• เมืองทาลลินน์ – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่
 • เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall – ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู
 • Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา – จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
 • โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย
 • เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน เมืองคาอูนัส – อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก
 • เมืองวิลนีอุส – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน  
ทัวร์ยุโรป
รหัส 007-1169
วันที่เดินทาง
ก.ย.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
44,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

20.00 : นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

23.00 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบลู – สนามบินทาลลินน์ – ประเทศเอสโตเนีย – เมืองทาลลิน – เขตเมืองเก่าทูมเปีย พระราชวังทูมเปีย – โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี – โบสถ์เซนต์แมรี่ – ป้อมปราการเมืองเก่า

05.15 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

08.35 : นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1423 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

11.40 : เดินทางถึง สนามบินทาลลินน์ ประเทศเอสโตเนีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ประเทศเอสโตเนีย เป็นเมืองหลวงและเมืองท่าหลักของประเทศเอสโตเนีย ตั้งอยู่ริมชายฝั่งใต้ของอ่าวฟินแลนด์ในภาคกลางตอนบนของประเทศเอสโตเนีย และมีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือทะเลสาบอือเลมิสเต (Lake Ülemiste) อีกทั้งเมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยบ้านเรือนสวยงามมากมาย ยังคงได้เห็นวัฒนธรรมพื้นเมืองดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็ก ๆ บรรยากาศเงียบสงบให้นั่งพักผ่อนมากมาย เรียกได้ว่าทาลลินน์นั้นเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเลยก็ว่าได้ นำท่านเยี่ยมชม เขตเมืองเก่าทูมเปีย (Toompea old town) โดยภายในเขตเมืองเก่านี้ท่านสามารถชม พระราชวังทูมเปีย (The Palace of Toompea) ซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเมืองนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าภาพที่ทุกท่านได้เห็นเบื้องหน้านั้น มีสีสันสดใสสวยงามดุจภาพวาดโดยมีโบสถ์เซนต์โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า

นำท่านชม โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) เป็นโบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของเมืองคุณก็จะสามารถมองเห็นความสวยงามนี้ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1900 หลังจากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary Cathedral) โบสถ์ที่ถูกสร้างขึ้นแห่งแรกในสถาปัตยกรรมแบบกอธิคในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ผ่านชม ป้อมปราการเมืองเก่า (Tall Herman Tower) เป็นลักษณะของป้อมปราการในยุคกลาง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมืองทาลลินน์ – จัตุรัสกลางเมือง – ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก – The Great Guild Hall - ลัคกี้เฮาส์ – ถนนวิรู – เมืองปาร์นู – Wooden House – ประเทศลัตเวีย – เมืองริกา

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านไปยัง จัตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ถูกจัดให้เป็นจัตุรัสกลางเมืองที่จัดได้ว่า “งดงาม” ที่สุดในยุโรป และได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกจากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1997 นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงได้รับการบูรณะไว้ซึ่งความงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแบบกอธิค โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง บ้านเรือนสวยงามคลาสสิค บางตึกมีอายุเกือบพันปี เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า เป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆ ปัจจุบันก็มีร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ แกลลอรี่ ร้านอาหาร และร้านกาแฟเล็กๆ ให้นั่งพักผ่อนมากมาย บรรยากาศเงียบสงบ

นำทุกท่านเที่ยวชม ร้านขายยาเก่าแก่ที่สุดในโลก (The Town Hall Pharmacy) ร้านขายยาที่ถูกบันทึกว่าเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน The Great Guild Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโทเนีย จากนั้นไปชม ลัคกี้เฮาส์ (Lucky House) บ้านที่โชคดีรอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบนถนนคนเดินที่เริ่มจาก ถนนววีรู (Viru Gate) ที่มีสินค้าพื้นเมืองอาทิ อำพัน, ผ้าลินิน เป็นต้น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองปาร์นู (Parnu) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนียมาก่อน ตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศ นำท่านชม Wooden House อาคารบ้านเรือนโบราณต่างๆ ในสไตล์อาร์ทนูโวที่มีสไตส์เฉพาะตัว เป็นเสน่ห์ไม่เหมือนใครที่ไหน จนกลายเป็นต้นแบบบ้านเรือนที่ถูกนำไปสร้างในสไตน์บอลติค

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลัตเวีย (Latvia) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ ประเทศที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และธรรมชาติอันงดงาม บรรยากาศแบบเมืองเก่าเข้ากับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว ได้กลิ่นอายของอารยธรรมในยุคโซเวียต ไม่ว่าจะเป็นปราสาท อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ป้อมปราการ และอื่นๆอีกมายที่รับรองได้ว่าสวยงามไม่ควรพลาด นำท่านเดินทงต่อไปยัง เมืองริกา (Riga) เมืองหลวงล้นเสน่ห์ริมฝั่งทะเลบอลติก มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศลัตเวียและใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศบอลติกอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ถูกยกย่องว่าสวยงามมากที่สุดในยุโรป ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 2014

