• ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
 • ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิไฮไลท์!! สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ
 • สัมผัสความสวยงามทุ่งหญ้าสีขาวสีทอง ณ ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ
 • เยือนหมู่บ้านน้ำใส หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
 • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
 • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
 • ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ ถนนปลาไหล
 • ย้อนยุคไปกับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ
 • ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และ ชินจูกุ พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
 • บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 009-0991
วันที่เดินทาง
ต.ค.65 - พ.ย.65
ช่วงเวลา
5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
29,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

20.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

23.45 น. : เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

08.00 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ

นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเนะ (Hakone) เป็นเมืองหนึ่งในอำเภออาชิกะราชิโมะ จังหวัดคานากาวะ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฮาโกเนะด้านตะวันออก เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว โดยสามารถเดินทางไปชมภูเขาไฟฟูจิจากโตเกียวและกลับได้ภายในระยะเวลาหนึ่งวัน และนอกจากน้ำพุร้อน พิพิธภัณฑ์ และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ แล้ว ฮาโกเนะยังได้รับการกำหนดให้เป็นอุทยานธรณีแห่งชาติญี่ปุ่นโดยเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศญี่ปุ่น (Japanese Geoparks Network) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือโจรสลัด (Hakone Sightseeing Cruise) ณ ทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิอีกด้วย เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที) คือ หุบเขาภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาคามิ ในช่วงที่ภูเขาไฟฮาโกเนะระเบิดครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อน ดังนั้น ทำให้บริเวณนี้มีแร่กำมะถันหรือซัลเฟอร์ในปริมาณมาก ไฮไลท์!!! ชิม ไข่ดำ (Kuro-Tamago) ซึ่งเป็นไข่ต้มสุกในบ่อของหุบเขาโอวาคุดานิแห่งนี้ ว่ากันว่ากินไข่ดำหนึ่งฟอง จะอายุยืนขึ้นไปอีกเจ็ดปี

นำท่านชม ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ (Sengokuhara Susuki Grass Fields or Sengokuhara pampas Grass Fields) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีและในแต่ละฤดูจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ในฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) ถือเป็นไฮไลท์!!! ของที่นี่ เพราะต้นหญ้าซูซูกิจะค่อยๆ เปลี่ยนสีจากเขียวเป็นขาวและกลายเป็นน้ำตาลอมทองในที่สุด ด้วยความกว้างสุดลูกลูกตากับหญ้าใบสีขาวหรือสีทองเปล่งประกายวาววับตัดกับท้องฟ้าสีครามสดใส ทำให้ทุ่งหญ้าแห่งนี้มีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างมาก สำหรับทุ่งแห่งนี้ เดิมทีในสมัยเอโดะ เป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่า เซนโกคุมูระ (Sengoku Mura) ที่ดินบริเวณนี้ถูกนำมาปลูกข้าวแต่เนื่องจากบริเวณนี้เป็นดินภูเขาไฟไม่เหมาะแก่การปลูกข้าว จึงปรับมาปลูกหญ้าแทน โดยนำหญ้านั้นมาใช้ประโยชน์ในการทำหลังคา ซึ่งเป็นลักษณะบ้านเรือนของชาวญี่ปุ่นในสมัยก่อน แม้ตอนนี้ไม่ได้ใช้หญ้าในการมุงหลังคาแล้ว บริเวณทุ่งกว้างแห่งนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นในปัจจุบัน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามและถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (2) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู

ที่พัก : ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่ 3
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

08.25 น. : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)  เป็นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกสถานที่หนึ่ง โดยมีวิวภูเขาไฟฟูจิสีขาวตัดกับพื้นหลังสีฟ้า และใบไม้เปลี่ยนสี สีเหลือง แดง ส้ม เป็นภาพที่สวยงามมาก โอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อน้ำ 8 บ่อในโอชิโนะ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ บ่อน้ำทั้ง 8 นี้เป็นน้ำจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อน ที่ไหลมาจากทางลาดใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิผ่านหินลาวาที่มีรูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทำให้น้ำใสสะอาดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และซุ้มรอบๆบ่อ ที่ขายทั้งผัก ขนมหวาน ผักดอง งานฝีมือ และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

09.50 น. : เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สำหรับวันเดินทางที่ **29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน , 30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน , 31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน , 01-05, 02-06, 03-07, 04-08, 05-09, 06-10 , 07-11, 08-12 , 09-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24 และ 21-25 พฤศจิกายน 2565  

