• เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – สวนประตูชัย – รถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง • ถนนโรตี • ล่องเรือแม่น้ำซอง – ขับรถ ATV – บลูลากูน – ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone
 • นั่งรถไฟความเร็วสูง – ด่านเวียงจันทร์
ทัวร์ลาว
รหัส 024-1316
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
12,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อุดรธานี - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด

06.00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน Thai Smile เจ้าหน้าที่ SodA management คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07.00 น. : เหินฟ้าสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 2 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

08.05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ 1 จ.หนองคาย และมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง  ถ่ายภาพเก็บความประทับใจไปกับพระธาตุสีทองอร่ามงามตาอันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของลาว มีระเบียงสูงใหญ่โอบล้อมองค์พระธาตุลักษณะคล้ายป้อมปราการ และชม อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง  และนำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) **เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ**

บ่าย : นำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ “หลวงพระบาง ขบวนที่ C82”

16.00 น. : นำท่านขึ้นรถไฟ ลาว-จีน  ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีน  และประเทศลาวสร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางรถไฟ

18.00น. : ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง เดินทางต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศเพื่อเข้าสู่ตัวเมือง

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3)

นำท่านช้อปปิ้งตลาดมืด (NIGHT MARKET) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก

เข้าสู่ที่พัก Sanakeo Boutique Hotel (4*) / MUANGTHONG BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง • ถนนโรตี

05.00 น. : ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ก่อนนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่4)

09.00 น. : นำท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518  พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง  ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ  จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

10.00 น. : นำท่านชมพระธาตุภูษี(Phousi temple) เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”

11.00 น. : นำท่านชมวัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)

บ่าย : นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall)ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำ

18.30 น. : ออกเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83 (ใช้เวลา 50 นาที)

19.20 น. : เดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียง และพาท่านเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง เดินเล่นถนนโรตี

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่6)

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LISHA GRAND HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3
ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone นั่งรถไฟความเร็วสูง - ด่านเวียงจันทร์ - อุดรธานียง • ถนนโรตี

06.00 น. : นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ แม่น้ำซอง ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายสองฝั่งแม่น้ำซองชมแสงอาทิตย์กระทบผิวแม่น้ำซองสีทอง ในบรรยากาศที่ฟินส์ สุด ๆ

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที่7)

09.00 น. : นำท่านคณะเดินทงเข้าชม บลูลากูน (Blue Lagoon) โดยการขับ รถบั๊คกี้ ATV สนุกสุดมันส์ พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เมื่อเดินทางถึงบลูลากูนให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาหินปูนสีเขียวมรกต  จากนั้นพ่าท่านขึ้น ไหว้องค์พระนอนภายในถ้ำปูคำ ระยะทางเพียง 250 เมตรเท่านั้น และเดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ส่วนต่างๆ ภายในถ้ำที่มาแล้วต้องไม่พลาด อาทิ Devil Stone , Pamukkale , Blade Stone , Water drop wall เป็นต้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8)

14.30 น. : นำคณะออกเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81 (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)

15.30 น. : เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์  นำท่านเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง และเดินทางต่อไปยัง จ.อุดรธานี

18.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอุดรธานี

19.45 น. : เหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ D 009

20.45 น. : เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

 

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.

ค่าที่พัก ที่ระบุในรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)

ค่ารถไฟความเร็วสูง

ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทาง

ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ

ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ

ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 600 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

– มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ        โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ช่วงเดินทาง
13/07/2022 15/07/2022
จำนวน
ราคา
16,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
เดินทาง 13/07/2022 15/07/2022
*** ราคา 6-7 ท่าน 17,888 ***
*** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/07/2022 20/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  14,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
  เดินทาง 18/07/2022 20/07/2022
  *** ราคา 6-7 ท่าน 15,888 ***
  *** ราคา 4-5 ท่าน 17,888 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   29/07/2022 31/07/2022
   จำนวน
   ราคา
   15,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
   เดินทาง 29/07/2022 31/07/2022
   *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
   *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/08/2022 07/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    15,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
    เดินทาง 05/08/2022 07/08/2022
    *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
    *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/08/2022 10/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     14,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
     เดินทาง 08/08/2022 10/08/2022
     *** ราคา 6-7 ท่าน 15,888 ***
     *** ราคา 4-5 ท่าน 17,888 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      12/08/2022 14/08/2022
      จำนวน
      ราคา
      16,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
      เดินทาง 12/08/2022 14/08/2022
      *** ราคา 6-7 ท่าน 17,888 ***
      *** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/08/2022 22/08/2022
       จำนวน
       ราคา
       15,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
       เดินทาง 20/08/2022 22/08/2022
       *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
       *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        26/08/2022 28/08/2022
        จำนวน
        ราคา
        15,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
        เดินทาง 26/08/2022 28/08/2022
        *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
        *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         02/09/2022 04/09/2022
         จำนวน
         ราคา
         15,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
         เดินทาง 02/09/2022 04/09/2022
         *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
         *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          09/09/2022 11/09/2022
          จำนวน
          ราคา
          15,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
          เดินทาง 09/09/2022 11/09/2022
          *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
          *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           16/09/2022 18/09/2022
           จำนวน
           ราคา
           15,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
           เดินทาง 16/09/2022 18/09/2022
           *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
           *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            23/09/2022 25/09/2022
            จำนวน
            ราคา
            15,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
            เดินทาง 23/09/2022 25/09/2022
            *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
            *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             26/09/2022 28/09/2022
             จำนวน
             ราคา
             12,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
             เดินทาง 26/09/2022 28/09/2022
             *** ราคา 6-7 ท่าน 13,888 ***
             *** ราคา 4-5 ท่าน 15,888 ***
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              01/10/2022 03/10/2022
              จำนวน
              ราคา
              15,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
              เดินทาง 01/10/2022 03/10/2022
              *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
              *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               07/10/2022 09/10/2022
               จำนวน
               ราคา
               15,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
               เดินทาง 07/10/2022 09/10/2022
               *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
               *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                10/10/2022 12/10/2022
                จำนวน
                ราคา
                14,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                เดินทาง 10/10/2022 12/10/2022
                *** ราคา 6-7 ท่าน 15,888 ***
                *** ราคา 4-5 ท่าน 17,888 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 14/10/2022 16/10/2022
                 จำนวน
                 ราคา
                 15,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                 เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
                 *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                 *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  22/10/2022 24/10/2022
                  จำนวน
                  ราคา
                  16,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                  เดินทาง 22/10/2022 24/10/2022
                  *** ราคา 6-7 ท่าน 17,888 ***
                  *** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   29/10/2022 31/10/2022
                   จำนวน
                   ราคา
                   15,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                   เดินทาง 29/10/2022 31/10/2022
                   *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                   *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    04/11/2022 06/11/2022
                    จำนวน
                    ราคา
                    15,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                    เดินทาง 04/11/2022 06/11/2022
                    *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                    *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     11/11/2022 13/11/2022
                     จำนวน
                     ราคา
                     15,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                     เดินทาง 11/11/2022 13/11/2022
                     *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                     *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      18/11/2022 13/11/2022
                      จำนวน
                      ราคา
                      15,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                      เดินทาง 18/11/2022 13/11/2022
                      *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                      *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/11/2022 27/11/2022
                       จำนวน
                       ราคา
                       15,888 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                       เดินทาง 25/11/2022 27/11/2022
                       *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                       *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        03/12/2022 05/12/2022
                        จำนวน
                        ราคา
                        17,888 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                        เดินทาง 03/12/2022 05/12/2022
                        *** ราคา 6-7 ท่าน 18,888 ***
                        *** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
                        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         06/12/2022 08/12/2022
                         จำนวน
                         ราคา
                         15,888 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                         เดินทาง 06/12/2022 08/12/2022
                         *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                         *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          10/12/2022 12/12/2022
                          จำนวน
                          ราคา
                          17,888 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                          เดินทาง 10/12/2022 12/12/2022
                          *** ราคา 6-7 ท่าน 18,888 ***
                          *** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
                          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           16/12/2022 18/12/2022
                           จำนวน
                           ราคา
                           15,888 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                           เดินทาง 16/12/2022 18/12/2022
                           *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                           *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            23/12/2022 25/12/2022
                            จำนวน
                            ราคา
                            15,888 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                            เดินทาง 23/12/2022 25/12/2022
                            *** ราคา 6-7 ท่าน 16,888 ***
                            *** ราคา 4-5 ท่าน 18,888 ***
                            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             31/12/2022 02/01/2023
                             จำนวน
                             ราคา
                             17,888 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ลาว เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง
                             เดินทาง 31/12/2022 02/01/2023
                             *** ราคา 6-7 ท่าน 18,888 ***
                             *** ราคา 4-5 ท่าน 19,888 ***
                             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,200 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                              • มิ.ย.65 - ส.ค.65
                              • 5 วัน 3 คืน
                              เริ่มต้น 17,999 บาท
                              • ก.ค.65 - ต.ค.65
                              • 5 วัน 3 คืน
                              เริ่มต้น 39,999 บาท
                              • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
                              • 9 วัน 6 คืน
                              เริ่มต้น 90,900 บาท