• เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง – นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา
 • ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต – ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน
 • โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน  
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 007-1358
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
15,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – เมืองมุยเน่ – หมู่บ้านชาวประมง

08.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

11.20 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN600 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

13.10 : เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม BANH MY

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง นำท่านชมจุดชมวิว หมู่บ้านชาวประมง (FISHING VILLAGE) เป็นจุดรวมตัวของชาวประมงเมื่อเดินทางขึ้นฝั่งหลังจากการออกหาปลา เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ท่านยังจะได้เห็นวิวของทะเลเวียดนาม สัมผัสอากาศชายทะเล

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 2
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะค่ารถจิ๊บ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านนั่ง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนั่งได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วได้ด้วยตัวเอง ท่านจะได้ผมกับแนวต้นส้นน้อยใหญ่สับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้ำตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้ำตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ำตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดชื่นเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลังธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่ม นั่งจิ๊บเครื่องพร้อมกับชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควรพลาด

นำท่านเดินทางสู่ ลานอเนกประสงค์เมืองดาลัด (DALAT LAM VIET SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นี่มีการแต่งตัว แฟชั่น ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียวมีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจำลองรูปแบบดอกอาร์ติโชค

อิสระท่านที่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดินชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 3
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มนุษย์สร้างขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 แรกเริ่มสร้างเพื่อกักเก็บน้ำ เอาไว้ใช้ในเมือง เพราะดาลัดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา     แต่ตอนนี้ทะเลสาบซวนเฮืองเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นให้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ มีเรือให้ถีบเล่นกลางทะเลสาบส่วนริมฝั่งรอบทะเลสาบก็มีสวนให้ชมทางรัฐบาลเวียดนามมีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมืองให้เต็มไปด้วยดอกไม้ตามฤดูกาล

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่นี่ คือ มันจะบานตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI SUMMER PALACE) พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี ภายในตัวอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้องสำหรับทรงงานแต่บนโต๊ะสำหรับทรงงานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้

นำท่านเดินทางสู่ บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บ้านเพี้ยนทรงสุดประหลาด ที่ถูกออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland

นำท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บนเนินเขา  โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของโบสถ์เป็นสีชมพูให้ให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

จากนั้นนำท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านำท่านลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้าและถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะต้องไปเช็คอิน เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
สนามบินเลียนเคือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม BOX นำท่านท่านเดินทางสู่ สนามบินเลียนเคือง เพื่อบินภายในประเทศสู่ เมืองโฮจิมินห์ ลดเวลาเดินทางโดยรถไปถึง 8 ชั่วโมง

07.55 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN1381

08.55 : เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม ออกเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

นำท่านเดินทาสู่ เมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง นครโฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ไซ่ง่อนในอดีตเคยเป็นเมืองในการปกครองของเขมรมาก่อน ต่อมาเมื่อเวียดนามเข้ามายึดครองดินแดนนี้ จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นภาษาเวียดนาม กาลเวลาหลายร้อยปีต่อมาอีก เมื่อแยกประเทศเวียดนาม ออกเป็นสองส่วน ไซ่ง่อนเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เมื่อเวียดนามเหนือยึดได้จึงเปลี่ยนชื่อเป็น นครโฮจิมินห์ ตามชื่อผู้นำเวียดมินห์ คือ โฮจิมินห์

นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

16.45 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETNAM AIRLINES (VN) เที่ยวบินที่ VN607 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.30 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/06/1-1-2.jpg

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
 • *ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
 • *ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน*

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

ช่วงเดินทาง
24/07/2022 27/07/2022
จำนวน
ราคา
16,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
เดินทาง 24/07/2022 27/07/2022
*** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/08/2022 24/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  16,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
  เดินทาง 21/08/2022 24/08/2022
  *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/09/2022 21/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   15,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
   เดินทาง 18/09/2022 21/09/2022
   *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 14,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/10/2022 12/10/2022
    จำนวน
    ราคา
    16,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
    เดินทาง 09/10/2022 12/10/2022
    *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/10/2022 19/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     16,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
     เดินทาง 16/10/2022 19/10/2022
     *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/10/2022 26/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      17,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
      เดินทาง 23/10/2022 26/10/2022
      *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 16,990 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06/11/2022 09/11/2022
       จำนวน
       ราคา
       15,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
       เดินทาง 06/11/2022 09/11/2022
       *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/11/2022 23/11/2022
        จำนวน
        ราคา
        16,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
        เดินทาง 20/11/2022 23/11/2022
        *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 15,990 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         04/12/2022 07/12/2022
         จำนวน
         ราคา
         17,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
         เดินทาง 04/12/2022 07/12/2022
         *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 16,990 ***
         *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          11/12/2022 14/12/2022
          จำนวน
          ราคา
          17,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
          เดินทาง 11/12/2022 14/12/2022
          *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 16,990 ***
          *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           25/12/2022 28/12/2022
           จำนวน
           ราคา
           17,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
           เดินทาง 25/12/2022 28/12/2022
           *** ราคาเด็กต่ำกว่า 9 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 16,990 ***
           *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