• ลูเซิรน์ – หมู่บ้านวิทซ์นาว – ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ 
 • คูร์ – ซังต์มอริทซ์ – BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ – ลูกาโน่
 • อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
 • กืซตาด์ก – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เมืองอินเทอลาเก้น
 • แซร์มัท – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • ทาสซ์ – ลอยเคอร์บาด – มงเทรอซ์ – GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 021-1249
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
128,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

22.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์ D 16-19 สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์

00.35 น.                เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่  TG970

06.55 น. : ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟเส้นทางสายภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  เขาริกิ (Rigi Kulm) มีที่มาจากคำว่า  Mons Regina แปลได้ว่าราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ  ได้รอบ 360 องศา  ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย : งจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์  ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้วเดินทางสู่เมืองคูร์  Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ   ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีแพะภูเขาเป็นสัญลักษณ์   บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Mercure Chur West **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3
คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ซังต์มอริทซ์ เมืองฟ้าครามน้ำใส อยู่ในหุบเขา Engadin สูงจากระดับน้ำทะเล 1,775m. ถือเป็นหลังคายุโรป สัญลักษณ์เมืองเป็นรูปพระอาทิตย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ Top of the world   ฉากหลังคือยอดเขา    PizNair  (สูง3,057m.) ทำให้เมืองนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้น รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์   ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง      และสะพาน  196  แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา  จนเข้าสู่เมืองทิราโน่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่ ระหว่างเส้นทางผ่านทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีทางตอนเหนือ

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : เดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท  ที่เป็นเจ้าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.) จากนั้นรถไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน้ำแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูงจนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

รถไฟสาย Glacier Express นำท่านสู่เมืองแซร์มัท ผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร  ตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง FurkaOberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีสุดของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร อิสระให้ท่านได้ชมเมือง มีร้านค้ามากมาย        เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5
แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00น. : นำท่านสู่สถานี Matterhorn Glacier Paradise เพื่อขึ้นเคเบิ้ลคาร์สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตรและได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ปกระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตาเป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร  (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา   และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์   ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส  ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนใน เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี

19.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in  Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สุดของเมืองสระน้ำแร่กว่า10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool / SpaPool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43  องศาเซลเซียส

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า รถไฟสาย Golden Pass Panorama  เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม  บ้านไร่ปลายนา    ฟาร์มปศุสัตว์ ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกรอาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad   เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอันดับต้น ๆ  ของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี้มีบ้านตากอากาศของคนดัง อาทิ   จูลี่  แอนดรูส์  (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์ และเคยต้อนรับคนดังพร้อมทั้งเหล่าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตัน ล้วนแต่เคยมาพักผ่อนตามอากาศที่เมืองนี้

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  Hotel Arc En Ciel ****  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : สู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึ้นพิชิตยอดเขาโดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเพียง 1.10 ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ  Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร  สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทำช้อคโกแล็ต  Alpine Sensation อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ

12.00 : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบรนยอดเขา

บ่าย : เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคันเดิมนำเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 8
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิส เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ทองคำที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ  4  ของโลก

13.55 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

06.50 น. : สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ AIG เอ ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต / อวัยวะ /สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 2,000,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 40,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
  –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่า PCR OR ANTIGEN TEST ในทุกกรณี
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับ Test & Go ตามที่รัฐกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
**คืนเงินมัดจำ**

(หักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
**คืนเงินมัดจำ 50%**
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง
**ไม่คืนเงินค่าทัวร์**
 • การจ่ายค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว หากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี้

1.       ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า และค่าดำเนินการ

2.       ค่ามัดจำ หรือ ค่า cancellation charge ของบัตรโดยสารเครื่องบิน

3.       ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น

ในกรณีค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะเรียกจากนักท่องเที่ยวไม่ได้

 • หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
ช่วงเดินทาง
09/07/2022 17/07/2022
จำนวน
ราคา
128,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
เดินทาง 09/07/2022 17/07/2022
*** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
*** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
*** DBL SGL 19,000.- ***
*** SGL Supp 10,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/07/2022 31/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  128,000 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
  เดินทาง 23/07/2022 31/07/2022
  *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
  *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
  *** DBL SGL 19,000.- ***
  *** SGL Supp 10,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   06/08/2022 14/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   128,000 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
   เดินทาง 06/08/2022 14/08/2022
   *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
   *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
   *** DBL SGL 19,000.- ***
   *** SGL Supp 10,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/08/2022 28/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    128,000 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
    เดินทาง 20/08/2022 28/08/2022
    *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
    *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
    *** DBL SGL 19,000.- ***
    *** SGL Supp 10,000.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     03/09/2022 11/09/2022
     จำนวน
     ราคา
     128,000 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
     เดินทาง 03/09/2022 11/09/2022
     *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
     *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
     *** DBL SGL 19,000.- ***
     *** SGL Supp 10,000.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/10/2022 23/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      128,000 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
      เดินทาง 15/10/2022 23/10/2022
      *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
      *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
      *** DBL SGL 19,000.- ***
      *** SGL Supp 10,000.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       22/10/2022 30/10/2022
       จำนวน
       ราคา
       128,000 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
       เดินทาง 22/10/2022 30/10/2022
       *** Child 4-11 With Bed 115,500.- ***
       *** Child 4-6 No Bed 102,500.- ***
       *** DBL SGL 19,000.- ***
       *** SGL Supp 10,000.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
        • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
        • 4 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 21,100 บาท
        • ต.ค.65 - มี.ค.66
        • 11 วัน 8 คืน
        เริ่มต้น 115,900 บาท
        • มิ.ย.65 - ต.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 11,999 บาท
        • พ.ค.65 - ต.ค.65
        • 3 วัน 2 คืน
        เริ่มต้น 12,999 บาท