• แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน – มหาวิหารโคโลญจ์-ดุสเซลดอร์ฟ-พระราชวังเยเกอร์โฮฟ
 • ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง
 • อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กิลด์ฮอลล์
 • โบสถ์อาวร์เลดี้-บรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส
 • บรัสเซลส์-แร็งส์-มหาวิหารแร็งส์-ประตูชัยเมืองแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช
 • พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ห้างLa Samaritaine-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ
 • จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ทัวร์ยุโรป
รหัส 036-1127
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
109,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

19.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

23.45 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที่ยวบินที่ TG920 (23.4506.15(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.30 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
แฟรงค์เฟิร์ต-โคโลญจน์-สะพานโฮเอินซอลเลิร์น-โบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน - มหาวิหารโคโลญจ์-ดุสเซลดอร์ฟ-พระราชวังเยเกอร์โฮฟ

06.15 น. : เดินทางถึงสนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี รองจากเบอร์ลิน ฮัมบูร์ก และมิวนิก และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย (North Rhine-Westphalia) โคโลญเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของเยอรมนี สร้างโดยชาวโรมัน มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึง ค.ศ. ​50 เมืองโคโลญจน์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ มีมหาวิหารโคโลญซึ่งเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่มีชื่อเสียง ชาวเยอรมนีเรียกโคโลญ ว่า “เคิล์น” มีมหาวิหารขนาดใหญ่อลังการที่สุดในยุโรปเรียกกันว่า เคิล์นโดม ลักษณะพิเศษคือมียอดแหลมสองยอด นำท่านเดินชมความสวยงามสะพานโฮเอินซอลเลิร์น(Hohenzollern Bridge) สะพานข้ามแม่น้ำไรน์ (Rhine River) และเป็นแลนด์มาร์กของเมืองโคโลญเคียงคู่กับมหาวิหารโคโลญ สะพานแห่งนี้นอกจากจะเชื่อมพื้นที่กลางเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำเข้าไว้ด้วยกัน แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเหล่าคู่รักที่นิยมมาคล้องกุญแจแห่งความรัก (love locks) บริเวณรั้วบนสะพานแห่งนี้ นำท่านชมความสวยงามที่ด้านหน้าโบสถ์เกรทเซนต์มาร์ติน(Great St Martin Church) โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิก ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำไรน์ สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกลางด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะโดดเด่น มีหอคอยสี่ทิศล้อมรอบหลังคาโบสถ์ยอดแหลมประดับด้วยไม้กางเขนที่ด้านบน สามารถมองเห็นได้จากริมแม่น้ำไรน์ จึงเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กยอดนิยมของเมืองโคโลญจน์ นำท่านชมความสวยงามด้านหน้ามหาวิหารโคโลญจ์(Kolner Dom) มหาวิหารแห่งนี้มีความยิ่งใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ด้วยศิลปะสไตน์โกธิก จึงกลายเป็นแหล่งรวมศาสนสถานศูนย์กลางของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก บริเวณด้านหน้าจะมีรูปปั้นแกะสลักนักบุญ วัสดุที่ใช้เป็นหินทรายขาว สิ่งที่มหัศจรรย์ของวิหารแห่งโคโลญจน์ ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก ปี ค.ศ.1996

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองดุสเซลดอร์ฟ(Dusseldorf) เมืองประวัติศาสตร์นับแต่ยุคสมัยปี1,100 เมืองหลวงแห่ง North Rhine-Westphalia เป็นศูนยร์วมการค้า และเมืองแฟชั่นของเยอรมนี นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังเยเกอร์โฮฟ(Jagerhof) พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เกอเธ่และมูลนิธิเอิร์นส์ชไนเดอร์ นิทรรศการในอาณาเขตของพระราชวังซึ่งอุทิศให้กับชีวิต เส้นทางปรัชญา และการวิจัยของ Johann Goethe นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้ยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์ไม่ได้มีเพียงสิ่งของส่วนตัว จดหมาย และต้นฉบับของผู้คิดเท่านั้น ที่นี่คุณยังสามารถดูภาพประกอบเหนือจริงสำหรับงานที่มีชื่อเสียง “เฟาสต์” หรือชื่นชมคอลเล็กชั่นสินค้าหรูหรา นำชมด้านหน้าศาลาว่าการเมืองดุสเซลดอร์ฟ(City Hall) ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นยุค 70 ศตวรรษที่ 16 และเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็นสถานที่จัดการประชุมสภาเทศบาลเมือง รูปแบบหลักในการออกแบบอาคารคือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา โดยมีองค์ประกอบเล็กๆ ของสไตล์โกธิกตอนปลาย เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนของปีกสามปีกที่จัดเรียงเป็นตัวอักษร P ปีกหลักนั้นเก่าที่สุด โดยยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งในการออกแบบภายนอกและในการตกแต่งภายในให้อิสระท่านเดินเล่นชมร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก และเก็บภาพเมือเก่า

