• เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง
 • นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา – ลานอเนกประสงค์ดาลัด
 • ดาลัดไนท์มาร์เก็ต – ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋
 • บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม – ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 007-1137
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – เมืองโฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – โบสถ์นอทเทอร์ดัม – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – ทะเลทรายแดง

04.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI SMILE (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

07.35 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE557

09.05 : เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ นำท่านเดินทาสู่ โฮจิมินห์ (HOCHIMINH) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

นำท่านถ่ายรูปกับ ไปรษณีย์กลาง (CENTRAL POST OFFICE) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดของนครโฮจิมินห์ ตรงข้ามคือโบสถ์นอร์ทเธอดาม ซึ่งสำนักงานไปรษณีย์กลางไซ่ง่อนมีความงดงามตระการตาในแบบสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19 จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มาเที่ยวนครโฮจิมินห์

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์นอร์ทเธอดาม (NOTRE DAME CATHEDRAL) เป็นอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสอีกแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของนครโฮจิมินห์ รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบโบสถ์นอร์ทเธอดามประเทศฝรั่งเศส ด้านหน้ามีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมสูง 40 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2420 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2426 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ (MUINE) ในจังหวัด ฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

นำท่านชม ลำธารนางฟ้า (FAIRY STREAM) หรือ แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

นำท่านชม ทะเลทรายแดง (RED SAND DUNES)  ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 2
นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย – เมืองดาลัด – นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ – น้ำตกดาตันลา - ลานอเนกประสงค์ดาลัด – ดาลัดไนท์มาร์เก็ต

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายขาวเพื่อ นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย (WHITE SAND DUNES) กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะนั่ง หรือสามารถเช่าขับรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร หมายเหตุ: รวมเฉพาะค่ารถจิ๊บ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านนั่ง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ (ROLLER COASTER) สามารถนั่งได้คันละ 2 ท่าน สามารถบังคับความเร็วได้ด้วยตัวเอง ท่านจะได้ผมกับแนวต้นส้นน้อยใหญ่สับกัน ท่ามกลางบรรยากาศของเมืองดาลัดที่มีความเย็นตลอดปี สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ เมื่อเดินทางถึงปลายทางท่านจะได้พบกับ น้ำตกดาตันลา (DATANLA WATERFALL) เป็นน้ำตกในเมืองดาลัด สายลมพัดพาละอองน้ำตกกระทบบนผิวท่านรู้สึกสดชื่นเปรียบเสมือนได้ชาร์จพลังธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายโดยแท้ อีกทั้งยังมีคาเฟ่จำหน่ายเครื่องดื่ม นั่งจิ๊บเครื่องพร้อมกับชมธรรมชาติซึ่งท่านไม่ควรพลาด

นำท่านเดินทางสู่ ลานอเนประสงค์เมืองดาลัด (DALAT LAM VIET SQUARE) เป็นลานกว้าง และมีห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของเมือง จึงเป็นที่รวมตัวของคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยรุ่นที่นี่มีการแต่งตัว แฟชั่น ที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ ทั้งอากาศ ผู้คน เรียกได้ว่าเป็นเกาหลีแหล่งเวียดนามเลยทีเดียวมีทั้งร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า จุดเช็คอินก็คืออาหารเล็กๆจำลองรูปแบบดอกอาร์ติโชค

อิสระท่านที่ ดาลัดไนท์มาร์เก็ต (DALAT NIGHT MARKET) ให้ท่านได้เดินชมของพื้นเมืองมากมายอาทิเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ของทานเล่นท้องถิ่น เดินช้อปปิ้งกับอากาศหนาวเย็นฟินๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 3
ทะเลสาบซวนเฮือง – ทุ่งไฮเดรนเยีย – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ – บ้านเพี้ยน – โบสถ์สีชมพู – กระเช้าไฟฟ้า – วัดดตั๊กลัม

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับ ทะเลสาบซวนเฮือง (XUAN HUONG LAKE) กล่าวว่าดาลัดคือสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียก็ดูมีเหตุผลเมื่อท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งไฮเดรนเยีย (HYDENYIA GARDEN) อีกหนึ่งทุ่งดอกไม้ ที่ไม่ควรพลาดมาถ่ายรูปกัน อย่างที่ ทุ่งไฮเดรนเยีย ข้อดีของที่นี่ คือ มันจะบานตลอดทั้งปี

