• ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโล
 • หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง – ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง
 • สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตง จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง – สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง
ทัวร์เบตง
รหัส 001-1446
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกลางปัตตานี-จุดชมวิวพานข้ามเขือนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์โบราณชมหอนาฬิกา-สตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง

04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL) โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ

เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสายการบินและความเหมาะสมของโปรแกรม

06.20 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL702 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง) ราคาทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

07.50 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ระหว่างทางบริการอาหารเช้าด้วย ä ข้าวเหนียวไก่ทอด (1) จากนั้นทำท่านสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าซูก๋ง” ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน จากนั้นพาชมมัสยิดกลางปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม รูปทรงภายนอกของมัสยิดต้นแบบมาจากทัชมาฮาล

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปจุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง จังหวัดยะลา ช่วงเช้าบางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศดี โอโซนสูญให้เต็มปลอด จากนั้นนำท่านชมตู้ไปรษณีย์โบราณตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นนำท่านชมวงเวียนหอนาฬิกาเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา จากนั้นชมสตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3)

พักที่   BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2
ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-อินเตอร์รังนก-ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-สวนหมื่นบุฟผา-บ่อน้ำร้อนเบตง-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง

04.30 น.   นำท่านขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

เช้า   รับประทานอาหารเช้า บริการท่านด้วยเมนูติ่มซำ (4)
แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคารสนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ ร้านของฝากของที่ระลึกเบตง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP,รังนก,ยาจีน,หมี่เหลืองเบตง,ซีอิ้วเบตง ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะกับการพักผ่อน จากนั้นแวะ จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” สำหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก สถานที่ตั้ง ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-ออกตัวเมืองเบตง

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6)

พักที่   BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (7)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นพาท่านขอพร วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น   ระหว่างเดินทางไปสนามบิน บริการท่านด้วย BOX SET  (9)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่

20.45 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL721 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)

22.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ (รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องคนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 10 ก.ก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 ก.ก. (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) **ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 500 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาทัวร์ ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ยกเว้นให้) ขอเก็บค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว ณ สนามบินในวันเช็คอิน  ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (ทารก) ท่านละ 2,000 บาท **

เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแต่ละเส้นทางจะมีการกำหนดผู้เดินทางขั้นต่ำของการออกเดินทาง โดยในทัวร์นี้ กำหนดให้มีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน หากมีผู้เดินทางไม่ถึงที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าทัวร์ หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากท่านมีไฟล์ทบินภายในประเทศแต่มิได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางก่อนจองไฟล์บินภายในประเทศทุกครั้ง

 • หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มแล้วไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
  หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางแล้วนั้น ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ทำให้กรุ๊ปมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้น หรืออาจทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตให้เลื่อนวันเดินทางใดๆ ได้ทั้งสิ้นและเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามจำนวนเงินของราคาทัวร์
 • การชำระเงินหมายถึงการยืนยันจำนวนผู้เดินทาง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้
  การชำระเงินเข้ามานั้น หมายถึงท่านได้ยอมรับข้อเสนอและยืนยันจำนวนตามที่ท่านได้จองเข้ามา หากท่านชำระเงินเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้เดินทางได้ และหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมให้ทางบริษัทฯ คิดค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างน้อยที่สุดเท่าจำนวนเงินมัดจำ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

