• เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
ทัวร์สิงคโปร์ Refreshing SINGAPORE
รหัส 038-0780
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark -คลากคีย์

07.30 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน FLYSCOOT (TR) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

10.50 น. : เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน FLYSCOOT  เที่ยวบินที่ TR625

14.15 น. : เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง  

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็น สวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SONG FA BUK KUT TEH กระดูกหมูต้มยาจีนแสนอร่อย อาหารท้องถิ่นร้านนี้เริ่มต้นตำนานความอร่อยในปี 1966 ก่อตั้งโดย Mr. Yeo Eng Song จนถึงทุกวันนี้ ก็ 50 กว่าปี

จากนั้นนำท่านสู่ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งได้รับความนิยมทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ภายในย่านแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีความคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงตอนกลางดึก ตั้งอยู่ในย่านคลากคีย์ ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสน นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน (ไม่รวมค่าตั๋ว Bumboat ราคา 25 SGD หรือ 625 บาท)

วันที่ 2
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รับแผนที่และสอบถามข้อมูลการเดินทางจากหัวหน้าทัวร์**

***(อิสระ อาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและการช้อปปิ้ง)***

วันที่ 3
เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

นำท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI

ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งนี้ THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

15.25 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน FLYSCOOT เที่ยวบินที่ TR610

16.55 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ประกัน COVID19 Travel Insurance วงเงิน 30,000 ของ เมืองไทยประกันภัย ในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง ท่านต้องสำรองจ่าย และกลับมาเครมกับบริษัทที่ประเทศไทย
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 3วัน Option A ท่านละ 600 บาท

ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 4วัน Option B ท่านละ 700 บาท ตลอดทริป

เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  

 • ค่าตรวจ ATK จากโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์ ก่อนออกจากประเทศไทย 48 ชั่วโมง โดยข้อมูลในเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิดจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1 ภาษาอังกฤษเท่านั้น 1.2 เอกสารจะต้องระบุชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขพาสปอร์ต ของผู้ที่เดินทาง 1.3 วันที่ตรวจและผลตรวจเป็นลบ 1.4 เอกสารต้องไม่ใช่เป็นลายมือเขียน ราคาประมาณ 500-800 บาท (ขึ้นอยู่กับสถานที่ตรวจ)
 • แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ทัวร์มีบริการเสริมแนะนำ)
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมในกรณีที่ท่านติด COVID-19 ระหว่างเดินทาง เช่นค่าโรงแรม ค่าตรวจต่างๆ ค่าเลื่อนตั๋ว โดยประกันจะ COVER ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลเท่านั้น
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว
Option A

FREEDAY

Option B

FULLBOARD

วันที่ 06-08 พฤษภาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 03-05 มิถุนายน 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 10-12 มิถุนายน 2565 (Promotion) 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 13,999. — 15,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 01-03 กรกฎาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 08-10 กรกฎาคม 2565 (Promotion) 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.-
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 05-07 สิงหาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 (Promotion) 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 02-04 กันยายน 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 09-11 กันยายน 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 16-18 กันยายน 2565 (Promotion) 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 23-25 กันยายน 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900. –
วันที่ 07-09 ตุลาคม 2565 13,999. – 15,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 15,999. – 17,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว) 16,999. – 18,999.- 3,000. – 4,900.
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 (Promotion) 12,999. – 14,999.- 3,000. – 4,900.

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง       ราคาเท่าผู้ใหญ่

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 3 ในห้อง       ลดราคา 1,000 บาท

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง                     ลดราคา   500 บาท

มีตั๋วเครื่องบินแล้วจอยแลนด์                                          ลดราคา 3,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท

ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทำกรุ๊ปเหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY

*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 12,999.- /14,999.-ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 5,555 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 4 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 21,100 บาท