• ออสโล – บินภายในสู่ เกาะโลโฟเตน – เลกเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สโวลแวร์ 
 • รีนน์ – แฮมนอยด์ – ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโร้ด – นัสด์ฟยอร์ด
ทัวร์ยุโรป
รหัส 059-1480
วันที่เดินทาง
ก.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
149,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ – ออสโล

19.30 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น.       ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า

วันที่ 2
ออสโล

05.10 น.       เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.35 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดยเที่ยวบิน TK1751 สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

10.25 น.       เดินทางถึง สนามบินออสโล ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่งความศิวิไลนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  นำท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ทำเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล นำท่านถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิดให้บริการนำเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คาร์ล โจฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ที่รู้จักในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมและการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนด้วยสัมฤทธิ์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์’ ปฏิมากรชื่อดังได้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฏจักรชีวิตมนุษย์ โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี้  นำท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกับสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate ประตูรั้วเหล็กซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ 58 ชิ้นด้วยกัน, The Fountain รูปปั้นมนุษย์และต้นไม้ จำนวน 20 ต้น ซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คน  17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์ เปรียบประหนึ่งเป็นบันไดเวียนที่มนุษย์ต่างปีนป่ายซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงล้อแห่งชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรมนุษย์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ 3
ออสโล – เอฟเนส (เกาะโลโฟเตน)

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

06.30 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเช็คอิน

11.55 น.       ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเอฟเนส โดยเที่ยวบิน…..

13.30 น.       เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน

กลางวัน       อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามและแปลกตายิ่งแห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยังได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สามารถชมแสงเหนือและถ่ายภาพได้สวยงามอีกแห่ง อันเป็นผลจากการที่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีหมู่บ้านชาวประมงริมหาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเที่ยว และในช่วงหน้าหนาว นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในมีการจัดแสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลพวงที่ตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสย้อนประวัติศาสตร์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านทางข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
เกาะโลโฟเตน – เลคเนส – พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – รีนน์ – นัสฟยอร์ด – แฮมนอยด์

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเกาะโลโฟเตน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) ซึ่งจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ้งในอดีตที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลัง ณ ผืนแผ่นดินนอร์เวย์ในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิ้งในอดีต

นำท่านเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่นชิลล์ๆ จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 41 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านสู่เมืองรีนน์ นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่งที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดปลายสุดของเกาะโลโฟเตน กับการแวะถ่ายรูปหมู่บ้าน A ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ปลายเกาะโลโฟเตน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   Eliassen Rorbuer Hotel/ Reine Rorbuer Hotel  หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมที่พักในเมืองรีนน์ หลายแห่งเป็นโรงแรมในลักษณะบ้านพักตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง ดังนั้นในบ้าน 1 หลังจะมี 2 ห้องนอนและใช้ห้องน้ำเดียวกัน

วันที่ 5
รีนน์ – โบโด

เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

06.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด

07.00 น.      เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหน้าสู่เมืองโบโด ให้ท่านได้อิสระเต็มที่กับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรือสู่เมืองโบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกได้ว่าเป็นเมืองฟยอร์ดที่สวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์ หากโชคดีท่านอาจได้เห็นปลาโลมาว่ายน้ำเล่นตามเรือเฟอร์รี่ก็เป็นได้

10.15 น.       เรือเฟอร์รี่จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเที่ยวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารประจำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) สร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเที่ยวภายในเมืองโบโด จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Aviation Museum) ซึ่งจัดแสดงวิวัฒนาการทางการบินและเครื่องบินรุ่นต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศนอร์เวย์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Thon Hotel Nordlys **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ทรอนด์เฮม

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

10.45 น.       ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่สนามบินทรอนด์เฮม โดยเที่ยวบิน …..

11.45 น.       เดินทางถึงสนามบินทรอนด์เฮม

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเที่ยวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย์ บ้านเรือนสองฝั่งสร้างขึ้นในแบบนอร์วีเจียนที่เน้นสีสันโดดเด่นสวยงาม สร้างขึ้นเรียงรายสองฝั่งริมแม่น้ำไนเดลวา (Nidelva) นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงามไม่แพ้เมืองเบอร์เกน นำท่านเที่ยวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส (Nidaros Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งเมืองนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองนี้ตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง (Baklandet old bridge)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Clarion Hotel Trondheim **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ทรอนด์เฮม – แอตแลนติกโอเชียนโร้ด – มอนเด

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของถนนเรียบทะเลหรือที่รู้จักในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์  บนเส้นทางที่สูงชันสลับคดเคี้ยว และมีจุด Storseisundet  คือจุดที่สูงและสวยที่สุด เป็นสะพานที่มีเส้นโค้งอย่างน่าทึ่งและสวยงาม ซึ่งใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานที่น่าประทับใจมาก ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที่ได้ชื่อเป็นเส้นทางที่สวยที่สุด