เงื่อนไขการจอง การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาเตรียมเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำการออกตั๋วเครื่องบิน และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 7-14 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และไม่คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 8 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • ในกรณีท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชั่วโมง ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิการเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆ ทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินและเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง Triple โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาณของตัวนักท่องเที่ยวเอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท ต่อท่าน
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
27/06/2022 29/06/2022
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
เดินทาง 27/06/2022 29/06/2022
*** ราคาท่านละ 8,999 ***
*** พักเดี่ยว 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/07/2022 03/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Lion Air
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
  เดินทาง 01/07/2022 03/07/2022
  *** ราคาท่านละ 10,999 ***
  *** พักเดี่ยว 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   04/07/2022 06/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Lion Air
   จำนวน
   ราคา
   9,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
   เดินทาง 04/07/2022 06/07/2022
   *** ราคาท่านละ 9,999 ***
   *** พักเดี่ยว 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/07/2022 08/07/2022
    การเดินทาง
    Thai Lion Air
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
    เดินทาง 06/07/2022 08/07/2022
    *** ราคาท่านละ 9,999 ***
    *** พักเดี่ยว 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/07/2022 09/07/2022
     การเดินทาง
     Thai Lion Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
     เดินทาง 07/07/2022 09/07/2022
     *** ราคาท่านละ 9,999 ***
     *** พักเดี่ยว 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      19/07/2022 21/07/2022
      การเดินทาง
      Thai Lion Air
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
      เดินทาง 19/07/2022 21/07/2022
      *** ราคาท่านละ 9,999 ***
      *** พักเดี่ยว 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/07/2022 22/07/2022
       การเดินทาง
       Thai Lion Air
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
       เดินทาง 20/07/2022 22/07/2022
       *** ราคาท่านละ 9,999 ***
       *** พักเดี่ยว 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        22/07/2022 24/07/2022
        การเดินทาง
        Thai Lion Air
        จำนวน
        ราคา
        ราคาท่านละ 10,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
        เดินทาง 22/07/2022 24/07/2022
        *** ราคาท่านละ 10,999 ***
        *** พักเดี่ยว 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         03/08/2022 05/08/2022
         การเดินทาง
         Thai Lion Air
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
         เดินทาง 03/08/2022 05/08/2022
         *** ราคาท่านละ 9,999 ***
         *** พักเดี่ยว 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          04/08/2022 06/08/2022
          การเดินทาง
          Thai Lion Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
          เดินทาง 04/08/2022 06/08/2022
          *** ราคาท่านละ 9,999 ***
          *** พักเดี่ยว 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           05/08/2022 07/08/2022
           การเดินทาง
           Thai Lion Air
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
           เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
           *** ราคาท่านละ 10,999 ***
           *** พักเดี่ยว 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            08/08/2022 10/08/2022
            การเดินทาง
            Thai Lion Air
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
            เดินทาง 08/08/2022 10/08/2022
            *** ราคาท่านละ 9,999 ***
            *** พักเดี่ยว 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             16/08/2022 18/08/2022
             การเดินทาง
             Thai Lion Air
             จำนวน
             ราคา
             9,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
             เดินทาง 16/08/2022 18/08/2022
             *** ราคาท่านละ 9,999 ***
             *** พักเดี่ยว 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              18/08/2022 20/08/2022
              การเดินทาง
              Thai Lion Air
              จำนวน
              ราคา
              9,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
              เดินทาง 18/08/2022 20/08/2022
              *** ราคาท่านละ 9,999 ***
              *** พักเดี่ยว 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/08/2022 21/08/2022
               การเดินทาง
               Thai Lion Air
               จำนวน
               ราคา
               10,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
               เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
               *** ราคาท่านละ 10,999 ***
               *** พักเดี่ยว 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                24/08/2022 26/08/2022
                การเดินทาง
                Thai Lion Air
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                เดินทาง 24/08/2022 26/08/2022
                *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 26/08/2022 28/08/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Lion Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                 เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
                 *** ราคาท่านละ 10,999 ***
                 *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  29/08/2022 31/08/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Lion Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  9,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                  เดินทาง 29/08/2022 31/08/2022
                  *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                  *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   01/09/2022 03/09/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Lion Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                   เดินทาง 01/09/2022 03/09/2022
                   *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                   *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    07/09/2022 09/09/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Lion Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    9,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                    เดินทาง 07/09/2022 09/09/2022
                    *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                    *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12/09/2022 14/09/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Lion Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     9,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                     เดินทาง 12/09/2022 14/09/2022
                     *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                     *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      16/09/2022 18/09/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Lion Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      10,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                      เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
                      *** ราคาท่านละ 10,999 ***
                      *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       19/09/2022 21/09/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Lion Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       9,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                       เดินทาง 19/09/2022 21/09/2022
                       *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                       *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        22/09/2022 24/09/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Lion Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        9,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                        เดินทาง 22/09/2022 24/09/2022
                        *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                        *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         26/09/2022 28/09/2022
                         การเดินทาง
                         Thai Lion Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                         เดินทาง 26/09/2022 28/09/2022
                         *** ราคาท่านละ 9,999 ***
                         *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          28/09/2022 30/09/2022
                          การเดินทาง
                          Thai Lion Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          10,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                          เดินทาง 28/09/2022 30/09/2022
                          *** ราคาท่านละ 10,999 ***
                          *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           01/10/2022 03/10/2022
                           การเดินทาง
                           Thai Lion Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           11,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                           เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
                           *** ราคาท่านละ 11,999 ***
                           *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            03/10/2022 05/10/2022
                            การเดินทาง
                            Thai Lion Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            10,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                            เดินทาง 03/10/2022 05/10/2022
                            *** ราคาท่านละ 10,999 ***
                            *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             06/10/2022 08/10/2022
                             การเดินทาง
                             Thai Lion Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             10,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                             เดินทาง 06/10/2022 08/10/2022
                             *** ราคาท่านละ 10,999 ***
                             *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              08/10/2022 10/10/2022
                              การเดินทาง
                              Thai Lion Air
                              จำนวน
                              ราคา
                              11,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เบตง เบใจ ทัวร์ไทย แบบ LUXURY
                              เดินทาง 08/10/2022 10/10/2022
                              *** ราคาท่านละ 11,999 ***
                              *** พักเดี่ยว 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • ส.ค.65 - ต.ค.65
                               • 8 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 28,999 บาท
                               • เดินทางมาเอง
                               • มิ.ย.65 - ต.ค.65
                               • 2 วัน 1 คืน
                               เริ่มต้น 1,399 บาท