• ลาร์นากา – นิโคเซีย – ไคเรเนีย – ซาลามิส – ฟามากุสตา – ไคเธียร์
 • เทือกเขาทรูดอส – อารามไคค์โคส – ลีมาซอล – คูริออน – ปาโฟส
ทัวร์ยุโรป
รหัส 059-1470
วันที่เดินทาง
ก.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
82,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ

18.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ แถว T (Row T) ประตูทางเข้าที่ 8-9 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

21.10 น.        ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 379 สายการบินฯ บริการอาหารค่ำ

เที่ยวบินจะมีการแวะรับผู้โดยสารที่ภูเก็ต โดยผู้โดยสารจากกรุงเทพรอในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

วันที่ 2
ดูไบ – ลาร์กานา – ฟามากุสตา – วาโรชา – ซาลามิส

03.05 น.        เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส โดยเที่ยวบิน EK109 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.10 ชม.)

11.10 น.        เดินทางถึงสนามบินลาร์นากา ประเทศไซปรัส  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองฟามากุสตา (Famagusta) (45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) รู้จักในนามเมืองร้างแห่งไซปรัส นำท่านเข้าชมโบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (St. Nicholas Cathedral) หรือ Lala Mustafa Pasha Mosque สร้างขึ้นในปี 1359 และได้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดในปี 1571 หลังการเข้ายึดครองของออตโตมาน และเคยเป็นโบสถ์ที่ใช้ในพระราชพิธีสวมมงกุฎของราชวงศ์ลูซิกนาน (Lusignan Dynasty) อีกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แห่งเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอล เดิมเป็นโบสถ์ แต่ภายหลังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นมัสยิดและต่อมาใช้เป็นคลังสำหรับเก็บธัญพืชต่างๆ จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ St. George of the Greeks ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีร่องรอยภาพเขียนสีตั้งแต่ยุคคริสตจักรเรืองอำนาจ อีกทั้งยังมีร่องรอยที่โดนปืนใหญ่ทำลายในช่วงสงครามยุคที่เวเนเชียน พยายามป้องกันเมืองจากการรุกรานของกองทัพ ออตโตมาน จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสิงโตนำโชค (The Lion of Famagusta) สัญลักษณ์แห่งความโชคดีของเมืองฟามากุสตา

ได้เวลานำท่านเดินชมเมืองวาโรชา (Varosha) เมืองร้างแห่งไซปรัส หรือที่รู้จักในนาม “Ghost Town” หากท่านเคยได้ยืนชื่อเมืองพรีเพียต เมืองร้างจากการระเบิดของเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์แห่งยูเครน เมืองวาโรชา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองโกสต์ทาวน์ ที่ใหญ่กว่าพรีเพียตถึง 3 เท่า เมืองร้างแห่งนี้เกิดจากการถูกรุกรานโดยกองทัพตุรกีในช่วงปี 1974 และชาวเมืองได้ถูกขับไล่ออกจากเมือง ทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองร้างตราบจนปัจจุบัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซาลามิส (Salamis Ancient City) เป็นเมืองโบราณในศิลปะแบบกรีก คาดว่าเมืองนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 ก่อนคริสตกาล สมัยยุคสำริด นำท่านชมโรมันเธียร์เตอร์ (Roman Theater) โรมันคอลัม ห้องต่างๆ รวมถึงซากเมืองโบราณที่ ยังคงได้รับการอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี นำท่านเดินทางสู่เมืองนิโคเซีย (Nicosia) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Nicosia Hotel **** หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ 3
นิโคเซีย - ไคเรเนีย

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเซนต์ฮิลลาริออน นำท่านเดินขึ้นบันไดเพื่อเข้าชมปราสาทเซนต์ฮิลลาริออน (Saint Hilarion Castle) ก่อนหน้านี้ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นและไม่ได้มีการตั้งชื่อปราสาท จนในสมัยศตวรรษที่ 4 ได้มีการตั้งชื่อว่า ปราสาทเซนต์ฮิลลาริออน และในสมัยศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นป้อมปราการในการป้องกันการรุกรานของข้าศึก นำท่านเดินทางสู่เมืองไคเรเนีย (Kyrenia) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที) เมืองชายฝั่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 6,000 ปี เข้าชมปราสาทไคเรเนีย (Kyrenia Castle) ซึ่งเป็นปราสาทโบราณน่าจะถูกสร้างขึ้นในยุคไบเซนไทน์ หรือราวศตวรรษที่ 7 เพื่อใช้ในการปกป้องเมืองและภัยคุกคามทางทะเล  ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของปราสาทมีการจัดแสดงเกี่ยวกับซากเรือโบราณจากศตวรรษที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดลำหนึ่ง จากนั้น