** แวะชม (ใช้ระยะเวลาในการเดินชมไม่เกิน 45 นาที)

แวะชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Corridor or Momiji Kairo) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงานเทศกาลชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ที่ตลอดสองฝั่งข้างทางจะเรียงรายไปด้วยต้นเมเปิ้ลมากกว่า 60 ต้น ที่มีใบสีแดง สีเหลืองและสีส้มสลับไปมาทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร สำหรับใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่พื้นหรือที่คลอง ทำให้ทั้งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลหลากสีสัน ราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในยามค่ำคืนตั้งแต่เวลา 16.30 -22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวทาง ทำให้อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแห่งนี้ไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพ้กัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในช่วงราวๆ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี และสำหรับปี 2022 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด)

เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง) จากนั้น นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า Kaminari Mon หรือ ประตูฟ้าคำรณ บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมี ถนนนากามิเซะ (Nakamise Shopping Street) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย เช่น หน้ากาก ของเล่น รองเท้า พวงกุญแจที่ระลึก และขนมนานาชนิด ทั้ง เมล่อนปังในตำนาน ดังโงะหนึบหนับ ขนมนิงเงียวยากิไส้ถั่วแดง และน้องปลาขนมไทยากิ ฯลฯ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก ใกล้กันพาท่านเดินไปถ่ายรูปคู่กับ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก จัดเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของกรุงโตเกียว บริเวณริมแม่น้ำสุมิดะ เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.2012 โดยหอนี้มีความสูง 634 เมตร สามารถทำลายสถิติความสูงของหอกวางตุ้ง ในมณฑลกว่างโจว ซึ่งมีความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความสูง 553 เมตร ทิวทัศน์ของ หอคอยโตเกียวสกายทรี ที่บรรจุเทคโนโลยีแนวหน้าสุดสามารถมองเห็นได้จากละแวกวัดอาซากุสะที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบเมืองเก่าของเอโดะ (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย)

เดินทางสู่ ย่านโอไดบะ (Odaiba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว ได้รับการปรับปรุงให้มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในช่วงหลังของปี 1990 นอกจากมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามตั้งอยู่มากมายแล้ว แต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียว ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก : The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4
เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านสู่ วัดนาริตะซัน (Naritasan Shinshoji Temple) เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเก่าแก่ ตั้งอยู่ที่เมืองนาริตะ จังหวัดชิบะ ที่วัดแห่งนี้มีรูปเคารพขององค์ฟุโดเมียวโอ ที่มีชื่อเรียกขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่า “นาริตะฟุโด” ประดิษฐานเป็นองค์พระประธาน ถือเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญที่เป็นศูนย์กลางความศรัทธาต่อองค์ฟุโดเมียวโอ ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องการงาน การเดินทางปลอดภัย และโชคลาภ บริเวณถนนเข้าสู่วัด เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อว่า โอโมเตะซังโดะ นาริตะ (Naritasan Omotesando) หรือ ถนนปลาไหล ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จาสถานีรถไฟ เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านจำหน่ายสินค้างานฝีมือดั้งเดิม ร้านอาหาร และร้านของที่ระลึก และที่ถนนแห่งนี้จะมีร้านขายข้าวหน้าปลาไหลขึ้นชื่อ และมีการแร่ปลาโชว์สดๆ หน้าร้านอีกด้วย ซึ่งเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวมานานหลายศตวรรษ

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง

เดินชม ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ (Kawagoe’s Warehouse District) เป็นย่านที่มีบ้านเรือนสมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง และบริเวณนี้ยังเคยมีโกดังเก็บของอยู่หลายแห่งตั้งแต่สมัยก่อน โดยคำว่า Kura แปลว่า โกดัง จึงเป็นที่มาของชื่อถนนคุระซุคุริ Kurazukuri ซึ่งเป็นเส้นที่คนนิยมเดินเที่ยวชมตึกรามบ้านช่องและสถาปัตยกรรมของเมืองนี้ ในสมัยก่อนเนื่องจากเมืองคาวาโกเอะเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าขายเป็นอย่างมากเปรียบได้กับโตเกียวในปัจจุบันเลยทีเดียว พ่อค้าแม่ค้าจึงร่ำรวยและมีการสร้างอาคารต่างๆขึ้นเรื่อยๆ บางอาคารก็มีอายุเก่าแก่และยังคงความดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบันก็มี จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ณ ตรอกลูกกวาด (Candy Alley) เป็นเส้นช้อปปิ้ง ที่ร้านค้าส่วนใหญ่จะขายขนมพื้นเมืองเช่น เค้ก และ ขนมหวาน จึงเป็นที่มาของชื่อตรอกลูกกวาดหรือตรอกขนมนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีขายคารินโดะ (karinto) คุ้กกี้พื้นเมืองญี่ปุ่น, ไอศกรีม, ขนมที่ทำจากถั่วแดงและมันหวาน และยังมีของเล็กชิ้นเล็กๆและของฝากต่างๆ

