เที่ยวครบทุกไฮไลท์ คลองชองเกชอน, ตลาดกวางจัง,CITY TOUR,ช้อปปิ้งเมียงดง ,นั่งรถไฟใต้ดิน , ล็อตเต้เวิลด์ ดิ้วตี้ฟรี , ล็อคเต้เวิลด์

ทัวร์เกาหลี
รหัส 050-1401
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ค.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
24,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

23.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกทุกท่าน

วันที่ 2
สนามบินอินชอน- พระราชวังเคียงบ็อกคุง – ชองเกชอน – ตลาดควังจัง

02.35  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยสายการบิน AIR ASIA X   เที่ยวบินที่ XJ700     

รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก. ที่นั่งบนเป็นระบบ RAMDOM ไม่สามารถระบุที่นั่งได้

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

10.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจ RT-PCR ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเกาหลี (Korea Shopping Center) อาทิ ขนม,โสม,เครื่องสำอาค์,ฮอตเก็ตนามู ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมนู SAMGYETANG หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววัง บำรุงสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อร้อนๆ ภายในตัวไก่ยัดไส้ด้วยข้าว และสมุนไพรต่างๆ  เช่นเม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ พร้อมเครื่องเคียงพิเศษ กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) เส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อม อินซัมจูหรือเหล้าดองโสม

นำท่านย้อนรอยละครเรื่อง PRINCESS HOURS หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ง เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราช วังแห่ง นี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่น เข้ามาบุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มี การก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิมถ่ายภาพคู่กับพลับพลา กลางน้ำเคียง เฮวรูที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้าน แขกเมือง

จากนั้นนำท่านขึ้นโค้ชปรับอากาศเพื่อเดินทางไปถ่ายรูป “คลองชองเกชอน” ห่างจากโรงแรมที่พัก 200 เมตร เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือมีน้ำเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีการรื้อทาง ยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ จนทำให้กลายเป็นคลองที่มีภูมิทัศน์ รอบๆที่ร่มรื่นและสวยงาม น้ำที่เคยเน่าเสียก็กลับมาในสะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ คนเกาหลีนิยมมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็นประจำ นำท่านเดินจากโรงแรม เลียบคลองชองเกชอน ประมาณ5-10นาที ไปตลาด “ควังจัง ชีจัง” ที่รวมอาหารสไตล์ท้องถิ่น ของคนเกาหลีเอาไว้ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมการรับประทานอาหารฉบับคนเกาหลีที่แท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมาย แป้งทอดพินแดต๊อก ต๊อกบกกี ซุนแด ขาหมู คิมบับ ตั๊กพัล จับเช น้ำข้าวเย็นๆ นั่งทานแบบโลคอล และราคาย่อมเยาว์มากๆ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

บริการคาลบี้ หมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ เนื้อหมูย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและซุปสาหร่าย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
SEOUL CITY TOUR BUS– อิซาดง - ย่านแทฮังโน - เมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม       

พาท่านเดินไปขึ้นรถบัส 2 ชั้น เที่ยวชมเมืองหลวงกรุงโซล ป้ายแรก จตุรัสควังฮวามุน รถบัสนี้เป็นบัสที่ทำมาเป็นพิเศษซึ่งชั้น2จะเปิดหลังคาเพื่อให้ท่านได้ชมวิวแบบชัดเจน และจะแล่นผ่าน สถานที่สวยๆ เด่นๆของกรุงโซล สำหรับรถบัสที่เราจะพาท่านนั่งเป็น Downtown Palace Namsan Route

อิสระช้อปปิ้ง ย่านอินซาดง (Insa-dong) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่สำคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดั้งเดิม โรงน้ำชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวม แกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศิลปะแบบดั้งเดิมของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็นศูนย์กลางศิลปะพื้นบ้าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริมศิลปิน และ Gana Art Center

พาท่านชมย่าน แทฮังโน Daehakro  ย่านที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ โรงละคร ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของ ให้เพลินๆ เดินชิวๆ ได้อย่างไม่เบื่อเลยดีเดียว

พาท่านเดินไปยังแหล่งช้อปใจกลางกรุงโซล“เมียงดง”(Myeong-Dong) แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ขาช็อปแหลกทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนี้ถือเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของหนุ่มสาว ชาวโสมเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เครื่องสำอางค์แบรนด์เกาหลี ของกิ้ฟช้อป รองเท้า แฟชั่น จะชมเหล่าสาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกับย่านสยามของบ้านเรานั่นเอง รวมถึงอาหารสตรีทฟูดส์ ก็รวมตัวอยู่ที่นี่เช่นกัน และท่านสามารถเดินเล่นอิสระ ฟรีไทม์ ไม่จำกัดเวลา เพราะสามารถเดินกลับโรงแรมที่พักได้เองเลย สะดวกสบายมากๆ

กลางวัน – ค่ำ   อิสระอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ศูนย์โสม – ศูนย์เครื่องสำอางค์ – สมุนไพร ฮ๊อกเกตนามู – Duty Free – ช้อปปิ้งฮงแด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่  ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็น สินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า

นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่

นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลี รุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ JIMDAK  จิมดัก เป็นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง จิมดักนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ทั้งตัว ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่หมักจนนิ่ม ให้ทานอย่างจุใจ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

นำท่านช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY  FREE ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสำอางค์, น้ำหอม, กระเป๋า, สินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น CHANEL, GUCCI,  LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ได้มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอก และบางยี่ห้อ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยด้วย

นำท่านช็อปปิ้ง ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ20-30ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหาร ต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วยซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะร้านค้าแต่ละร้าน จะทยอย เปิด ให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

SHABU SHABU ชาบู ชาบู  สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTERNATIONAL HOTEL YEONGJONG หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บริการอูด้ง

08.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

11.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน AIR ASIA X   เที่ยวบินที่XJ701

15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้อง เสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7.  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.

8. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ

9. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL AUTHORIZATION)

10. ค่าประกันโควิท(ตามเงื่อนไขประกัน) และประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

– การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   อวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาทการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000  บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

6. ค่าตรวจ RT-PCR ที่ไทย

ค่ากักตัวกรณีตรวจเจอโควิดและค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือในรายการทัวร์

การยกเลิก

 1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันทำการขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 1. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป
 2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 3. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. ราคาทัวร์นี้ สำหรับ 15 ท่าน ขึ้นไปในกรณีกรุ๊ปไม่ถึง 15 ท่านขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวัคซีน

เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวัคซีน ครบ 2เข็ม สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนเข็ม2 ต้องฉีดมาแล้วไม่เกิน 180 วัน หรือ 6เดือน

ช่วงเดินทาง
28/06/2022 02/07/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
24,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาหลี KOREA ONE MORE TIME
เดินทาง 28/06/2022 02/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  05/07/2022 09/07/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  24,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาหลี KOREA ONE MORE TIME
  เดินทาง 05/07/2022 09/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/07/2022 16/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   24,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาหลี KOREA ONE MORE TIME
   เดินทาง 12/07/2022 16/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    19/07/2022 23/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    24,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาหลี KOREA ONE MORE TIME
    เดินทาง 19/07/2022 23/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
     • 13 วัน 8 คืน
     เริ่มต้น 71,500 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มิ.ย.65 - ต.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 4,500 บาท
     • ก.ค.65 - ต.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 7,999 บาท