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่เมืองนิโคเซีย นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของมัสยิดเซลิมิเย (Selimiye Mosque) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อมหาวิหารเซนต์โซเฟีย เป็นโบสถ์เก่าแก่ของนิกายโรมันคาทอลิกที่แปลงเป็นมัสยิดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของนิโค จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งและเดินเล่นบนถนนเลดร้า (Ledra Street) เป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักของเมืองนิโคเซีย ที่คับคั่งไปด้วยเหล่านักท่องเที่ยว นำท่านชม Buyuk Khan Caravansarai ที่พักกองคาราวานซารายในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจข้ามเมืองระหว่างไซปรัสเหนือ (ภายใต้การปกครองของตุรกี) และ ไซปรัสใต้ (สาธารณรัฐไซปรัส) ซึ่งนิโคเซียคือเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ตัดแบ่งเมืองออกเป็นสองส่วน เดินข้ามไม่ถึง 50 เมตรก็เป็นอีกประเทศหนึ่งแล้ว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hilton Nicosia Hotel **** หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่ 4
นิโคเซีย – หมู่บ้านเบลลาพาอิส – ไคค์โคส – หมู่บ้านเพดูลัส – ลีมาซอล

เช้า            รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับประตูฟามากุสตา (Famagusta Gate) ประตูแห่งกำแพงเมืองนิโคเซีย เป็นประตูหลักในการผ่านเข้าออกเมืองในอดีต และได้รับอิทธิพลในศิลปะแบบเวนิเชียน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 นำท่านชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระของไซปรัสจากการปกครองของจักรวรรดิอังกฤษ จากนั้นนำท่านชมกำแพงเมืองเก่าเวนิเชียน (Venetian walls) สร้างขึ้นระหว่าง 1567 -1570 โดยกำแพงมีความหนาประมาณ 4 -5 เมตร ในอดีตถูกใช้เพื่อปกป้องพลเมืองจากการโจมตีของออตโตมาน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เลเวนติโอ (Leventio Museum) พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ   เครื่องปั้นดินเผายุคกลาง แผนที่ และภาพแกะสลัก, อัญมณี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเบลลาพาอิส (Bellapais Village) หมู่บ้านทางตอนเหนือของไซปรัสเพื่อเข้าชมโบสถ์เบลลาพาอิส (Bellapais Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่เหนือ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของหมู่บ้าน โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1198-1205 นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามคลาสสิค ติดอันดับน่ามาเยือนของไซปรัส

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่อารามไคค์โคส (Kykkos Monastery) (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่งในอารามที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไซปรัส สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูงประมาณ 1,318 เมตรในแนวเทือกเขาทรูดอส นำท่านเข้าชมอารามศักดิ์สิทธิ์ที่มีภาพไอคอน พระแม่มารีอุ้มพระเยซู ประดับด้วยทองอร่ามทั่วห้อง และภาพอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดเก็บกระดูกจากส่วนต่างๆของเซนต์แต่ละองค์อีกด้วย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเพดูลัส (Pedoulas Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาทรูดอส และเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่าแก่ Archagelos Michail (UNESCO World Heritage) นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของหมู่บ้านในหุบเขาและเข้าชมความสวยงามของโบสถ์ประจำหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลีมาซอล (Limassol) (ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ajax Limassol Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ 5
ปาโฟส – คูริออน

