• สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือกระด้ง – ร้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง 
 • อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์ – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
ทัวร์เวียดนาม
รหัส 007-1566
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง

13.00        พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน THAI VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

15.50        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ962

17.30        เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม ดานังจัดเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม และมีท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้า มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองจำนวนหนึ่ง สินค้าเศรษฐกิจของเมืองได้อาหารทะเล จึงทำให้เมืองดานังมีอาหารทำเลที่ราคาถูก ซึ่งถูกใจนักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างมาก

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

ที่พัก LAVENDER HOTEL DANANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 2
สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – ร้านเยื่อไผ่ – ล่องเรือกระด้ง – ร้านหินอ่อน – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งมีทำเลที่ตั้งดี หันหน้าออกสู่ทะเลและด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรให้ช่วยปกปักรักษา หลินอึ๋งมีความหมายว่าสมปรารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดบ๊ายบุต ในลานวัดมีพระอรหันต์ 18 องค์เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางชมสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม ร้านเยื่อไผ่ (BAMBOO SHOP) ร้านขายสินค้าพื้นเมือง สินค้าที่ทำมาจากไม้ไผ่ เป็นสินค้า OTOP ของเวียดนามของฝากของเวียดนามให้ท่านให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก และสินค้าอื่นๆมากมาย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่าน ล่องเรือกระด้ง (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักอาศัยของทหาร อาชีพหลักของคนที่หมู่บ้านแห่งนี้คือประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมของชาวบ้าน ณ หมู่บ้านแห่งนี้ หมายเหตุ:ท่านสามารถให้ทิปได้ตามความพอใจของท่าน

ระหว่างทางนำท่านชม ร้านหินอ่อน เป็นร้านของฝากท้องถิ่นมีสินค้ามากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูป ตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ที่อยู่ตามซอกซอย ได้ทั้งวิว ได้ทั้งชิมกาแฟรสชาติออริจินัลของเวียดนาม

นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่น เป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองที่ในอดีต 400 ปีกว่าที่ผ่านมา มีชุมชนชาวญี่ปุ่นมาตั้งรกรากอยู่ และสร้างขึ้นท่ามกลางหมู่บ้านชาวจีนและญี่ปุ่น สะพานญี่ปุ่นแห่งเมืองฮอยอันนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 นับถึงวันนี้ก็มีอายุ 427 ปีเลยทีเดียวนับว่าเก่าแก่มาก เป็นสะพานที่สร้างด้วยวัสดุทั้งไม้และปูน แม้ผ่านกาลเวลามานานแต่ยังคงงดงามด้วยความมีเอกลักษณ์ จนเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ลักษณะเฉพาะของสะพานญี่ปุ่นเมืองฮอยอันแห่งนี้

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

ที่พัก LAVENDER HOTEL DANANG ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – บานา ฮิลส์ – สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องาอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายของ สินค้าที่นิยมอย่างมากคือ เมล็ดบัวอบแห้ง กาแฟเวียดนามมีหลากหลายแบรนด์เช่น G7, TRUNG NGYUEN เป็นต้น

เที่ยง   บริอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี  2009

กิจกรรมที่น่าสนใจ

นำท่านชม สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดซึ่งอยู่บนเขาบาน่า ฮิลส์ เป็นสะพานสีทองทอดยาวโดยมีมือ 2 ข้างอุ้มไว้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นเห็นชัด สวยงามเป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ท่านสามารถถ่ายรูปภาพวิวเขาบาน่าฮิลล์ ในวิวพาโนรามา 360 องศา ได้อย่างเต็มอิ่ม

นำท่านชม สวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D’AMOUR) เป็นสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของสวนก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยงามอย่างมาก โดยในแต่ละเดือนก็จะมีการจัดตกแต่งผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

นำท่าน สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA) เป็นพระพุทธรูปหินองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาแห่งนี้ ให้ท่านได้ขอพรเพื่อความเป็นมงคล

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก (ไม่รวมค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง)

ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลส์

ที่พัก MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
กรณีห้องพัก 3 ท่านเต็มลูกค้าต้องพักเดี่ยวเฉพาะบนบานาฮิลส์มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง
การบริหารจัดการห้องพัก ห้องอาจอยู่ไกลกัน หรือคนละตึก รวมถึงประเภทห้องพักแต่ละประเภททางโรงแรมเป็นผู้กำหนดแต่เพียงผู้เดียว