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Wyndham Garden, Duesseldorf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3
ดุสเซลดอร์ฟ-กีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม-จัตุรัสดัมสแควร์-พระราชวังหลวง-ย่านโคมแดง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) หมู่บ้านที่มีสวยงาม ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว จึงต้องเดินทางด้วยทางน้ำอยู่ดีเท่านั้น โดยยานพาหนะหลักของหมู่บ้านก็คือ เรือพายเรือเครื่องยนต์ แต่ในปัจจุบันจะมีเส้นทางสำหรับการขี่จักรยานบ้างแล้ว ภายในหมู่บ้านท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศคลองโบฮีเมียน มีสะพานไม้ขนาดเล็ก และดอกไม้ริมคลองสีสันสดใส และท่านจะได้ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม(Amsterdam) เมืองที่สวยงามและโรแมนติค เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ชื่อเมืองนั้นก็นำมาจากชื่อแม่น้ำ Amstel รวมกับคำว่า Dam ที่หมายถึงเขื่อนของแม่น้ำ Amstel จึงกลายเป็นชื่อเมือง Amstelreadamme โดยแต่เดิมอัมสเตอร์ดัมเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆริมคลอง ปัจจุบันอัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการค้าเพชรของโลก ที่สำคัญได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่านชมจัตุรัสดัมสแควร์(Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ นำท่านชมด้านหน้าพระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม(Royal Palace of Amsterdam) หรือที่เรียกในภาษาดัตช์ว่า “Koninklijk Paleis van Amsterdam” เป็นสถานที่อันงดงามหรูหรา ตัวอาคารได้รับการออกแบบอย่างโอ้อ่าสะท้อนถึงอำนาจและความรุ่งเรืองอย่างขีดสุดในช่วงยุคทองดัตช์ เป็นหนึ่งในสามพระราชวังในประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านชมย่านโคมแดง(Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีที่ผู้เยือนเมืองอัมสเตอร์ดัม มีร้านค้าร้านอาหารให้ท่านได้เลือกชมเลือกชิมมากมายตลอดสองฝั่งเส้นทาง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย

พักที่ : Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์-ล่องเรือหลังคากระจก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าชมหมู่บ้านกังหันลมซานส์สคันส์(Zaanse Schans) หมู่บ้านกังหันลมคือสิ่งที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับวิถีชีวิตของชาวดัชต์ผู้อาศัยอยู่ในดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมายาวนาน ของเนเธอร์แลนด์ ด้วยความสวยงามและบรรยากาศน่ารักๆ ของกังหันลมเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 และ 19 ท่ามกลางทุ่งสีเขียวและแม่น้ำที่โอบล้อม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านล่องเรือหลังคากระจก(Amsterdam Boat Cruise) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX,PANERAI,TAG HEUER, IWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI , DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE, EMPORIO ARMANI, SWATCH, MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER ฯลฯ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Hotel Mercure Amsterdam หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5
อัมสเตอร์ดัม-Floriade Expo 2022-แอนต์เวิร์ป-จัตุรัสกลางแอนต์เวิร์ป-กิลด์ฮอลล์ -โบสถ์อาวร์เลดี้-บรัสเซลส์-อะโตเมี่ยม-จัตุรัสกร็องปลัส-แมนาคินพิส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชมงานพฤกษศาสตร์ Floriade Expo 2022 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 10ปีมีเพียงครั้งเดียว โดยภายในงานมีส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทั้งวัฒนธรรม พันธุ์พืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเมืองสีเขียว สำหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย โดยทางไทยนั้นจะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแอนต์เวิร์ป(Antwerp) เมืองศูนย์กลางอย่างไม่เป็นทางการของภูมิภาคแฟลนเดอร์ หรือทางตอนเหนือของเบลเยียม ด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ เป็นเมืองท่า ทำให้ต้องมีการติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติตลอดเวลา เกิดเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และแอนต์เวิร์ปยังถือตำแหน่งศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก ควบเมืองไอคอนแฟชั่นสมัยใหม่ที่มีแบรนด์ดีไซเนอร์ระดับโลกที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่ นำท่านเดินชมจัตุรัสกลางเมืองแอนต์เวิร์ป(Grote Markt) ศูนย์กลางทางสถาปัตยกรรม การดำเนินงาน วัฒนธรรม แวดล้อมไปด้วยอาคารสำคัญที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ในสถาปัตยกรรมสไตล์เรอเนซองส์ ที่ผสานไปกับวิธีคิดแบบเฟลมิชได้อย่างลงตัว และเป็นเอกลักษณ์ ทั้งศาลาว่าการเมือง และกิลด์ฮอลล์ (Guild Hall) กลุ่มอาคารทอดยาวต่อกัน 7 หลังที่ถูกใช้เป็นพื้นที่หลักในการพบปะสังสรรค์ นำชมด้านนอกโบสถ์อาวร์เลดี้(Cathedral of Our Lady) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศเบลเยียมแห่งนี้ เป็นโบสถ์อายุกว่า 169 ปี ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างปี 1325-1521 ตัวโบสถ์ได้รับการบูรณะปรับปรุงหลายครั้ง ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปทั้ง กอธิค ฟื้นฟูศิลปวิทยา บาร็อค ฯลฯ ทำให้โครงสร้างของโบสถ์มีเอกลักษณ์ และแง่มุมน่าเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในศาสนาคริสต์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์(Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ นำท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก “เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า นำ

