ฮาลอง Night market

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านออกเดินทางไปยัง สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1973 ชมร่างของรัฐบุรุษอาวุโสอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งได้รับการอาบน้ำยาเป็นอย่างดีอยู่ในโลงแก้วภายในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิคงที่ ชมบ้านพักที่อยู่อาศัยของท่านอดีตประธานธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งครั้งหนึ่งใช้เป็นศูนย์บัญชาการในสงครามเวียดนาม

(หมายเหตุ สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์, วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี และบ้านพักลุงโฮ เป็นสถานที่สองเเห่งที่ตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่ที่เเสดงถึงการปลดแอกเวียดนามออกจากการปกครองของฝรั่งเศสและเป็นจุดที่ก่อให้เกิดประเทศเวียดนามสมัยใหม่ในปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชม วัดเจดีย์เสาเดียว ที่มีอายุกว่า 400 ปี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่ เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่กลางสระบัว โดยมีตำนานไว้ว่า พระเจ้าหลีไทโต อยากได้โอรสมาก และรอคอยมาเป็นเวลานาน จนมาคืนวันหนึ่ง ทรงสุบิน(ฝัน) ไปว่าเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระแม่โพธิสัตว์ ได้มาปรากฎที่สระบัวและได้ประธานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้น พระองค์ก็ได้มีพระโอรส จึงได้สร้างเจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัวเพื่อเป็นการถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิม ในปี ค.ศ. 1049 ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะมาขอพรให้ได้บุตรกับเจ้าแม่กวนอิมที่เจดีย์เสาเดียวแห่งนี้อยู่เสมอ

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ (4)

ท่านเดินทางสู่ เมืองห่านาม  เมืองนี้ห่างจากฮานอยประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามมากมาย นำท่านล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก (บริการของหวาน,ผลไม้,น้ำชาเวียดนามบนเรือ) บริเวณวัดแห่งนี้มีพื้นที่ใหญ่โต มีผืนป่าสลับกับแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเส้นทางการท่องเที่ยว มีวัดหงอก วิหารตามเท้ วิหารฟาบจู๋ วิหารกวนอิม ประตูตามกวาน และศูนย์ประชุมนานาชาติกลางสระน้ำ โดยในวัดหงอกที่ตั้งบนยอดสูงสุดบูชาพระพุทธรูปที่ทำจากหินทับทิมหนัก 4 ตัน ส่วนตัววัดนั้นประกอบจากแท่นหินแกรนิตแดง โดยฝีมือของช่างชาวอินเดีย ซึ่งสิ่งที่พิเศษในการสร้างวัดนี้คือ จะไม่ใช้กาวหรือปูนซีเมนต์ในการประสานแท่นหินต่างๆ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลอง นำท่านเลือกชมและเลือกซื้อของฝาก ณ ร้าน OTOP จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของชาวเวียดนาม นำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง (Night Market) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เช่น กระเป่า ไม้หอมแกะสลัก เสื้อผ้า เสื้อยืดลายเวียดนาม ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก : SEA STER HALONG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำนางฟ้า-เมืองฮานอยสนามบินนอยบ่าย-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรค์สร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลอง ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1969 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น“มรดกโลก”โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมายระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน ฯลฯ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึกต่างๆ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ เมนูซีฟู๊ด พร้อมชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างงดงาม และให้คณะมีเวลาพักผ่อนอยู่บนเรือ (7)

เที่ยง : จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย และนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

เย็น : *บริการขนมปังเวียดนามให้ทุกท่านที่สนามบิน ท่านละ 1 ชิ้น*

20.45 น. : ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE565 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

22.35 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 50,000 US

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ

800-1,000 บาท (สำหรับในกรณีที่ประเทศเวียดนาม มีประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย

Package TEST&GO (รัฐบาลไทยประกาศยกเลิก 1 พ.ค.65)

(รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง)

พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน

พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง

หมายเหตุ

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองและขอความกรุณาให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ อันเนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วพบว่าอยู่เหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุผลด้านความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะคอนเฟิร์มกรุ้ป ประมาณ 7-10 วันก่อนเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นตามธรรมเนียม (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้)

ขอเก็บค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ณ สนามบินในวันเช็คอิน

ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน

ส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

(อัพเดพล่าสุด วันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

 1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แสดงเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดส (Passport vaccine) อย่างน้อย 2 เข็ม และเข็มที่ 2 ฉีดไม่เกิน 6 เดือนก่อนเดินทาง
 2. มีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ผลตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ต้องมีผลตรวจโควิด
 3. แสดงเอกสารประกันการคุ้มครองรักษาโควิด-19 วงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 USD
 4. สำหรับนักท่องเที่ยว ให้ดาวน์โหลดแอป PC COVID ของเวียดนาม เพื่อไว้สำหรับตรวจสุขภาพในช่วงเวลาที่อยู่เวียดนาม

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

– หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

– การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้

การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วันกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
28/05/2022 30/05/2022
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
เดินทาง 28/05/2022 30/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/06/2022 05/06/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  14,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
  เดินทาง 03/06/2022 05/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/06/2022 06/06/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   13,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
   เดินทาง 04/06/2022 06/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/06/2022 12/06/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
    เดินทาง 10/06/2022 12/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/06/2022 13/06/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     12,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
     เดินทาง 11/06/2022 13/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/06/2022 19/06/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      12,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
      เดินทาง 17/06/2022 19/06/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/06/2022 26/06/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
       เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/06/2022 27/06/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        12,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
        เดินทาง 25/06/2022 27/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/07/2022 03/07/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         12,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
         เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          02/07/2022 04/07/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          12,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
          เดินทาง 02/07/2022 04/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/07/2022 10/07/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           12,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
           เดินทาง 08/07/2022 10/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            09/07/2022 11/07/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            12,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
            เดินทาง 09/07/2022 11/07/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/07/2022 17/07/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             13,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
             เดินทาง 15/07/2022 17/07/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              16/07/2022 18/07/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              13,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
              เดินทาง 16/07/2022 18/07/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               22/07/2022 24/07/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               13,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
               เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                23/07/2022 25/07/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                13,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                เดินทาง 23/07/2022 25/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 29/07/2022 31/07/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 14,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                 เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  30/07/2022 01/08/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                  เดินทาง 30/07/2022 01/08/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   05/08/2022 07/08/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   12,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                   เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    06/08/2022 08/08/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    12,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                    เดินทาง 06/08/2022 08/08/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12/08/2022 14/08/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     14,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                     เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      13/08/2022 15/08/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      13,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                      เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       19/08/2022 21/08/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       12,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                       เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        20/08/2022 22/08/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        12,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                        เดินทาง 20/08/2022 22/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         26/08/2022 28/08/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Smile Airways (WE)
                         จำนวน
                         ราคา
                         12,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                         เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          27/08/2022 29/08/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Smile Airways (WE)
                          จำนวน
                          ราคา
                          12,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                          เดินทาง 27/08/2022 29/08/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           02/09/2022 04/09/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Smile Airways (WE)
                           จำนวน
                           ราคา
                           12,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                           เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            03/09/2022 05/09/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Smile Airways (WE)
                            จำนวน
                            ราคา
                            12,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                            เดินทาง 03/09/2022 05/09/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             09/09/2022 11/09/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Smile Airways (WE)
                             จำนวน
                             ราคา
                             12,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                             เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              10/09/2022 12/09/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Smile Airways (WE)
                              จำนวน
                              ราคา
                              12,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง วัดตามจุ๊ก
                              เดินทาง 10/09/2022 12/09/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