วันที่ 4
อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์ – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่านเพลิดเพลินยนยอดเขาบาน่าฮิลส์อย่างจุใจ บนเขาบานาฮิลส์แห่งนี้ยังมีคาเฟ่มากมายให้ท่านได้เช็คอินถ่ายรูป จิบเครื่องดื่มยามเช้า พร้อมกับอากาศที่เย็นสบาย มีทั้งคาเฟ่ของท้องถิ่น และคาเฟ่ระดับเวิลด์ไวด์อย่างสตาร์บัคส์ก็มี หลังจากนั้นนำท่านเดินทางด้วยกระเข้าไฟฟ้ากลับสู่ เมืองดานัง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางกลับเมืองดานังเพื่อชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน ด้วยงบประมาณราคาเกือบ 1.5 ล้านล้านดอง เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน เปิดให้บริการเมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 38 ปี แห่งอิสรภาพของเมืองดานัง ซึ่งสะพานมังกรแห่งนี้เป็น Landmark แห่งใหม่ของเมืองดานัง ซึ่งมีรูปปั้นที่มีหัวเป็นมังกรและหางเป็นปลา พ่นน้ำ คล้ายๆสิงคโปร์ หมายเหตุ:วันเสาร์-อาทิตย์เวลา 3 ทุ่ม มังกรจะพ่นน้ำ และพ่นไฟเป็นเวลา 5 นาที

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพานมังกรแบบเต็มๆ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

18.10        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ963

19.50        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท
*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *
*ไม่รวมค่า ประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน*

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือทัวร์ราคาพิเศษ ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 5. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
 7. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา

ช่วงเดินทาง
28/07/2022 31/07/2022
จำนวน
ราคา
15,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง 28/07/2022 31/07/2022
*** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 15,990 ***
*** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 16,590 ***
*** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
*** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/08/2022 07/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  12,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
  เดินทาง 04/08/2022 07/08/2022
  *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 12,990 ***
  *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 13,590 ***
  *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
  *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 14/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   15,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
   เดินทาง 11/08/2022 14/08/2022
   *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 15,990 ***
   *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 16,590 ***
   *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
   *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/08/2022 21/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    13,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
    เดินทาง 18/08/2022 21/08/2022
    *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
    *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
    *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
    *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     25/08/2022 28/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     13,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
     เดินทาง 25/08/2022 28/08/2022
     *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
     *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
     *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
     *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/09/2022 04/09/2022
      จำนวน
      ราคา
      13,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
      เดินทาง 01/09/2022 04/09/2022
      *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
      *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
      *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
      *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       08/09/2022 11/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       13,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
       เดินทาง 08/09/2022 11/09/2022
       *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
       *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
       *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
       *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        15/09/2022 18/09/2022
        จำนวน
        ราคา
        13,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
        เดินทาง 15/09/2022 18/09/2022
        *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
        *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
        *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
        *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         22/09/2022 25/09/2022
         จำนวน
         ราคา
         13,990 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
         เดินทาง 22/09/2022 25/09/2022
         *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
         *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
         *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
         *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          29/09/2022 02/10/2022
          จำนวน
          ราคา
          13,990 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
          เดินทาง 29/09/2022 02/10/2022
          *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
          *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
          *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
          *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           06/10/2022 09/10/2022
           จำนวน
           ราคา
           13,990 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
           เดินทาง 06/10/2022 09/10/2022
           *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 13,990 ***
           *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 14,590 ***
           *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
           *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/10/2022 16/10/2022
            จำนวน
            ราคา
            15,990 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
            เดินทาง 13/10/2022 16/10/2022
            *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 15,990 ***
            *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 16,590 ***
            *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
            *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             21/10/2022 24/10/2022
             จำนวน
             ราคา
             15,990 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
             เดินทาง 21/10/2022 24/10/2022
             *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 15,990 ***
             *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 16,590 ***
             *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
             *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              27/10/2022 30/10/2022
              จำนวน
              ราคา
              14,990 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
              เดินทาง 27/10/2022 30/10/2022
              *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน 14,990 ***
              *** ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 3 ท่าน (เนื่องจากเป็นห้องพักสำหรับ 4 ท่าน จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) 15,590 ***
              *** ราคา ห้องพักเดี่ยว 4,500 ***
              *** ** ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (Join Land) ลด 3,000 บาท ** ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน