• ขอพรหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวปัตตานี
 • ชมมัสยิดกลางปัตตานี ที่ได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยที่สุดในประเทศไทย
 •  คาเฟ่สุดฮิต DELISH MARAS CAFÉ   H I G H L I G H T !! เ บ ต ง ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ทัวร์เบตง
รหัส 011-1823
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,100 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – วัดช้างให้ – จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง - สะพานแตปูซู – อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ – ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตง - หอนาฬิกาเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

09.20 น. : ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD502

10.55 น. : ถึง สนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร

สู่ วัดช้างให้ วัดเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง วัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด กราบสักการะหลวงปู่ทวด สถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด วัดช้างให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมยหรือสูญหายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้.

นำท่านเดินทางสู่  เบตง  อำเภอปลายด้ามขวาน ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนเข้าสู่เขตเมืองเบตง  แวะ จุดชมวิวสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง หรือสะพานโต๊ะกูแช อีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง ให้ท่านได้ชมวิว สูดอากาศสดชื่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

แวะถ่ายรูป  สะพานแตปูซู  สะพานแขวนแบบพื้นไม้ มีความกว้าง 1.8 เมตร ยาวกว่า 100 เมตร ข้ามแม่น้ำปัตตานี สร้างมาตั้งแต่สมัยอดีตกำนันตำบลอัยเยอร์เวง นายมูเซ็ง แตปูซู (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์  ตั้งอยู่บริเวณถนนอมรฤทธิ์ ตัดกับถนนภักดีดำรง ผ่านสวนสาธารณะออกสู่ถนน บริเวณหน้าสวนนก เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไปมา ความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร และทำเป็นทางเดินตลอดสองข้างทาง

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณ ตู้ไปรษณีย์แห่งอำเภอเบตงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก  ตู้เดิมตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง จุดประสงค์ที่สร้างไว้ในครั้งแรกก็เพื่อใช้เป็นที่กระจายข่าวสารบ้านเมืองให้ชาวเมืองเบตง ใกล้กันเป็น หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองอำเภอเบตง ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่เคียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง สร้างด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลาที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความแข็งแรง สวยงามและคงทน อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกตามอัธยาศัย v สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong) แลนด์มาร์คกลางเมืองเบตง ที่เล่าขานตำนานเบตงผ่านภาพวาดรอบเมือง เพื่อสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน.

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม – ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม – วัดพุทธาธิวาส – ร้านรังนกและร้านสมุนไพร – สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อนเบตง - ป้าย OK BATONG

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สู่ วัดพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานที่ศักสิทธิ์และแหล่งศรัทธาของชาวเบตง เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพ อาทิ เจ้าแม่กวนอิม ท่านแป๊ะกง ท่านกวงกง เจ้าแม่จิวหวังเหย่ ยี่หวังต้าตี้ หวาโถ่วเซียนซื่อ ขงจื๊อ  มีจุดเด่นคือเจดีย์ 7 ชั้นอันโดดเด่น สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2509 โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียที่เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะขอพรด้านการมีบุตรและโชคลาภ.

 เช็คอิน ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม  เป็นที่ระลึกตั้งอยู่บริเวณชายแดนปลายสุดถนนทางหลวงหมายเลข 410 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นแนวเขตแดนระหว่างอำเภอเบตง กับรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม

  สู่ วัดพุทธาธิวาส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา สักการะพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศสีทองเป็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และกราบขอพรพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืดให้ท่านได้กราบขอพร  อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น แวะ ร้านรังนกและร้านสมุนไพร เลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากตามอัธยาศัย.

