• ถ้ำนาคา  • ถ้ำนาคี
 • สักการะ 3 พระธาตุ  • พระธาตุเรณู • พระธาตุพนม
 • พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง
 • ขอพรพญาศรีสัตตนาคราช • ชมหินสามวาฬ
 • ขอพรเจ้าปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ
 • ล่องเรือบึงโขงหลง เกาะดอนโพธิ์
ทัวร์ในประเทศ
รหัส 006-1403
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
9,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ-สกลนคร-นครพนม-พระธาตุเรณู-พระธาตุพนม-พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง-พญาศรีสัตตนาคราช-บึงกาฬ-หินสามวาฬ
04.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
07.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร โดยเที่ยวบินที่ DD360 (DMK-SNO 07.00-08.10)

**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน

***ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าก่อนเดินทาง 3 วัน (มีค่าใช้จ่าย)

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินสกลนคร  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยต้อนรับท่าน จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่จังหวัดนครพนม
  นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาคด้วแรงศรัทธา
  จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิด “ปีวอก” และ “วันอาทิตย์” ภายในพระธาตุได้บรรจุอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)
  เดินทางสู่ พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง บรรจุพระอุรังคธาตุ จากพระมหากัสสปะเถระผู้อัญเชิญมาจากชมพูทวีปเพื่อมาประดิษฐานที่ภูกำพร้า แต่ว่าไม่สามารถจะแบ่งพระอุรังคาตุให้ได้ พระมหากัสสปะเถระจึงได้ เหาะกลับไปอัญเชิญพระอังคารของพระพุทธเจ้าแบ่งมาให้แทน สร้างขึ้นในสมัยพระยานันทเสนซึ่งเป็นกษัตริย์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ เดิมตั้งดินแดนที่ใต้ปากเซบั้งไฟ ประเทศลาว ต่อมาหลังจากพระยานันทเสนทิวงคตได้เกิดโรคระบาดจึงได้ย้ายเมืองมาตั้งเหนือพระธาตุพนมในดงไม้รวก จึงขนานนามเมืองขึ้นว่า มรุกขนคร แล้วได้มีการสร้างพระธาตุน้อยเกิดขึ้นเพื่อบรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้า ให้เป็นพระธาตุบริวารขององค์พระธาตุ
  หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พญาศรีสัตตนาคราช พญานาคขดหาง 7 เศียร มีลาตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้าโขง
  ชมพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินสามวาฬ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ป่าภูสิงห์ ตั้งอยู่ในอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ซึ่งเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ ที่สวยงามแปลกตาและถ้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งพื้นที่ สามารถแวะชมได้หลายจุด รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)
วันที่ 2
ถ้ำนาคา-ศาลปู่อือลือนาคราช-ล่องเรือเกาะดอนโพธิ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคา ถ้ำสวย Unseen สุดลึกลับ ใน อุทยานแห่งชาติภูลังกา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีตำนานความเชื่อท้องถิ่นเรื่องของพญานาค ด้วยลักษณะทางกายภาพของกลุ่มหินที่พบภายในถ้ำ ว่ามีรูปร่างคล้ายกับงูขดเลื้อยไปมา และมีบริเวณด้านนอกเหมือนเกล็ดงู ทำให้เกิดจินตนาการว่าเหมือนกับงูยักษ์กลายเป็น (ใช้เวลาเดินขึ้น-ลง ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) (ลูกค้าต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางจริงและเช็ควันเดินทางอีกครั้ง เนื่องจากอุทยานจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันไม่เกินวันละ 350 คน ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวันเดินทางกรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวได้มีการจองเข้าอุทยานเต็มจำนวนแล้ว)
สำคัญ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขึ้นถ้ำนาคา

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด  ( 2-3 เข็ม )

หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ “ด้วยวิธีการ RT-PCR ” หรือ “ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน” ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่ 4 )
  นำท่านขอพร ศาลเจ้าปู่อือลือนาคราช  ไหว้ขอพรปู่อือลือ ณ ตำหนักปู่อือลือ วัดสว่างวารี อ.บึงโขงหลงล่องเรือ สู่ เกาะดอนโพธิ์ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 5-40นาที // รวมเวลาไป-กลับ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)
วันที่ 3
ถ้ำนาคี-สกลนคร-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
  ออกเดินทางสู่ ถ้ำนาคี อุทยานแห่งชาติภูลังกา (ฝั่งนครพนม) ลักษณะของถ้ำนาคีจะคล้ายกับถ้ำนาคา มีเพิงหินใหญ่มีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน ชาวบ้านและผู้สำรวจมองเห็นเป็นรูปร่างคล้ายกับพญานาคขดตัวกกไข่ มีทั้งส่วนเศียรและลำตัว ภายในถ้ำนาคีมีหินรูปร่างคล้ายกับนกยูงหันหลังอยู่ด้วย แต่บางคนก็บอกว่าคล้ายกับส่วนหัวงูมากกว่า ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคล ด้านในสุดของถ้ำจะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้ขอพร หากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว ผานาคี เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงาม มีจุดนั่งพักเป็นระยะ บางช่วงมีปีนบันไดสูงชัน จะมีป้ายท่องเที่ยวบอกเป็นจุดๆ ยังคงความเป็นธรรมชาติรายล้อมไปด้วยป่าไม้สีเขียว

กรณีฝนตกจะทางอุทยานฯจะปิดการขึ้นเขาทุกกรณี

สำคัญ เอกสารที่ต้องใช้สำหรับขึ้นถ้ำนาคี

หลักฐานการรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด  ( 2-3 เข็ม )

หรือ หลักฐานผลการตรวจเชื้อ “ด้วยวิธีการ RT-PCR ” หรือ “ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน” ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นส่งท่านเดินทางกลับสู่ สกลนคร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
17.40น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง เที่ยวบิน DD369 (SNO-DMK 17.40-18.45)
18.45น. เดินทางถึงท่าอากาศดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ: โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร / เที่ยวบินเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคำนึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไข
 1. บัตรโดยสารชั้นประหยัด (ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง)
 2. รถนำเที่ยว รถท้องถิ่น และเรือ ตามรายการท่องเที่ยว (แบบจอยทัวร์)
 3. โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า(พักได้ 2-3 ท่าน) / กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) โรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED (เตียงใหญ่ 1 เตียง) ทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) แทน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเตียงเสริม หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. มัคคุเทศก์ รับท่าน ณ สนามบินสกลนคร
 7. ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 2. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ช่วงเดินทาง
21/06/2022 23/06/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
เดินทาง 21/06/2022 23/06/2022
*** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/06/2022 25/06/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  10,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
  เดินทาง 23/06/2022 25/06/2022
  *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/07/2022 21/07/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   9,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
   เดินทาง 19/07/2022 21/07/2022
   *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/08/2022 25/08/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
    เดินทาง 23/08/2022 25/08/2022
    *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     13/09/2022 15/09/2022
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     9,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
     เดินทาง 13/09/2022 15/09/2022
     *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      18/10/2022 20/10/2022
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      9,990 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
      เดินทาง 18/10/2022 20/10/2022
      *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       15/11/2022 17/11/2022
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       9,990 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
       เดินทาง 15/11/2022 17/11/2022
       *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        20/12/2022 22/12/2022
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        10,990 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สายมูเตลู ถ้ำนาคา ถ้ำนาคี สักการะ 3 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์
        เดินทาง 20/12/2022 22/12/2022
        *** พักเดี่ยว (ชำระเพิ่ม) 2,000 บาท/ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