• เยือนเมืองดาลัท ขึ้นกระเช้าชมวิว สัมผัสอากาศดีๆฃ
 • พัก 4 ดาวเมืองดาลัท นั่งรถราง Roller Coaster
 • ตะลุยทะเลทราย เมืองมุยเน่
 • ราคาทัวร์รวมค่ารถจิ๊ปตะลุยทะเลทราย !!
001-9068
รหัส 001-0968
วันที่เดินทาง
พ.ค.65-ต.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ-นครโฮจิมินห์-เมืองดาลัด-น้ำตกดาตันลา-ดาลัด ไนท์มาร์เก็ต

04.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

07.35 น.      ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD656 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

09.15 น.      เดินทางถึงสนามบิน เมืองนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรตามขั้นตอน (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัดประเทศเวียดนาม (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางบริการอาหารว่าง แจกขนมปัง(บั๋นหมี่) ขนมปังเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศฝรั่งเศส หรือเรียกอีกชื่อว่า “แซนด์วิชเวียดนาม” (บริการบนรถ)

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

เมืองดาลัท เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติกของเวียดนาม โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ เมืองดาลัทมีอุณหภูมิ 15-25 องศาตลอดทั้งปี เมืองดาลัทมีสวนดอกไม้ต่างๆ อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย         นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองดาลัดที่ไม่ควรพลาด

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

หลังจากรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ตลาด ดาลัดไนท์มาร์เก็ตกลางคืน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และชิมอาหารพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ที่พัก  LA SAPINETTE / VIETSOVPRETO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดติ๊กกลาม-บ้านเพี้ยน-สวนดอกไม้เมืองหนาวพระราชวังฤดูร้อน-ทะเลทรายขาว-ทะเลทรายแดง-ลำธารนางฟ้า เมืองมุยเน่

เช้า                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นำท่านสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุด ท่านจะได้ชมวิวของเมืองดาลัด  ที่มองเห็นได้ทั้งเมือง นำท่านชมวัดติ๊กกลาม เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา นำท่านเข้าชม บ้านเพี้ยน (Crazy House) บ้านสไตล์แปลกๆที่ออกแบบโดยฝีมือลูกสาวประธานาธิบดีคนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งเรียนจบสถาปัตยกรรมมาจากฝรั่งเศส โดยได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องดัง “ Alice in Wonderland ’’ จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือ DALAT FLOWER GRADENS ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองแห่งดอกไม้ มีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่วเมืองตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น และกล้วยไม้ ที่มีมากมาย จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิเบ๋าได๋ ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ ในจังหวัดฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม นำท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ ท่าเรือมุยเน่ ที่อบอวนไปด้วยบรรยากาศแบบชาวประมงเวียดนามแท้ๆ ซึ่งกลับเข้าฝั่งหลังออกหาปลาในยามค่ำคืน นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน  ถ่ายรูป และชมวิว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น นั่งรถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตรกิจกรรม (รวมค่ากิจกรรมรถนั่งจิ๊ปเรียบร้อยแล้ว รถจิ๊ป โดยสารได้ 5-6 ท่าน/1คัน) จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่านชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

ที่พัก TIEN DAT RESORT / THAI HOA RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
มุยเน่-โฮจิมินห์-โบสถ์นอร์ทเทอดาม-ไปรษณีย์กลาง-วัดเทียนหาว ทำเนียบอิสรภาพ-ตลาดเบ๋นถั่น ล่องแม่น้ำไซง่อน

เช้า                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮจิมินห์ เมืองศูนย์กลางเศรฐกิจของประเทศเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนาม เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และมีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่าน (ใช้เวลาในการเดินทางจากเมืองมุยเน่ กลับเข้าเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Buffet Bong SEN (7)

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์นอร์ทเทอดาม โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีความสวยงามอย่างมาก สถานที่นี้มีความสวยงาม ใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน จากนั้น นำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทย เพื่อเป็นของที่ระลึกได้ จากนั้นเดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม ชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตนี้ที่สร้างอุทิศให้กับเทพีเทียนหาว ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพ มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง นำท่านชม ทำเนียบอิสรภาพ สถานที่นี้เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส ทำเนียบอิสรภาพออกแบบโดยโงเวียดทู ทุกวันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่าง ๆ และสินค้าก็อบแบรนด์ยอดฮิตต่างๆ

ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไซ่ง่อน (8) ชมบรรยากาศสองฟากฝั่งยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองทีบรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน

ที่พัก THIEN TUNG HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 4
โฮจิมินห์-ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT-กรุงเทพ (ดอนเมือง)

เช้า               รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)

                    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT

09.45 น.       ออกเดินทางจากเมืองโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน แอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่ FD657 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

11.25 น.       เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันโควิด-19 ในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 10,000 US

(ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้รับการงดเว้นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม 72 ชั่วโมง หรือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK พร้อมใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารสำหรับใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย ประมาณ 800-1,000 บาท (สำหรับในกรณีที่ประเทศเวียดนาม มีประกาศเพิ่มเติมภายหลังให้ท่านต้องตรวจ) หากมีการอัพเดตหรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศของประเทศนั้นๆ ทางทัวร์จะรีบแจ้งให้ท่านทราบ
 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR และกักตัวในโรงแรมหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย Package TEST&GO
  (รวมรถรับ-ส่ง/RT-PCR 1 ครั้ง/รวมอาหารเช้า/รวมชุด ATK 1 กล่อง)
  พักเดี่ยว: 3,999 บาท/ท่าน
  พักคู่: 6,999 บาท/ห้อง