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
จัตุรัสทาวน์ฮออล์ – อนุสาวรีย์นักรบโปแลนด์ – บ้านนายหัวดำ – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์เซนต์จอห์น The Dome Cathedral – อาคารสามพี่น้อง – ตลาดกลาง – เมืองรุนดาเล – พระราชวังรุนดาเล – ประเทศลิธัวเนีย – เมืองชัวเลย์ – สุสานไม้กางเขน – เมืองคาอูนัส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม จัตุรัสทาวน์ฮออล์ (Town Hall Square) เป็นสถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส มา 500 ปีแล้ว ที่นิยมประดับประดาตอน 25 ธันวาคมของทุกปี และตรงกลางจัตุรัสมี อนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ (Statue of St. Poland) ผู้เข้ามาก่อตั้งเมืองริก้ายุคเริ่มแรก และเป็นนักบุญในเวลาต่อมา ในฝั่งตรงข้ามนำท่านชม บ้านนายหัวดำ (House of Blackheads) แลนด์มาร์คห้ามพลาดของเมือง เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเก่า สร้างมาเพื่อเป็นที่รวมตัวดื่มสังสรรค์ของนักเดินทางต่างชาติและพ่อค้าที่ยังไม่แต่งงานที่ล้วนเป็นเศรษฐี

นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peters Church) ถือเป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองริก้า สร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 13 ในส่วนของยอดโบสถ์ทำมาจากไม้ ได้รับการติดตั้งในปี 1690 ซึ่งสูงที่สุดในโลกในขณะนั้น โบสถ์เคยถูกไฟไหม้ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในปี 1973 โดยที่ยอดเปลี่ยนเป็นทำจากโลหะแทน

หลังจากนั้นเดินต่อไปยังด้านหลังเพื่อชม โบสถ์เซนต์จอห์น (St. John Church) สร้างขึ้นในปี 1234 เพื่อใช้เป็นโรงสวดของวัดนิกายโดมินิกันต่อมาในศตวรรษที่ 13 กลายเป็นโบสถ์ และในปี 1582 ก็กลายเป็นโบสถ์แบบลัตเวียนโบสถ์แรกในเมืองริก้า นำท่านเพลิดเพลินย่านใจกลางเมืองเก่า Dome Square ชมโบสถ์ประจำเมืองริก้า The Dome Cathedral อยู่ริมจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ภายในมีออร์แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โบสถ์แห่งนี้มาปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วเสร็จตอนปี 1999 เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับรัสเซียที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโกมา 850 ปี นอกจากนี้บริเวณรอบๆจัตุรัสยังมีอาคารอื่นรายล้อมอาทิเช่น Stock Exchange 1852 – 1855, สถานีวิทยุลัตเวีย ร้านอาหาร ร้านกาแฟอีกหลายร้านด้วยกัน

และนอกจากนี้ยังมี อาคารสามพี่น้อง (The Three Brothers) สร้างขึ้นเมื่อปี 1646 ที่พวกพ่อค้าวาณิชมาสร้างเอาไว้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บของ ส่วนชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านชม ตลาดกลาง (Riga Central Market) เป็นตลาดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1998 มีพื้นที่ถึง 72,300 ตารางเมตร มีขายทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้ ผัก อาหารสด ดอกไม้ เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางชม พระราชวังรุนดาเล (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในจะพบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิม ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์

นำท่านเดินทางต่อไปยัง ประเทศลิทัวเนีย (Lithuania) ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ ประเทศเล็กๆ ในยุโรปแถบทะเลบอลติก ดินแดนสวยงามที่จะทำให้คุณตกหลุมรัก เพียงแค่ 2 เมืองดังก็สวยสะกดจนแทบหยุดหายใจ “ทราไก” อดีตเมืองหลวงเป็นเมืองแห่งทะเลสาบแสนโรแมนติกและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในขณะที่เสน่ห์ของ “วิลนีอุส” เมืองหลวงใหม่ คือย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรม โกธิค, เรอเนสซองส์ และ บารอค หลอมรวมกันอย่างกลมกลืนสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่ง วัฒนธรรมของยุโรป นำท่านไปยัง เมืองชัวเลย์ (Siauliai)

