• อุ้มผาง–ล่องแก่ง–ชมผาบ่อง – น้ำตกทีลอจ่อ –ผาผึ้ง –บ่อน้ำร้อน – แก่งตะโค๊ะบิ๊
 • ผาเลือด – น้ำตกทีลอซู– โบสถ์ไม้สัก –ถ้ำตะโค๊ะบิ – ดอยหัวหมด–ถ้ำสีฟ้า
ทัวร์ตาก
รหัส 034-1432
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - ธ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
7,599 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – แม่สอด – อุ้มผาง

04.30 น.   ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

05.00 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้สู่ จังหวัดตากตั้งอยู่ในภาคเหนือค่อนไปทางตะวันตกของประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ
หมายเหตุ :มีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดและเจลล้างมือก่อนขึ้นรถ
บริการอาหารเช้า (แบบต้มเลือดหมู หรือ ก๋วยเตี๋ยว หรือ ข้าวต้ม) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น.   ถึงอำเภอแม่สอด บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อสู่อุ้มผาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ถึงที่พักที่อุ้มผาง ฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

18.00 น.   บริการอาหารเย็น ห้องอาหารของรีสอร์ทสมควรแก่เวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก  อุ้มผาง ฮิลล์ รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

วันที่ 2
อุ้มผาง – ล่องแก่ง – ชมผาบ่อง - น้ำตกทีลอจ่อ – ผาผึ้ง – บ่อน้ำร้อน – แก่งตะโค๊ะบิ๊ – ผาเลือด - น้ำตกทีลอซู – โบสถ์ไม้สัก – ถ้ำตะโค๊ะบิ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.   นำท่านสนุกสนาน ล่องแก่งแพยางสู่ห้วยแม่กลองผ่านผาบ่อง ผาผึ้ง น้ำตกทีลอจ่อหรือ น้ำตกสายฝน ความโดดเด่น คือ ภาพความสวยงามของสายน้ำที่ไหลจากหน้าผาสูงชัน เมื่อหล่นลงมากระทบเข้ากับหินธารน้ำดังกล่าวก็แตกกระจายเป็นฝอย ดูคล้ายกับสายฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้า ระหว่างทางแวะผ่อนคลาย บ่อน้ำร้อน และแก่งตะโค๊ะบิ๊(การล่องแก่ง ชุดล่องแก่งควรใช้กางเกงขาสั้น รองเท้าแบบรัดส้นที่มีดอกยางใหญ่และแกะพื้นได้ดี การล่องแก่งน้ำตกทีลอซู เป็นแก่งระดับ 1-2 ปลอดภัย ไม่อันตราย)

11.00 น.   ถึงผาเลือดจากนั้นนำท่านนั่งรถสองแถวเดินทางสู่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำตกทีลอซู(ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) บริเวณหน้าทางเข้าน้ำตกทีลอซู จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศของผืนป่าตะวันตกนำท่านชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของน้ำตกทีลอซูซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ทีลอซู เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า น้ำตกดำ มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของเอเชีย อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำ พักผ่อน ถ่ายรูป ขึ้นจุดชมวิวชั้น 2 และชั้น 3

16.00 น.   เดินทางกลับสู่ที่พัก ระหว่างทางแวะชม โบสถ์ไม้สักทองตั้งอยู่ที่วัดหนองหลวงเป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นนำท่านชม ถ้ำตะโค๊ะบิ  อยู่ในเขตบ้านแม่กลอง  ลักษณะถ้ำมีทางเดินกว้างลงไปเป็นชั้น ๆ ข้างในมีทางแยกหลายทาง  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ เพดานถ้ำสูง มีหินงอก หินย้อยสวยงาม

เย็น   บริการอาหารเย็น สมควรแก่เวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พัก  อุ้มผาง ฮิลล์ รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ดอยหัวหมด – ถ้ำสีฟ้า – กรุงเทพฯ

05.30 น.   นำท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมดเป็นหนึ่งในจุดชมทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ที่นี่เป็นยอดเขาหัวโล้นที่ปกคลุมด้วยต้นหญ้า พุ่มไม้เตี้ยๆ และไม้ทนแล้ง ซึ่งจะออกดอกบานในช่วงฤดูฝนไม่มีต้นไม้ใหญ่เป็นที่มาของชื่อเรียกยอดเขานี้ว่า ดอยหัวหมด หรือ เขาหัวโล้น (สำหรับทะเลหมอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละวัน ไม่สามารถการันตีได้)แวะซื้อของฝากพื้นเมือง ในตัวเมืองอุ้มผาง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านสู่ ถ้ำสีฟ้า ธรรมชาติสุดอลังการ เป็นสถานที่เที่ยวสุดอันซีนไฮไลต์สำคัญ คือ อุโมงค์งวงช้าง ลักษณะของกลุ่มหินที่ถูกกัดกล่อนจนเป็นโพรง คล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่และที่เรียกว่า ถ้ำสีฟ้า เพราะเนื้อหินที่นี่จะมีสีออกฟ้า ไม่แดง ส้ม เหมือนถ้ำที่อื่นๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน (หรือ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) ค่ารถตู้, ค่าอาหารตามรายการ, ค่าเข้าชมสถานที่ ,ค่าประกันท่องเที่ยว(ประกันอุบัติเหตุ+อาหารเป็นพิษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

ค่าทิปไกด์ , ทิปคนขับรถ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร, เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

ปรแกรมทัวร์ ที่พัก ร้านอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงหรือสลับได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพการจราจร ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทน โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

ช่วงเดินทาง
13/10/2022 15/10/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
เดินทาง 13/10/2022 15/10/2022
*** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,999 บาท ***
*** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
*** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/10/2022 16/10/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
  เดินทาง 14/10/2022 16/10/2022
  *** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,999 บาท ***
  *** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
  *** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/10/2022 24/10/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
   เดินทาง 22/10/2022 24/10/2022
   *** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,999 บาท ***
   *** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
   *** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/12/2022 05/12/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
    เดินทาง 03/12/2022 05/12/2022
    *** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,999 บาท ***
    *** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
    *** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/12/2022 11/12/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
     เดินทาง 09/12/2022 11/12/2022
     *** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,999 บาท ***
     *** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
     *** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      31/12/2022 02/01/2023
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      8,599 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ตาก น้ำตกทีลอซู มหัศจรรย์ถ้ำสีฟ้า
      เดินทาง 31/12/2022 02/01/2023
      *** ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 8,599 บาท ***
      *** ช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ผู้ใหญ่ และ เด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 7,599 บาท ***
      *** หมายเหตุ คณะเดินทาง 8 ท่าน ขึ้นไป ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Thai Airways (TG)
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 10 วัน 8 คืน
       เริ่มต้น 139,000 บาท
       • ต.ค.65 - พ.ย.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 52,900 บาท
       • มิ.ย.65 - ก.ย.65
       • 5 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 16,999 บาท