• สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
 • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
 • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ พร้อมขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ
  และขอพระคุ้มครองปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ณ วัดคิตาอิน
 • ไฮไลท์!! ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง
 • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น หรือ เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท
 • เยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ
 • ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล
 • เดินเล่น เมืองแห่งสายน้ำ เมืองซาวาระ จังหวัดชิบะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์, โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
009-0974
รหัส 009-0974
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - ก.พ.66
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. : เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

08.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เ

ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคิตะอิน (Kitain Temple) มีชื่อเดิมว่า “วัดเซยะซัง มุเรียวชูจิ คิตะอิน (Seiyasan Muryoshuji Kitain)” เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองคาวาโกเอะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 830 ซึ่งเป็นยุคของเอโดะ

อิสระเดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ

จากนั้นนำท่านขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ (Hikawa Shrine) เป็นศาลเจ้าที่เขาว่าเด็ดนักเรื่องขอพรความรัก ภายในมี “อุโมงค์เอมะ” เอมะ คือ แผ่นไม้ที่เราเขียนขอพร และนำมาผูกจนกลายเป็นซุ้มคล้ายอุโมงค์ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปทำคอนเทนต์จำนวนมาก เดินทางสู่จังหวัด คานากาวะ (Kanagawa) ตั้งอยู่ติดกับโตเกียวในภูมิภาคคันโต มีโยโกฮาม่า เป็นเมืองหลัก มีเมืองน่าเที่ยวอย่างคามาคุระ, โยโกสุกะและฮาโกเน่ คานางาวะรวมไว้ทั้งความเจริญทางวัตถุ

จากนั้นนำท่านชม งานประดับไฟซากะมิโกะ (Sagamiko Illumination) เป็นหนึ่งในการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยใช้ไฟ LED หลากสีสันประมาณ 6 ล้านดวงและนับเป็นหนึ่งในสามการแสดงแสงสีฤดูหนาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโต ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

วันที่ 3
จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 07.30 น. : เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านสัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานที่ ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท (Fujiten Snow Resort) เป็นลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการลื่นไถลด้วยสกี เลือกสนุกกับสโนว์บอร์ด หรือตื่นเต้นไปกับการนั่งรถเลื่อนหิมะ ณ ลานสกีแห่งนี้

 จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

11.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ (Iyashi no Sato) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40นาที) ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมบนชายฝั่งทิศตะวันตกของ ทะเลสาบไซโกะ (Lake Saiko) ซึ่งถูกพายุไต้ฝุ่นพัดถล่มในปี ค.ศ.1966 จนกระทั่งต่อมาอีก 40 ปีได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ให้เป็นแบบดั้งเดิม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้  ประชาชนได้เข้าชมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

เดินทางกลับกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เดินทางสู่ อิออน มอลล์ นาริตะ (Aeon Narita Mall) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 4
เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ วัดนาริตะซัน (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาวาระ (Sawara) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo ได้รับการรักษาและบูรณะที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิม ร้านค้าต่างๆ และคลังสินค้าจากสมัยเอโดะ

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจุกุ (Shinjuku)ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม)

09.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

13.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/รวม-1.png

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2022/05/ไม่รวม-1.png

>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<
** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป

 

ช่วงเดินทาง
03/12/2022 07/12/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
35,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
เดินทาง 03/12/2022 07/12/2022
*** พักเดี่ยว 8,900.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/12/2022 08/12/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  31,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
  เดินทาง 04/12/2022 08/12/2022
  *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   05/12/2022 09/12/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   29,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
   เดินทาง 05/12/2022 09/12/2022
   *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    06/12/2022 10/12/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    31,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
    เดินทาง 06/12/2022 10/12/2022
    *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     07/12/2022 11/12/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     35,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
     เดินทาง 07/12/2022 11/12/2022
     *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/12/2022 14/12/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      35,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
      เดินทาง 10/12/2022 14/12/2022
      *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/12/2022 15/12/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       31,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
       เดินทาง 11/12/2022 15/12/2022
       *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        12/12/2022 16/12/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        31,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
        เดินทาง 12/12/2022 16/12/2022
        *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         13/12/2022 17/12/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         31,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
         เดินทาง 13/12/2022 17/12/2022
         *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          14/12/2022 17/12/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          31,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
          เดินทาง 14/12/2022 17/12/2022
          *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           15/12/2022 19/12/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           31,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
           เดินทาง 15/12/2022 19/12/2022
           *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            16/12/2022 20/12/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            31,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
            เดินทาง 16/12/2022 20/12/2022
            *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             17/12/2022 21/12/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             31,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
             เดินทาง 17/12/2022 21/12/2022
             *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              18/12/2022 22/12/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              31,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
              เดินทาง 18/12/2022 22/12/2022
              *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               19/12/2022 23/12/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               37,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
               เดินทาง 19/12/2022 23/12/2022
               *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                20/12/2022 24/12/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                37,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                เดินทาง 20/12/2022 24/12/2022
                *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 21/12/2022 25/12/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 37,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                 เดินทาง 21/12/2022 25/12/2022
                 *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  22/12/2022 26/12/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  37,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                  เดินทาง 22/12/2022 26/12/2022
                  *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   23/12/2022 27/12/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   38,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                   เดินทาง 23/12/2022 27/12/2022
                   *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    24/12/2022 28/12/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    38,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                    เดินทาง 24/12/2022 28/12/2022
                    *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     25/12/2022 29/12/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     38,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                     เดินทาง 25/12/2022 29/12/2022
                     *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      26/12/2022 30/12/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      38,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                      เดินทาง 26/12/2022 30/12/2022
                      *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       27/12/2022 31/12/2022
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       38,888 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                       เดินทาง 27/12/2022 31/12/2022
                       *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        02/01/2023 06/01/2023
                        การเดินทาง
                        จำนวน
                        ราคา
                        38,888 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                        เดินทาง 02/01/2023 06/01/2023
                        *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         03/01/2023 07/01/2023
                         การเดินทาง
                         จำนวน
                         ราคา
                         38,888 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                         เดินทาง 03/01/2023 07/01/2023
                         *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          04/01/2023 08/01/2023
                          การเดินทาง
                          จำนวน
                          ราคา
                          38,888 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                          เดินทาง 04/01/2023 08/01/2023
                          *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           05/01/2023 09/01/2023
                           การเดินทาง
                           จำนวน
                           ราคา
                           38,888 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                           เดินทาง 05/01/2023 09/01/2023
                           *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            06/01/2023 10/01/2023
                            การเดินทาง
                            จำนวน
                            ราคา
                            37,888 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                            เดินทาง 06/01/2023 10/01/2023
                            *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             07/01/2023 11/01/2023
                             การเดินทาง
                             จำนวน
                             ราคา
                             37,888 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                             เดินทาง 07/01/2023 11/01/2023
                             *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              08/01/2023 12/01/2023
                              การเดินทาง
                              จำนวน
                              ราคา
                              37,888 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ
                              เดินทาง 08/01/2023 12/01/2023
                              *** พักเดี่ยว 8,900.- ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • พค.65 - กย.65
                               • 8 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 75,999 บาท
                               • เดินทางมาเอง
                               • พ.ค.65 - ต.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 3,000 บาท
                               • Thai Airways (TG)
                               • ก.ค.65 - ต.ค.65
                               • 9 วัน 6 คืน
                               เริ่มต้น 125,000 บาท