นำท่านชม สุสานไม้กางเขน (Hill of Crosses) เป็นสถานที่แสวงบุญของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก อยู่ห่างไปทางตอนเหนือของเมืองชัวเลย์ประมาณ 12 กม. มีความเชื่อกันว่าไม้กางเขนแรกถูกวางไว้บนเนินเขา ในช่วงปี 1831 สุสานไม้กางเขนถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่ในหลายๆครั้งโดยรัฐบาลโซเวียต ในปีพ. ศ. 2536 พระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ และมีคนมากมายเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ที่นี่ไม่ได้มีเพียงไม้กางเขนเท่านั้นแต่ยังมีรูปปั้นของพระแม่มารีย์, รูปแกะสลักอื่นๆรวมกันนับแสนชิ้น

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองคาอูนัส (Kaunas) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของลิทัวเนีย เคานัสเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของประเทศลิทัวเนีย ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตั้งอยู่ตรงที่บรรจบกันของแม่น้ำเนริส และแม่น้ำเนมาน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
อาคารศาลาว่าการ – ปราสาทคาอูนัส – วิหารคาอูนัส – เมืองทราไก – ปราสาททราไก – เมืองวิลนีอุส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพและชมอาคาร ศาลาว่าการ (City Hall) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เพื่อป้องการกันการโจมทางด้านศาสนา แรกเริ่มอาคารปราสาทนี้ได้รับการบันทึกไว้ ในปี 1361 แต่ถูกทำลายด้วยผู้ก่อสงครามทางด้านศาสนา และได้มีการก่อสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1408 จากที่นี่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้าทั้งสองสายที่มาบรรจบกันที่เมืองนี้คือแม่น้าเนริสและแม่น้ำเนมานอีกด้วย และชม Holy Cross Church ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่แบบเรอแนสซองส์ และ วิหารเคานัส (Kaunas Cathedral Basilica) ที่มีการสร้างแบบผสมผสานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองทราไก (Trakai) ปัจจุบันเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้ กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยวไปแล้ว ตัวเมืองนั้นถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ ปราสาทกลางทะเลสาบ (Trakai Castle) ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบกาลเว ซึ่งหลายคนที่เคยมาเยือนต่างก็เรียกขานปราสาทแห่งนี้ว่า Little Marie burg อีกด้วย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทหินที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 โดยดยุควีเตาตาสเจ้าผู้ครองเมืองทราไก ในสมัยอดีต *กรณีที่ทุกท่านต้องการขึ้น Hot-Air Balloons มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ ท่านละ 140 ยูโร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองวิลนีอุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่ และสวยงามที่สุดของ ประเทศลิธัวเนีย ค้นพบในปี ค.ศ. 1323 ที่ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของ แม่น้ำเนริสและ แม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี ทางยูเนสโก้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุสเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล – ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส – โบสถ์เซนต์แอน – จตุรัสกลางเมือง - ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน – สนามบินวิลนีอุส – สนามบินอิสตันบลู

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองวิลนีอุส (Vilnius) โดยนำท่านชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (Church of St. Peter and Paul) เป็นโบสถ์แบบศิลปะบารอคที่สวยที่สุดของเมือง มีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้นด้วยกัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าของเมืองวิลเนียสอุส (Vilnius Old Town) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง มีตึกอาคารเก่าแก่งดงามที่ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15-16 นำท่านชม โบสถ์เซนต์แอน (St. Anne’s Church) โบสถ์แบบโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 เคยเป็นโบสถ์ไม้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1495 – 1500 มีพระฟรานซิสกันได้สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 จากนั้นนำเท่าน

เพลิดเพลินไปกับ จตุรัสกลางเมือง (Town Hall Square) ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย บางครั้งจัตุรัสแห่งนี้มักถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงสำคัญๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คอนเสิร์ต หรือ การฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก่าเขตจตุรัสทาวน์ฮอลล์หรือเลือกเดิน ช้อปปิ้งบนถนนเยดิมิโน ถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่และทันสมัยของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย

19.55 : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1408 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

22.35 : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี และรอต่อเครื่อง

วันที่ 7
สนามบินอิสตันบลู – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

01.45 : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK68 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

15.25 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ … พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รวม-4.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/ไม่รวม-4.png

 • อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 20,000 บาท
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าเยอรมัน ราคาประมาณ 4,000 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินในแต่ละวัน)
 • นักท่องเที่ยวจ่ายตามจริงกับศูนย์ยื่น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการยื่น และให้คำแนะนำแก่ท่าน

สำคัญโปรดอ่าน

 1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่านั้น
 2. อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
 3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้น
 4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 60 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน
 5. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
 6. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยตัวท่านเอง ถ้ามี (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)

 

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/3-1.png

ช่วงเดินทาง
13/09/2022 19/09/2022
จำนวน
ราคา
49,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย
เดินทาง 13/09/2022 19/09/2022
*** ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน มีเตียง/ไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 2 - 12 ปี) 49,990 ***
*** ราคาทัวร์ ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน 29,990 ***
*** ราคาห้อง พักเดี่ยว 9,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