เงื่อนไขการออกเดินทาง
ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์

การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 2-3 วันกรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสายการบิน)

 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การปิดด่านเข้า-ออกเมือง การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
02/06/2022 05/06/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
15,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
เดินทาง 02/06/2022 05/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/06/2022 06/06/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  15,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
  เดินทาง 03/06/2022 06/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/06/2022 12/06/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   13,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
   เดินทาง 09/06/2022 12/06/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/06/2022 13/06/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    13,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
    เดินทาง 10/06/2022 13/06/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     16/06/2022 19/06/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     13,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
     เดินทาง 16/06/2022 19/06/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      23/06/2022 26/07/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      13,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
      เดินทาง 23/06/2022 26/07/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/06/2022 26/06/2022
       การเดินทาง
       Air Asia (FD)
       จำนวน
       ราคา
       13,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
       เดินทาง 24/06/2022 26/06/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        30/06/2022 03/07/2022
        การเดินทาง
        Air Asia (FD)
        จำนวน
        ราคา
        13,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
        เดินทาง 30/06/2022 03/07/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/07/2022 04/07/2022
         การเดินทาง
         Air Asia (FD)
         จำนวน
         ราคา
         13,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
         เดินทาง 01/07/2022 04/07/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          07/07/2022 10/07/2022
          การเดินทาง
          Air Asia (FD)
          จำนวน
          ราคา
          13,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
          เดินทาง 07/07/2022 10/07/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/07/2022 11/07/2022
           การเดินทาง
           Air Asia (FD)
           จำนวน
           ราคา
           13,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
           เดินทาง 08/07/2022 11/07/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/07/2022 17/07/2022
            การเดินทาง
            Air Asia (FD)
            จำนวน
            ราคา
            15,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
            เดินทาง 14/07/2022 17/07/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/07/2022 18/07/2022
             การเดินทาง
             Air Asia (FD)
             จำนวน
             ราคา
             13,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
             เดินทาง 15/07/2022 18/07/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              21/07/2022 24/07/2022
              การเดินทาง
              Air Asia (FD)
              จำนวน
              ราคา
              13,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
              เดินทาง 21/07/2022 24/07/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               22/07/2022 25/07/2022
               การเดินทาง
               Air Asia (FD)
               จำนวน
               ราคา
               13,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
               เดินทาง 22/07/2022 25/07/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                28/07/2022 31/07/2022
                การเดินทาง
                Air Asia (FD)
                จำนวน
                ราคา
                15,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                เดินทาง 28/07/2022 31/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 29/07/2022 01/08/2022
                 การเดินทาง
                 Air Asia (FD)
                 จำนวน
                 ราคา
                 15,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                 เดินทาง 29/07/2022 01/08/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  04/08/2022 07/08/2022
                  การเดินทาง
                  Air Asia (FD)
                  จำนวน
                  ราคา
                  13,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                  เดินทาง 04/08/2022 07/08/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   05/08/2022 08/08/2022
                   การเดินทาง
                   Air Asia (FD)
                   จำนวน
                   ราคา
                   13,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                   เดินทาง 05/08/2022 08/08/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    11/08/2022 14/08/2022
                    การเดินทาง
                    Air Asia (FD)
                    จำนวน
                    ราคา
                    15,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                    เดินทาง 11/08/2022 14/08/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12/08/2022 15/08/2022
                     การเดินทาง
                     Air Asia (FD)
                     จำนวน
                     ราคา
                     15,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                     เดินทาง 12/08/2022 15/08/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18/08/2022 21/08/2022
                      การเดินทาง
                      Air Asia (FD)
                      จำนวน
                      ราคา
                      13,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                      เดินทาง 18/08/2022 21/08/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       19/08/2022 22/08/2022
                       การเดินทาง
                       Air Asia (FD)
                       จำนวน
                       ราคา
                       13,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                       เดินทาง 19/08/2022 22/08/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        25/08/2022 28/08/2022
                        การเดินทาง
                        Air Asia (FD)
                        จำนวน
                        ราคา
                        13,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                        เดินทาง 25/08/2022 28/08/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         26/08/2022 29/08/2022
                         การเดินทาง
                         Air Asia (FD)
                         จำนวน
                         ราคา
                         13,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                         เดินทาง 26/08/2022 29/08/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          01/09/2022 04/09/2022
                          การเดินทาง
                          Air Asia (FD)
                          จำนวน
                          ราคา
                          13,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                          เดินทาง 01/09/2022 04/09/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           02/09/2022 05/09/2022
                           การเดินทาง
                           Air Asia (FD)
                           จำนวน
                           ราคา
                           13,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                           เดินทาง 02/09/2022 05/09/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            08/09/2022 11/09/2022
                            การเดินทาง
                            Air Asia (FD)
                            จำนวน
                            ราคา
                            13,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                            เดินทาง 08/09/2022 11/09/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             09/09/2022 12/09/2022
                             การเดินทาง
                             Air Asia (FD)
                             จำนวน
                             ราคา
                             13,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                             เดินทาง 09/09/2022 12/09/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              15/09/2022 18/09/2022
                              การเดินทาง
                              Air Asia (FD)
                              จำนวน
                              ราคา
                              13,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัท มุยเน่
                              เดินทาง 15/09/2022 18/09/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มคนละ 4,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • Thai Airways (TG)
                               • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                               • 8 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 58,600 บาท