ท่านเดินทางเดินชมจัตุรัสกร็องปลัส(Grand Place) จัตุรัสกลางเมืองบรัสเซลส์ เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม ประจำเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1998 โดยมีพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล อีเว้นท์ ที่พบปะสังสรรค์ของคนในเมือง นำท่านถ่ายรูปคู่กับ แมนาคินพิส(Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!! หอยแมงภู่อบไวท์

พักที่ : Hotel Novotel Brussels Centre Midi หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6
บรัสเซลส์-แร็งส์-มหาวิหารแร็งส์-ประตูชัยเมืองแร็งส์-โบสถ์เซนต์แร็งส์-ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์(Reims) ในแคว้นช็องปาญาร์ ประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส ก่อตั้งขึ้นโดยกอลและกลายมาเป็นเมืองสำคัญระหว่างสมัยจักรวรรดิโรมัน นำท่านชมมหาวิหารแร็งส์(Cathedrale NotreDame de Reims) อาสนวิหารสำคัญของเมืองแร็งส์ เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศส มหาวิหารสร้างเสร็จเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13  และได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1991 นำท่านชมประตูชัยเมืองแร็งส์(Porte Mars) สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ซึ่งคนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร (Porte Mars) โดยประตูดาวอังคาร ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งใน 4 ประตูโรมันที่มีความงดงามมากของฝรั่งเศส นำชมโบสถ์เซนต์แร็งส์(Saint Remi Basilica) อีกหนึ่งคริสตจักรที่สร้างแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 1099 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี 1841

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงปารีส(Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส(France) เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่ นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันเมืองปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ นำท่านล่องเรือบาโตมุช(Bateaux Mouches Cruise)  ล่องไปตามแม่น้ำแซนที่ ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเย็นและชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้แก่ท่าน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อสุดพิเศษ!! ลิ้มรสหอยเอสคาโก พร้อมไวท์แดง

