• ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิทลิส-ทะเลสาบลูกกาโน่-โคโม่
 • มิลาน-ล่องเรือเกาะเวนิส-ปิซ่า-กรุงโรม
ทัวร์ยุโรป
รหัส 012-1043
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
74,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ประเทศไทย - ซูริค – ลูเซิร์น

01.05 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ***

12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว… ((ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปเวลาเดินทางถึงจะเปลี่ยนเป็น 13.20 น.))

…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส-ทะเลสาบเมืองลูกาโน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง 10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง สู่เมืองตากอากาศทางตอนใต้ของประเทศ เมืองลูกาโน่ ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามบริเวณด้านหน้าเมืองซึ่งมีทะเลสาบและเทือกเขาตั้งตระหง่านอยู่ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก movenpic Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
มิลาน-เวนิส

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองเศรษฐกิจของประเทศอิตาลี นำท่านถ่ายรูปกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารดูโอโม่ และท่านยังได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของยุโรปได้ที่บริเวณแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น หลุยส์ กุชชี่ ปาดา หลายหลายแบรนด์เนมมากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่าที่มีชื่อเสียงมานานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ที่เรียกว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก mercure mestre Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ล่องเรือเกาะเวนิส - ปิซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือสู่ เกาะเวนิส จากนั้น เป็นการเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่เรียกว่า จัตุรัสซานมาโค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ อนุสาวรีย์วิคเตอร์เอมมานูเอล(บิดาแห่งอิตาลี), สะพานถอยหายใจ, มหาวิหารเซ็นต์มาร์ค, จัตุรัสซานมาโค และช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม หรือ จะนั่งจิบกาแฟพร้อมฟังดนตรีแจ๊สตามอัธยาศัย

(ท่านใดต้องการนั่งเรือกอนโดล่า กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า ค่าเรือลำละประมาณ 5,000 บาท นั่งได้ 6 ท่าน) ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ทางด้านทิศตะวัน ซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOTEL GALILEEI หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ปิซ่า-กรุงโรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำเดินทางสู่ บริเวณจตุรัสคัมโป เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความมหัศจรรย์ของ หอเอนแห่งเมืองปิซ่า ซึ่งเป็นหอระฆังสูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในจตุรัสคัมโป และท่านยังได้ถ่ายรูปกับ วิหารแห่งเมืองปิซ่า และ โบสถ์สำหรับทำพิธีศีลจุมของศาสนาคริสต์ ซึ่งสร้างในช่วงเวลาเดียวกันกับหอเอน และใช้หินอ่อนชนิดเดียวกันทั้งหมด ได้เวลา นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย คณะเดินทางต่อสู่ กรุงโรม ระหว่างทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางตลอดการเดินทาง

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก HOLIDAY INN hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
เที่ยวชมกรุงโรม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน เพื่อชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์กลางของคริสตจักรดิ์ จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปความสิ่งมหัศจรรย์ของคนโรมันได้สร้างไว้นั่นคือ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สถานที่ใช้ประลองยุทธอันยิ่งใหญ่ในยุครุ่งเรือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำพุเทรวี่ (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ซึ่งเป็นแลนมาร์คที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทุกคนมาที่นี่จะต้องได้มีการโยนเหรียญทิ้งไว้ที่นี่ถึงสามเหรียญด้วยกัน และ ต่อจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณย่านบันไดสเปน ของกรุงโรม ณ บริเวณ ถนนเวียคอนดอทติ ..นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ

20.50 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK096/EK372 ((ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปเวลาออกเดินทางจะเปลี่ยนเป็น 22.05 .))

***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ***

วันที่ 8
ประเทศไทย

18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า ( 4 ดาว)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่าย

เกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

 1. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 2. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 3. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน

จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษ

ต่าง ๆ

 1. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางหากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น…โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ….

– หลังจากที่มีการจองทัวร์และได้ชำระค่ามัดจำทัวร์หรือทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัท ทางบริษัทจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมด

– นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกายและอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

 • กรณีทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าสูญหายหรือลืมไว้ระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่าน ( ผู้ใหญ่ )

และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

 • กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ

สถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

 • การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

 • หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

 • ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของ

ทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

 • เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว ใน

กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็นที่รักเกียจ

ของคนส่วนใหญ่เช่นไม่รักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรำคาญรบกวนผู้อื่น เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่แล้วไม่เกรงใจผู้อื่นชักชวนผู้ผื่นให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพื่อความสุขของผู้เดินทางเป็นส่วนใหญ่)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีครรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพื่อความปลอดภัย / เว้นมี

ใบรับรองแพทย์)

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ำกว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อน

จองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษัทฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน)
 • ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ

ยืนยันการเดินทางหากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้

 • ใน 1 วัน คนขับรถจะทำงานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 00 น. ต้องจบงานภายใน

20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน – เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น

 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
04/06/2022 11/06/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
74,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
เดินทาง 04/06/2022 11/06/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  18/06/2022 25/06/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  74,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
  เดินทาง 18/06/2022 25/06/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   25/06/2022 08/07/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   74,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
   เดินทาง 25/06/2022 08/07/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    09/07/2022 16/07/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    74,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
    เดินทาง 09/07/2022 16/07/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23/07/2022 30/07/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     74,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
     เดินทาง 23/07/2022 30/07/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/08/2022 13/08/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      74,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
      เดินทาง 06/08/2022 13/08/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       20/08/2022 27/08/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       74,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
       เดินทาง 20/08/2022 27/08/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        03/09/2022 10/09/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        74,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
        เดินทาง 03/09/2022 10/09/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         17/09/2022 24/09/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         74,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
         เดินทาง 17/09/2022 24/09/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          24/09/2022 01/10/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          74,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
          เดินทาง 24/09/2022 01/10/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/10/2022 08/10/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           74,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
           เดินทาง 01/10/2022 08/10/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/10/2022 22/10/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            74,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
            เดินทาง 15/10/2022 22/10/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/10/2022 29/10/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             74,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
             เดินทาง 22/10/2022 29/10/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              05/11/2022 12/11/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              74,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
              เดินทาง 05/11/2022 12/11/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/11/2022 26/11/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               74,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
               เดินทาง 19/11/2022 26/11/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                26/11/2022 03/12/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                74,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
                เดินทาง 26/11/2022 03/12/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 03/12/2022 10/12/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 74,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
                 เดินทาง 03/12/2022 10/12/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  11/12/2022 17/12/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  74,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี
                  เดินทาง 11/12/2022 17/12/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   Tags ที่เกี่ยวข้อง
                   Share on social networks
                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • Thai Airways (TG)
                   • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                   • 8 วัน 5 คืน
                   เริ่มต้น 44,900 บาท
                   • VietJet Air
                   • พ.ค.65 เป็นต้นไป
                   • 1 วัน 0 คืน
                   เริ่มต้น 2,999 บาท