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองปาโฟส (Paphos) (ระยะทาง 67 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เชื่อกันว่าเมืองปาโฟส เป็นบ้านเกิดของเทพีอโฟรไดท์ (Aphrodite) หรือ วีนัส (Venus) เทพีแห่งความงามและความรัก นำท่านเข้าชมปราสาทปาโฟส (Paphos Castle) เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นจากป้อมไบแซนไทน์ เพื่อป้องกันท่าเรือ ในอดีตป้อมปราการถูกใช้เป็นคลังสินค้าจำพวกเกลือ หรือแม้แต่คุกเพื่อใช้กักขังผู้กระทำผิด  นำท่านเข้าชมแหล่งโบราณคดีปาโฟส (Paphos Archaeological Park) มีวิลล่าโรมันขนาดใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในปาโฟส โดยสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแหล่งโบราณคดีปาโฟส คือ การไปชมภาพโมเสค ที่แหล่งโบราณคดีปาโฟส ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในงานโมเสคที่มีความสวยงามที่สุดในโลก อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1980 นำท่านชมโรงละครโบราณ (Ancient theatre) จากนั้นนำท่านชมสุสานกษัตริย์ (Tomb of Kings) ซึ่งเป็นสุสานขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของเมืองปาโฟส สถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) เป็นสุสานใต้ดิน สร้างขึ้นประมาณ ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตกาล ซึ่งเจาะผนังหินเพื่อทำเป็นสุสานสำหรับฝังพระศพกษัตริย์ในสมัยโบราณ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านถ่ายรูปกับ อโฟรไดท์ ร็อค (Aphrodite ‘s Rock) คือ เขตเสาหินที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับชายฝั่งทะเล หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม นำท่านเดินทางสู่เมืองคูริออน (Kourion) (ระยะทาง 60 กม. เดินทางประมาณ 45 นาที) ถูกค้นพบในสมัยศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาลหลังจากการล่มสลายของพระราชวัง Mycenaean นำท่านเข้าชมเมืองโบราณคูริออน (Kourion Ancient Site) ชมโรงละครโรมันที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 2 ซึ่งสามารถจุคนได้กว่า 3,500 คน เข้าชมโมเสคอันสวยงามแห่งบ้านอูโทลิออส (Eustolios House) จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Apollo Temple) สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเทพเจ้าอพอลโล ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพเจ้าแห่งป่า จากนั้นกลับสู่เมืองลีมาซอล

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ajax Limassol Hotel**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่ 6
ลาร์นากา

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (old town) ที่มีชีวิตชีวาของเมืองลีมาซอล จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทลิมาซอล (Limassol  Castle) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 ในศิลปะแบบไบเซนไทน์ ภายในปราสาทจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ Limassol Medieval มีคอลเลคชั่นที่น่าสนใจของชุดเกราะ อาวุธ ภาพไอคอนทางศาสนา และ tombstones

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่กรุงลาร์นากา (ระยะทาง 70 กม. เดินทางประมาณ 1 ชม.) เที่ยวชมเมืองโบราณไคธิออน (Kition) เป็นเมืองกรีกโบราณสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13  ก่อนคริสตกาล สันนิษฐานว่าเป็นเมืองที่สร้างหลักเสร็จสิ้นสงครามเมืองทรอย (Trojan war) และเหล่าทหารที่เหลืออยู่ไม่ได้กลับบ้านเกิด จึงได้มีการสร้างเมืองขึ้นที่นี่ (ปัจจุบันต้องใช้จินตนาการขั้นสูง เนื่องจากเมืองนี้เพิ่งได้ทำการขุดพบไม่นานและเหลือเพียงซากปรักหักพัง) นำท่านเข้าชมมัสยิด Hala Sultan Tekke (ผู้หญิงแต่งกายสุภาพและต้องมีผ้าคลุมผม) ซึ่งเป็นมัสยิดที่ได้ชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับที่ 4 ของโลก ที่นี่ยังเป็นที่เก็บรักษาหินอุกกาบาตน้ำหนักว่า 14 ตันไว้ในมัสยิดอีกด้วย มัสยิดแห่งนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1817 เชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังศพของแม่บุญธรรมของท่านนบีมูฮัมหมัด ที่เสียชีวิตที่จุดนี้ด้วยอุบัติเหตุตกลา ท่านได้ตามสามีท่านมายังไซปรัสในยุคที่อาหรับเข้ามารุกรานในฐานะนางพยาบาลของกองทัพ ได้เวลานำท่านผ่านชมทะเลเกลือ (Salt Lake) ที่มีขนาดใหญ่แห่งเมืองลาร์นากา และในทุกปีช่วงฤดูหนาว จะมีนกฟลามิงโก จำนวนมากอพยพมาที่ทะเลเกลือเพื่อฟักไข่ ทำให้ช่วงหน้าหนาวบริเวณทะเลเกลือแห่งนี้คราคร่ำไปด้วยฝูงนกฟลามิงโก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radison Blu Hotel Larnacar**** หรือ เทียบเท่า

