• ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน-เขาตาปูเกาะเจมส์บอนด์-เกาะปันหยี-เสม็ดนางชี-ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ
 • เที่ยวเกาะไข่ ดำน้ำ เล่นน้ำ ชมฝูงปลา-ย่านเมืองเก่าPhuket old town-ตลาดชิลล์วา- วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม
 • ร้านของฝากคุณแม่จู้-สุราษฎร์ธานี-จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา
ทัวร์ภูเก็ต
รหัส 003-1469
วันที่เดินทาง
ก.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
รถโค้ช
ราคาเริ่มต้น
5,555 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
จุดนัดพบปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ - ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา

16.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่เวลาพร้อมออก เดินทางสู่ จังหวัดพังงา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
พังงา-ท่าเรือสุระกุล(ท่าเรือกระโสม)หรือท่าด่านศุลกากร-ล่องเรือเที่ยวอ่าวพังงา-ถ้ำลอด-เขาพิงกัน- เขาตาปูเกาะเจมส์บอนด์-เกาะปันหยี-เสม็ดนางชี-ภูเก็ต-แหลมพรหมเทพ

เช้า : เดินทางถึง จังหวัดพังงา แวะให้ท่านทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย äบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) เดินทางสู่ ท่าเรือสุระกุล (ท่าเรือกระโสม) หรือท่าเรือด่านศุลกากร นำท่านล่องเรือเที่ยวอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ของอ่าวพังงาที่จะทำท่านตื่นตาตื่นใจไปกับหน้าผาหินและเกาะที่มีรูปร่างแปลกตา นั่งเรือผ่านไปยัง ถ้ำลอด เป็นภูเขาลักษณะเกาะทะลุ เป็นถ้ำทะเลที่กำเนิดจากแรงกัดเซาะ ของคลื่น มีหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำที่สวยงาม เขาตาปู  เขาพิงกัน อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถ่ายภาพเช็คอินรูปสวยๆ

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)

เกาะปันหยี หรือบ้านกลางน้ำ มีทั้งโรงเรียน อนามัย มัสยิด ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกมากมาย ความ Unseen บนเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลลอยน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย นำท่านกลับสู่ท่าเรือ จุดชมวิวเสม็ดนางชี เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดหนึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของอ่าวพังงาได้อย่างสวยงาม ทัวร์นำท่านชมวิวจุดชมเสม็ดนางชีบูติค เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต แหลมพรหมเทพ ชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) นำท่านเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 3
Speed Boat เที่ยวเกาะไข่ ดำน้ำ เล่นน้ำ ชมฝูงปลา-ย่านเมืองเก่าPhuket old town-ตลาดชิลล์วา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อนั่งเรือ Speed boat เที่ยวเกาะไข่ ดำน้ำเกาะไข่

10.00น. : เดินทางถึงท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ มีบริการเครื่องดื่ม ชา กาแฟ อาหารว่าง พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์

10.30 น. : ออกเดินทางสู่เกาะไข่นอกโดยเรือสปีดโบ๊ท เป็นเกาะที่มีน้ำทะเลสีใส และหาดทรายสีขาวสะอาด ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และชมฝูงปลาที่สวยงาม

12.00 น. : ออกเดินทางสู่เกาะไข่ใน สนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำตื้นชมปะการัง และว่ายน้ำกับฝูงปลาที่สวยงาม บริการอาหารกลางวัน (บริการแบบข้าวกล่อง) (มื้อที่ 5)

14.00 น. : ออกเดินทางจากเกาะไข่ใน มุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าที่พักแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกันจากรายละเอียดทัวร์ ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

เย็น : ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆที่ Phuket old town  ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ Üตลาดนัดชิลล์วา ตลาดกลางคืนตกแต่งสถานที่สวยงาม อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

วันที่ 4
วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม-ร้านของฝากคุณแม่จู้-สุราษฎร์ธานี-จุดชมวิวเขื่อนรัชชประภา-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต นมัสการ หลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อช่วงเพื่อเป็นสิริมงคล แวะซื้อของฝาก ร้านคุณแม่จู้ ของฝากเมืองภูเก็ต เดินทางผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แวะถ่ายรูป เขื่อนรัชชประภา ชื่อเรียกเดิมเขื่อนเชี่ยวหลาน มีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบกว้างใหญ่

เที่ยง : บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)  เดินทางต่อกลับกรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ2-3ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
27/07/2022 30/07/2022
การเดินทาง
รถโค้ช
จำนวน
ราคา
5,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต เกาะไข่ พังงา เสม็ดนางชี
เดินทาง 27/07/2022 30/07/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท) 1,700 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Air Asia (FD)
  • ก.ย.65 - ธ.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 13,999 บาท
  • Thai Airways (TG)
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 11 วัน 8 คืน
  เริ่มต้น 159,900 บาท
  • มิ.ย.65 - ส.ค.65
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 16,900 บาท