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได๋ (BAO DAI SUMMER PALACE) พระราชวังของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี ภายในตัวอาคารมีห้องภาพขของพระเจ้าเบ๋าได๋ พระมเหสี พระโอรส พระธิดา มีห้องสำหรับทรงงานแต่บนโต๊ะสำหรับทรงงานกลับมีโทรศัพท์วางไว้สองเครื่อง อีกเครื่องคาดว่าจะเป็นของเหวียนวันเทียว อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามใต้ นำท่านเดินทางสู่ บ้านเพี้ยน (CRAZY HOUSE) บ้านเพี้ยนทรงสุดประหลาด ที่ถูกออกแบบโดย สถาปัตยกร ฮัง เวียน หงา ลูกสาวของประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากนิทานเรื่อง Alice in Wonderland

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางชม โบสถ์สีชมพู (DOMAINE DE MARIE CONVENT) หรือ โบสถ์โดเมนเดมารี ตั้งอยู่บนเนินเขา  โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2483 – 2485 ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเยือนที่นี่ ทั้งที่เป็นคริสต์ชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่สิ่งที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยวก็คือความสวยงามและตัวอาคารของโบสถ์เป็นสีชมพูให้ให้การถ่ายรูปกับโบสถ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป จากนั้นนำท่านสู่สถานีขึ้น กระเช้าไฟฟ้า (CABLE CAR) เป็นกระเช้าไฟฟ้าขนาดไม่ใหญ่มากนัก สามารถจุได้ 3-5 คนต่อตู้ ระหว่างที่กระเช้านำท่านลอยฟ้าไป ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของเมืองดาลัดแบบ 360 องศา เป็นเมืองที่สวยงาม เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผ่อนคลายในตู้กระเช้าและถ่ายภาพกับวิวสวยงามของเมืองดาลัด

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดตั๊กลัม (TRUC LAM MONASTERY) วัดพุทธนิกายเซนแห่งดาลัด หนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่เมืองดาลัด ประเทศเวียดนาม ที่จะต้องไปเยือน ที่วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซนที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยป่าสน เป็นวัดสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ท่ากลางธรรมชาติสวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองดาลัดที่จะต้องไปเช็คอิน เป็นวัดที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตารคาร อาหารท้องถิ่น

วันที่ 4
ฟาร์มชะมด – เมืองโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ก่อนจากลาเมืองดาลัดนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มมะมด (CIVET COFFEE FARM) ท่านจะได้พบกับชะมดตัวเป็นๆ หลากสายพันธุ์ ชมเมล็ดกาแฟที่มีเจ้าชะมดเป็นผู้ผลิต วิธีการ และขั้นตอน การชงกาแฟชะมด กาแฟคั่วสดๆทางฟาร์มยังมีจำหน่ายเครื่องดื่ม และมีเมล็ดกาแฟท่านสามารถซื้อเป็นของฝากได้อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์ (HOCHIMINH)

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น นำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ตลาดเบนถัน (BEN THAN MARKET) เป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ใจกลางนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม อาคารตลาดแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารยุคแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่จากสมัยไซ่ง่อนและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนครโฮจิมินห์ โดยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับ ของที่ระลึก รวมทั้งอาหารในท้องถิ่น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

20.10 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE557

21.35 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/1-1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/1-2.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
 • *ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
 • *ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท / ท่าน*

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือ ราคาทัวร์พิเศษต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/1-3.png

ช่วงเดินทาง
13/10/2022 16/10/2022
จำนวน
ราคา
17,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
เดินทาง 13/10/2022 16/10/2022
*** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 12,990 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/10/2022 24/10/2022
  จำนวน
  ราคา
  17,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
  เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
  *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 12,990 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/10/2022 30/10/2022
   จำนวน
   ราคา
   15,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
   เดินทาง 27/10/2022 30/10/2022
   *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 10,990 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/11/2022 13/11/2022
    จำนวน
    ราคา
    14,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
    เดินทาง 10/11/2022 13/11/2022
    *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 9,990 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/11/2022 27/11/2022
     จำนวน
     ราคา
     15,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
     เดินทาง 24/11/2022 27/11/2022
     *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 10,990 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      02/12/2022 05/12/2022
      จำนวน
      ราคา
      17,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
      เดินทาง 02/12/2022 05/12/2022
      *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 12,990 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       09/12/2022 12/12/2022
       จำนวน
       ราคา
       17,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
       เดินทาง 09/12/2022 12/12/2022
       *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 12,990 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/12/2022 18/12/2022
        จำนวน
        ราคา
        15,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
        เดินทาง 15/12/2022 18/12/2022
        *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 10,990 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/12/2022 27/12/2022
         จำนวน
         ราคา
         16,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์
         เดินทาง 24/12/2022 27/12/2022
         *** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน 11,990 ***
         *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 3,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
          • Turkish Airlines (TK)
          • ธ.ค.65 - มี.ค.66
          • 8 วัน 5 คืน
          เริ่มต้น 79,999 บาท
          • ก.ค.65 - ต.ค.65
          • 10 วัน 7 คืน
          เริ่มต้น 99,000 บาท