หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ

อ่าวแม่หม้าย-เกาะอาดัง-เกาะรอก-เกาะตาลัง-ถนนคนเดิน

ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
รหัส 024-9004
วันที่เดินทาง
กค.65 - ตค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายด์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น.        เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259 (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง)

08.30 น.        คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบาราระหว่างทางบริการอาหารกล่อง (มื้อที่1)

10.30 น.        คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

11.30 น.         นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น.        คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น.         นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น.        คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ที่พัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียนรับกุญแจห้องพัก..ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

ที่พัก..หาดบันดาหยา..Bundhaya Resort พักห้อง Deluxe Room ระดับ 4 ดาว  

19.30 น.        รับประทาน อาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด ด้วยเมนูซีฟู้ดทะเผา กุ้ง หอย ปู ปลา หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเที่ยวชมบรรยากาศถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ …สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางช่วงเดือน  มิ.ย. 65 – 14 ต.ค. 2565

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ-อ่าวแม่หม้าย-เกาะอาดัง-เกาะรอก-เกาะตาลัง-ถนนคนเดิน

08.00 น.        รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น.        นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อออกดำน้ำจุดแรก ณ อ่าวแม่หม้าย ของ เกาะอาดัง ชมแนวปะการังแข็งที่มีความยาวหลายร้อยเมตร และยังเป็นเขตที่มีปลาสวยงามนานา ชนิดอาศัยอยู่ สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ ของอ่าวแม่หม้าย

ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังแหลมสน อิสระกับการเล่นน้ำทะเล ก่อนนำท่านเดินทางไปยัง เกาะกระ ชมความสวยงามของหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเลใสจนเห็นพื้นทรายใต้น้ำ ทำให้น้ำทะเลเปล่งสีเขียวสวยสด รอบๆเกาะเป็นแหล่งปะการังน้ำตื้นและปลาทะเลสวยงามอาศัยหลากหลายชนิด เล่นน้ำตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารกลางวัน (4) แบบปิกนิก บนเกาะ

14.00 น.        นำท่านเดินทางไปยัง เกาะตาลัง เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำค่อนข้างลึกแต่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วงสมบูรณ์มาก ชมความสวยงามของกองหินใต้น้ำรูปทรงแปลกตาที่มีปะการังอ่อนขึ้นอยู่ทุกซอกทุกมุม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก

18.30 น.        รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา

07.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

08.30 น.        คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.         คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา ก่อนนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย        นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

17.10 น.        เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 266

18.20 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

การันตี บริการระดับ 5 ดาว

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน

1. ส่วนต่างแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้ แถวที่ 1 เพิ่ม 600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ช่วงเดินทาง
29/07/2022 31/07/2022
จำนวน
ราคา
14,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
*** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/08/2022 15/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  14,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
  เดินทาง 13/08/2022 15/08/2022
  *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/08/2022 18/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   14,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
   เดินทาง 16/08/2022 18/08/2022
   *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/08/2022 21/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    14,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
    เดินทาง 19/08/2022 21/08/2022
    *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     26/08/2022 28/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     14,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
     เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
     *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/08/2022 31/08/2022
      จำนวน
      ราคา
      14,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
      เดินทาง 29/08/2022 31/08/2022
      *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/09/2022 04/09/2022
       จำนวน
       ราคา
       14,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
       เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
       *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        09/09/2022 11/09/2022
        จำนวน
        ราคา
        14,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
        เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
        *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         16/09/2022 18/09/2022
         จำนวน
         ราคา
         14,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
         เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
         *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          23/09/2022 25/09/2022
          จำนวน
          ราคา
          14,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
          เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
          *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/10/2022 03/10/2022
           จำนวน
           ราคา
           14,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
           เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
           *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            07/10/2022 09/10/2022
            จำนวน
            ราคา
            14,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
            เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
            *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             14/10/2022 16/10/2022
             จำนวน
             ราคา
             14,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
             เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
             *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              21/10/2022 23/10/2022
              จำนวน
              ราคา
              14,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
              เดินทาง 21/10/2022 23/10/2022
              *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               28/10/2022 30/10/2022
               จำนวน
               ราคา
               14,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์..เมืองไทย
               เดินทาง 28/10/2022 30/10/2022
               *** ราคาต่อท่าน 14,900.- บาท ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500.- บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