พักที่ : Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 7
ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-พิพิธภัณฑ์ลูฟว์-ห้างLa Samaritaine-พิพิธภัณฑ์ออร์แซ - จัตุรัสทรอคาเดโร-หอไอเฟล-ชองป์เอลิเซ่-ประตูชัย-ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซาย(Versailles of Palace) สถานที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุด แห่งหนึ่งในฝรั่งเศส และมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งแง่มุมของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พระราชวังแห่งนี้อาจนับว่าเป็นพระราชวังที่หรูหราอลังการที่สุดในโลก ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจาก UNESCO ภายในมีสิ่งก่อสร้างชื่อก้องโลกอย่างเช่น ห้องกระจก (Hall of Mirrors) และ โรงอุปราหลวง (Royal Opera) ที่แสนวิจิตรงดงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านชมด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์(Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง แต่ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ลูฟว์เป็นสถานที่ที่จัดภาพวาดโมนาลิซา (Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานอันโด่งดังของลีโอนาร์โด ดาวินชี นำท่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า(La Samaritaine) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ที่นี่มีเสน่ห์ของอาคารแบบดั้งเดิม นั่นคือการตกแต่งแบบ Art Nouveau และ Art Déco ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ จนได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในปี 1990 โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส  เป็นห้างสรรพสินค้าคอนเซปต์สโตร์แห่งใหม่ที่เน้นย้ำถึงเสน่ห์ของชุมชนชาวปารีส ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่น อาหาร และงานศิลปะ รวมแล้วกว่า 600 แบรนด์ ให้ท่านได้เลือกช็อปปิ้งแบบจุใจ และมีการจัดนิทรรศการที่จะสลับหมุนเวียนให้ได้ชมตลอดปี อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย นำชมพิพิธภัณฑ์ออร์แซ (Musée d’Orsay หรือ The Orsay museum) ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ และ เป็นอันดับที่ 10 ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซน เคยเป็นสถานีรถไฟเก่ามาก่อน แต่ตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสไว้ ภายในมีผลงานศิลปะหลากหลายแขนงตั้งโชว์ไว้ที่นี่ มากกว่า 2,000 ชิ้น รวมประติมากรรมต่างๆด้วย นำท่านสู่จัตุรัสทรอคาเดโร(Trocadero) มุมสวยสุดฮิตที่มีหอไอเฟล(Eiffel Tower) เป็นฉากหลังสามารถมองเห็นหอไอเฟลได้จากหลายมุม ทั้งวิวขั้นบันไดทอดยาวที่มีหอไอเฟลอยู่ด้านหลัง แต่เดินลงบันไดสวยๆ หรือจะเป็นมุมน้ำพุกับสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสด้านหน้า มีหอไอเฟลเป็นฉากหลัง นำท่านเดินทางผ่านชมถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่(Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย(ARC De Triumph) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม นำท่านถ่ายภาพคู่กับจัตุรัสคองคอร์ด(Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์การนองเลือดครั้งใหญ่ในกรุงปารีส เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส รวมทั้งเป็นจุดจบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

นำท่านช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์(Galleries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างนี้มีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะหลังคาโดมภายในตัวโถงอาคาร มีการตกแต่งประดับดาอย่างสวยงาม ลักษณะโดมเป็นโครงเหล็กประดับกระจกสี มีลวดลายสไตล์อาร์ตนูโว (ผู้ออกแบบ Art Nouveau) ซึ่งเป็นแนวศิลปะที่นิยมกันมากในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การตกแต่งของอาคารโดยรอบใช้ลวดลายปูนปั้นและราวระเบียงโค้ง อันเป็นทัศยนีภาพที่งดงามต่อเมืองท่องเที่ยวอย่างปารีส เป็นห้างสรรพสินค้านี้มีลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารวมกันอยู่เยอะมาก มีสินค้าต่างๆที่ทันสมัยให้เลือกซื้อได้อย่างจุใจ ไม่ตกเทรนด์ เรียกได้ว่าอะไรใหม่ๆมา Galleries Lafayette นั้นจะมีขายก่อนก่อนห้างอื่นเสมอ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอม มีครบทุกยี่ห้อ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อสุดพิเศษ!! เมนูจาก Michelin Guide

พักที่ : Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

(โรงแรมใจกลางกรุงปารีสห่างจากแลนด์มาร์กหอไอเฟล เพียง 200 เมตร)

วันที่ 8
กรุงปารีส(สนามบิน)-กรุงเทพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

 13.40 น. : ออกเดินทางจากกรุงปารีส กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG) เที่ยวบินที่ TG931 (13.4005.55(+1)) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 11.15 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 9
กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

05.55 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

หมายเหตุ : บริการไม่รวมในรายการทัวร์ !!!
1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
(อัตราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันเดินทาง)

2.กลับถึงไทย ค่าที่พักใน AQ/SHA+1วัน รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
ดูรายชื่อโรงแรม SHA+ ได้ที่ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com

 

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 7.  ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสาย

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรม

ช่วงเดินทาง
15/06/2022 23/06/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
109,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
เดินทาง 15/06/2022 23/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/07/2022 14/07/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  109,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
  เดินทาง 06/07/2022 14/07/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/07/2022 28/07/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   109,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
   เดินทาง 20/07/2022 28/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/08/2022 18/08/2022
    การเดินทาง
    Thai Airways (TG)
    จำนวน
    ราคา
    109,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
    เดินทาง 10/08/2022 18/08/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/09/2022 15/09/2022
     การเดินทาง
     Thai Airways (TG)
     จำนวน
     ราคา
     109,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป เยอรมนี-เนเธอร์แลนด์-เบลเยียม-ฝรั่งเศส
     เดินทาง 07/09/2022 15/09/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 18,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • ธ.ค.65
      • 9 วัน 6 คืน
      เริ่มต้น 46,500 บาท
      • ก.ค.65 - ต.ค.65
      • 7 วัน 4 คืน
      เริ่มต้น 57,777 บาท
      • มีค.65 - ตค.65
      • 10 วัน 7 คืน
      เริ่มต้น 92,900 บาท