เที่ยง : อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโตเกียว นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจ คุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก : The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

วันที่ 5
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ (โดยรถบัสโรงแรม)

09.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601

13.45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

สำหรับลูกค้าท่านที่ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  (JOINLAND)

หักออกจากราคาทัวร์ 7,900 บาท/ท่าน

>>สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง<<

** หมายเหตุ ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี โปรดสอบถาม

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปท่านละ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป

*ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ รบกวนจองเป็นสายการบินแอร์เอเซียเท่านั้น*

** ทั้งนี้หากสายการบินไฟล์ทอินเตอร์เกิดเที่ยวบินล่าช้า ทางบริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายเฉพาะสายการบินภายในประเทศที่เป็นสายการบินเครือเดียวกันกับไฟล์ทอินเตอร์ และรบกวนแจ้งพนักงานขายล่วงหน้าก่อนทำการซื้อตั๋วภายในประเทศทุกครั้ง  เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **

 

 

 

ช่วงเดินทาง
01/10/2022 05/10/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
31,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
เดินทาง 01/10/2022 05/10/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/10/2022 06/10/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  32,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
  เดินทาง 02/10/2022 06/10/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/10/2022 07/10/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   33,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
   เดินทาง 03/10/2022 07/10/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/10/2022 08/10/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    33,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
    เดินทาง 04/10/2022 08/10/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     05/10/2022 09/10/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     32,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
     เดินทาง 05/10/2022 09/10/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      06/10/2022 10/10/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      32,888 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
      เดินทาง 06/10/2022 10/10/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       07/10/2022 11/10/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       32,888 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
       เดินทาง 07/10/2022 11/10/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/10/2022 12/10/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        32,888 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
        เดินทาง 08/10/2022 12/10/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09/10/2022 13/10/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         33,888 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
         เดินทาง 09/10/2022 13/10/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/10/2022 14/10/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          35,888 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
          เดินทาง 10/10/2022 14/10/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/10/2022 15/10/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           33,888 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
           เดินทาง 11/10/2022 15/10/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/10/2022 16/10/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            35,888 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
            เดินทาง 12/10/2022 16/10/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             13/10/2022 17/10/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             33,888 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
             เดินทาง 13/10/2022 17/10/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              14/10/2022 18/10/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              32,888 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
              เดินทาง 14/10/2022 18/10/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               15/10/2022 19/10/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               32,888 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
               เดินทาง 15/10/2022 19/10/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                16/10/2022 20/10/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                32,888 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                เดินทาง 16/10/2022 20/10/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 17/10/2022 21/10/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 32,888 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                 เดินทาง 17/10/2022 21/10/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  18/10/2022 22/10/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  32,888 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                  เดินทาง 18/10/2022 22/10/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   19/10/2022 23/10/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   33,888 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                   เดินทาง 19/10/2022 23/10/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    20/10/2022 24/10/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    33,888 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                    เดินทาง 20/10/2022 24/10/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     21/10/2022 25/10/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     35,888 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                     เดินทาง 21/10/2022 25/10/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      22/10/2022 26/10/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      35,888 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                      เดินทาง 22/10/2022 26/10/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       23/10/2022 27/10/2022
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       34,888 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                       เดินทาง 23/10/2022 27/10/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        24/10/2022 28/10/2022
                        การเดินทาง
                        จำนวน
                        ราคา
                        34,888 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                        เดินทาง 24/10/2022 28/10/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         25/10/2022 29/10/2022
                         การเดินทาง
                         จำนวน
                         ราคา
                         32,888 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                         เดินทาง 25/10/2022 29/10/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          29/10/2022 02/11/2022
                          การเดินทาง
                          จำนวน
                          ราคา
                          29,888 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                          เดินทาง 29/10/2022 02/11/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           30/10/2022 03/11/2022
                           การเดินทาง
                           จำนวน
                           ราคา
                           32,888 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                           เดินทาง 30/10/2022 03/11/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            31/10/2022 04/11/2022
                            การเดินทาง
                            จำนวน
                            ราคา
                            32,888 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                            เดินทาง 31/10/2022 04/11/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             01/11/2022 05/11/2022
                             การเดินทาง
                             จำนวน
                             ราคา
                             31,888 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                             เดินทาง 01/11/2022 05/11/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              02/11/2022 06/11/2022
                              การเดินทาง
                              จำนวน
                              ราคา
                              31,888 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ
                              เดินทาง 02/11/2022 06/11/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,900 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • Thai Airways (TG)
                               • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
                               • 9 วัน 6 คืน
                               เริ่มต้น 64,800 บาท
                               • เดินทางมาเอง
                               • พ.ย.94 - ต.ค.65
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 4,590 บาท