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเส้นทางที่เรียกได้ว่าสวยติดอันดับ สถานที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนนอร์เวย์

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Hotel Waterfront Alesud **** หรือเทียบเท่า

วันที่ 8
มอนเด – ออลิซุนด์

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (Alesund) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ดอันสวยงามของนอร์เวย์ และยังโดดเด่นด้วยบ้านเรือนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว สีสันสดใส โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่ในเมืองนี้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ฟยอร์ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นในประเทศนอร์เวย์ นำท่านเที่ยวชมเมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบ้านเรือนอันมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ตนูโว นำท่านเดินทางชม Brosudet หรือท่าเรือเก่าแก่ ซึ่งเป็นหนึ่งในท่าเรือที่อดีตเคยเป็นที่ขนส่งปลาคอดตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด์ และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของนอร์เวย์

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

12.30 น.      นำท่านเดินทางสู่สนามบินออลิซุนด์

14.20 น.      ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนด์สู่ สนามบินออสโล

15.15 น.      เดินทางถึงสนามบินออสโล

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Radisson Blu Scandinavia Hotel**** หรือเทียบเท่า

วันที่ 9
ออสโล

เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (Polar Exploration Museum) จัดแสดงการเดินทางเพื่อสำรวจขั้วโลกเหนือในแต่ละยุคสมัย เรือที่ใช้เดินทางไปสำรวจขั้วโลกเหนือในอดีต จากนั้นนำท่านสู่ถนนคาร์ส โจฮัน (Karl Johans) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที่สร้างมาไม่ต่ำกว่า 100 ปี บนถนนเส้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที่มีการจัดวางผังเมืองได้สวยงาม

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย      นำท่านเข้าชมป้อมอาเคร์สฮูส (Akershus Fortress Castle) ป้อมปราการอาเคร์สฮูส หรือ ปราสาทอาเคร์สฮูส (Akershus Castle | Akershus Festning) เป็นปราสาทยุคกลางที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางนอร์เวย์ เอิร์ล แอลฟ์ เอลลิงสัน แห่งแซพบวร์ก และยังเคยเป็นที่คุมขังของเหล่านักโทษ ปราสาทอาเคร์สฮูสเริ่มก่อสร้างปลายปี ค.ศ.1290 โดยกษัตริย์ฮะคูนที่ 4 แทนปราสาททอนสเบิร์ก ซึ่งเป็นหนึ่งในสองปราสาทนอร์เวย์ที่สำคัญสุดของช่วงยุคนั้น ปัจจุปันปราสาทอาเคร์สฮูสใช้เป็นที่รับรองแขกวีไอพีของรัฐบาล

15.00 น.      นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล

17.55 น.       ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1754 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

22.45 น.       เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 10
กรุงเทพมหานคร

01.45 น.       ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน TK68 (บินประมาณ 9.40 ชั่วโมง)

15.25 น.        เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดปิด จะแจ้งและหาสถานที่เที่ยวทดแทนให้ท่านได้รับทราบ ***

เงื่อนไข

โปรแกรมท่องเที่ยวนอร์เวย์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) **

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. (เนื่องจากมีเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การชำระเงิน    

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก       

 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋วเครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
ช่วงเดินทาง
15/07/2022 24/07/2022
จำนวน
ราคา
149,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
เดินทาง 15/07/2022 24/07/2022
*** ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
*** เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 142,900 ***
*** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 ***
*** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 25,000 ***
*** กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย 4,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/08/2022 20/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  149,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
  เดินทาง 11/08/2022 20/08/2022
  *** ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
  *** เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 142,900 ***
  *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 ***
  *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 25,000 ***
  *** กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย 4,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   09/09/2022 18/09/2022
   จำนวน
   ราคา
   149,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
   เดินทาง 09/09/2022 18/09/2022
   *** ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
   *** เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 142,900 ***
   *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 ***
   *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 25,000 ***
   *** กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย 4,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/10/2022 23/10/2022
    จำนวน
    ราคา
    149,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
    เดินทาง 14/10/2022 23/10/2022
    *** ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
    *** เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 142,900 ***
    *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 ***
    *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 25,000 ***
    *** กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย 4,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     21/10/2022 30/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     149,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด
     เดินทาง 21/10/2022 30/10/2022
     *** ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 149,900 ***
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,000 ***
     *** เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 142,900 ***
     *** ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TK) เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 85,000 – 120,000 ***
     *** ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-IST-OSL-IST-BKK (TK) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 25,000 ***
     *** กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่าย 4,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