วันที่ 7
ลาร์นากา

เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองลาร์นากา (Larnaca) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไซปรัส รองจากเมืองนิโคเซีย และ  ลีมาซอล นำท่านเข้าชมปราสาทลาร์นากา (Larnaca Castle) เป็นปราสาทเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 และใช้เวลากว่า 200 ปี จึงจะเสร็จสิ้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่า (Old Town) ลาร์นากามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมาแต่โบราณ เมืองนี้จึงมีย่านหนึ่งที่เต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนสไตล์ยุโรปตั้งแต่ยุคกลาง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ลาซารัส (Church of St. Lazaras) เป็นโบสถ์สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 9 ในลาร์นากาเป็นโบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์และเป็นที่บรรจุศพของเซนต์ลาซารัส นอกจากนี้ภายในยังมีภาพไอคอนที่งดงามอีกด้วย จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานส่งน้ำคามาเรส (Kamares Aqueduct) เป็นสะพานส่งน้ำโรมันโบราณสร้างขึ้นระหว่างปี 1747-1750 ซึ่งมีซุ้มประตูส่งน้ำกว่า 20 ซุ้ม นับเป็นอีกหนึ่งสะพานส่งน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยออตโตมาน

16.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินลาร์นากา

20.10 น.       ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 110 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.55 ชม.)

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

01.05 น.        เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

03.00 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน EK378

เที่ยวบินจะมีการแวะส่งผู้โดยสารที่ภูเก็ต โดยผู้โดยสารจากกรุงเทพรอในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

15.35 น.       เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ ***

เงื่อนไข

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน EK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 25 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าไซปรัส
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • กระเป๋าเดินทางท่านต้องดูแลด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ ***

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับและที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2565) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การชำระเงิน     

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก       

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ช่วงเดินทาง
15/09/2022 22/09/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
82,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
เดินทาง 15/09/2022 22/09/2022
*** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 82,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 ***
*** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 77,900 ***
*** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
*** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 ***
*** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  13/10/2022 20/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  82,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
  เดินทาง 13/10/2022 20/10/2022
  *** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 82,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 ***
  *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 77,900 ***
  *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
  *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 ***
  *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   20/10/2022 27/10/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   82,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
   เดินทาง 20/10/2022 27/10/2022
   *** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 82,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 ***
   *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 77,900 ***
   *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
   *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 ***
   *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    17/11/2022 24/11/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    82,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
    เดินทาง 17/11/2022 24/11/2022
    *** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 82,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 ***
    *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 77,900 ***
    *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
    *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 ***
    *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     01/12/2022 08/12/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     82,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
     เดินทาง 01/12/2022 08/12/2022
     *** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 82,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 ***
     *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 77,900 ***
     *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
     *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 23,000 ***
     *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/12/2022 05/01/2023
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      86,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป อันซีน ไซปรัส
      เดินทาง 29/12/2022 05/01/2023
      *** ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 12 ปีบริบูรณ์ พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 86,900 ***
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 ***
      *** เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ต้องเสริมเตียง 81,900 ***
      *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 90,000 – 130,000 ***
      *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-DXB-LCA-DXB-BKK) 25,000 ***
      *** กรณีมีวีซ่าเชงเก้น Multiple visa ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเข้าไซปรัสได้ หักคืนค่าวีซ่า 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 4,599 บาท
       • ต.ค.65 - พ.ย.65
       • 6 วัน 4 คืน
       เริ่มต้น 39,900 บาท
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 10 วัน 7 คืน
       เริ่มต้น 165,000 บาท