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร

สู่ สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้  เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ท่ามกลางภูเขาในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง เชิญชมความสวยงามของดอกไม้ที่ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวและสัมผัสกับสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่อื่นของภาคใต้

สู่ อุโมงค์ปิยะมิตร เป็นอุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้นสำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมืองแต่ต่อมาได้กลับมาร่วมพัฒนาชาติไทย  อุโมงค์ปิยะมิตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต ตลอดอุโมงค์จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เช่น ห้องนอนที่มีเตียงดิน ก่อติดกับผนัง อุปกรณ์ในการสู้รบ และเครื่องไม้เครื่องมือในการเดินป่า รวมทั้งห้องบัญชาการรบ ซึ่งจุคนได้ถึง 200 คน.

สู่  บ่อน้ำร้อนเบตง  บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น.

แวะถ่ายรูป ป้าย OK BATONG  จุดเช็คอินที่คอยตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองในหมอก ดอกไม้งาม

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ทะเลหมอก SKYWALK อัยเยอร์เวง - คาเฟ่สไตล์ตุรกี DELISH MARAS CAFÉ - มัสยิดกลางปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - หาดใหญ่ - ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง

04.00 น. : สู่  จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง อยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ก็คือ สกายวอล์ค ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุลงไปได้ถึงพื้นเบื้องล่าง สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง และวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทิวทัศน์ของทะเลหมอกอัยเยอร์เวงอันสวยงามสุดอลังการ  (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถขึ้นจุดชมวิวและค่าถุงผ้าสวมรองเท้าเดินบนสกายวอร์ค)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองปัตตานี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อิสระพักผ่อนบนรถชมวิวสองข้างทาง

 พาท่านเช็คอินและถ่ายรูปที่ร้าน DELISH MARAS CAFÉ คาเฟ่ยอดฮิตของเมืองปัตตานี มีทั้งเครื่องดื่ม อาหาร ชา และไอศกรีม ที่ยกบรรยากาศตุรกีมาให้ท่านได้ดื่มด่ำกันในร้านแห่งนี้ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด)

 จากนั้นนำท่านชม มัสยิดกลาง ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดอีกแห่งในประเทศไทยอีกด้วย

สักการะขอพร  ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการบูชาเพื่อให้ประสบความสำเร็จขอโชค ขอลาภ การค้าขาย หรือแม้แต่ใครเจ็บป่วย ได้รับความเดือดร้อน ประการใด หากได้มาขอพร บนบาน กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ก็จะหายเจ็บหายป่วยพ้นจากความเดือดร้อน.

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ (สงขลา) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนบนรถ.

(หากมีเวลา) นำท่านเดินทางสู่  ตลาดกิมหยง  ตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่  ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เดิมอาคารแห่งนี้เคยเป็นโรงภาพยนตร์ ชื่อ โรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ชื่อตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มว่า “ตลาดชีกิมหยง” เป็นชื่อของคหบดีชาวจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม ให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิด เช่น ขนม ของทานเล่น ผลไม้อบแห้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอื่นๆอีกมากมายตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

21.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD511 **เฉพาะวันเดินทางกลับวันที่ 30 ตุลาคม 65 เป็นเที่ยวบิน DD509 21.40-23.00 น.

22.45 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

 

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตามที่ระบุ  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าโหลดสัมภาระไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้น ๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 – 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป (ชำระค่าทิปที่สนามบิน ณ วันเดินทาง)
 • กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ชำระค่าทัวร์เพิ่ม 1,000 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%
 • ค่าเลือกที่นั่งบนรถตู้นำเที่ยว (หากลูกค้าท่านใดต้องการเลือกที่นั่ง กรุณาสอบถามพนักงานก่อนทำการชำระเงิน)

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ โดยตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28

หมายเหตุ

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดใด ของบริษัท ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่น ๆ ที่ได้ระบุมาทั้งหมดแล้ว
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 9. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดใด ทั้งสิ้น
 11. เพื่อประโยชน์ของท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ อีกครั้ง ก่อนทำการชำระเงิน เมื่อท่านตกลงชำระเงินแล้วไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น **

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ต.ค.65
 • 10 วัน 8 คืน
เริ่มต้น 139,000 บาท
 • พ.ค.65 - ต.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 2,900 บาท
 • ต.ค.65
 • 6 วัน 4 คืน
เริ่มต้น 45,500 บาท