• โคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์ – แคงเกอร์ลุสซวค
 • แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ RUSSELL GLACIER – มุสก้า อ๊อก – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก) จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท
 • ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง – ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง – มัลโม 
ทัวร์ยุโรป
รหัส 002-1407
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น
255,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรณภูมิ – กรุงโคเปนฮาเก้น (เดนมาร์ค)

22.00   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ สายการบินไทย Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก ก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
กรุงโคเปนเฮเกน – เข้าชมพระราชวังโรเซนบอร์ก ช้อปปิ้งย่านสตรอยก์

01.20   เหินฟ้าสู่เมืองโคเปนฮาเก้น ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950

07.40   เครื่องลงจอด ณ สนามบินโคเปนฮาเก้น ประเทศเดนมาร์ค นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโคเปนเฮเกน นำท่านเข้าชมปราสาทโรเซนบอร์ก” (Rosenborg Castle)ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคเปนเฮเกน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าคริสเตียนที่ 4 เป็นศิลปะแบบดัตช์เรเนซองส์ เคยใช้เป็นที่พักร้อนของเชื้อพระวงศ์ในสมัยนั้น ในปัจจุบันเป็นที่เก็บมงกุฎที่ประดับด้วยอัญมณีที่สวยงามล้ำค่า เครื่องราชกกุธภัณฑ์และวัตถุล้ำค่ามากมาย ชมความงามของห้องต่างๆ ภายในพระราชวัง เช่น ชมห้องอัศวิน(Knights’ Hall) ชมบัลลังก์ของราชวงศ์เดนมาร์กที่ตกแต่งอย่างสวยงาม มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของสวน (King’s Garden) รอบๆพระราชวังอย่างจุใจ ได้เวลาสมควร มุ่งหน้าสู่ใจกลาง “กรุงโคเปนเฮเก้น” Copenhagen พร้อมถ่ายรูปคู่กับ “เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด” Little Mermaid สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน ออกแบบและปั้นโดยนายเอ็ดวาร์ด อิริคเซ่น (Edvard Eriksen) และได้รับการสนับสนุนการเงินจาด คาร์ล จาคอบเซ่น (Carl Jacobsen) ลูกชายผู้ก่อตั้งบริษัทคาร์ลสเบิร์ก ใกล้กันเป็นย่านท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีเรือสินค้า และเรือสำราญจอดเด่นเป็นสง่าสง่า เดินผ่านสวนสาธารณะท่านจะพบกับ “น้ำพุเกฟิออน” เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ ประเทศเดนมาร์กขึ้นมา รูปปั้นบรอนซ์นี้ได้รับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างจากบริษัทคาร์ลเบิร์ก เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีของบริษัท

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านชม “จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก” Amalienborg Palace ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่ง เดนมาร์ก เก็บภาพทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม นำคณะเที่ยวชมเมืองผ่านจัตุรัสซิตี้ ฮอลล์ อาคารเทศบาลเมืองเก่า เขตย่านใจกลางเมือง จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษในย่านถนนสตรอยก์ (Strøget Street) ถนนคนเดินที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร มากมาย และในบริเวณจัตุรัสเล็กๆบนถนนเส้นนี้จะมีศิลปินอิสระมาแสดงผลงานกันมากมาย

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : HOTEL SCANDIC / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 

วันที่ 3
โคเปนเฮเกน – แคงเกอร์ลุสซวค – ชมเมือง

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้าแบบกล่อง

06.00   ออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

06.30   นำท่านเช็ค-อิน สายการบินกรีนแลนด์ เดินทางสู่เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq)

09.00   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) ประเทศกรีนแลนด์ โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL779 (บิน4 ชั่วโมง 40 นาที)

09.40   เดินทางถึงสนามบินกรีนแลนด์ เมือง แคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ชมเมืองแคงเกอร์ลุสซวค (Kangerlussuaq) เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศหลักของกรีนแลนด์และเป็นที่ตั้งของสนามบินเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของกรีนแลนด์ เป็นฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา และในสมัยก่อนเป็นที่จอดแวะพักของเครื่องบินที่บินจากอเมริกาเหนือสู่ยุโรป

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   เดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น แวะเก็บภาพความน่ารักของตัวเมืองและบ้านเรือนสีสดใส ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันแสนเรียบง่ายของเมืองนี้ โดยตัวเมืองจะตั้งอยู่ริมแคงเกอร์ลุสซวค ฟยอร์ด (Kangerlussuaq Fjord) ช่วยเพิ่มความงดงามให้เมืองนี้มากยิ่งขึ้น

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : HOTEL KANGERLUSSAUAQ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 4
แคงเกอร์ลุสซวค – แผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ Russell Glacier มุสก้า อ๊อก

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขึ้นรถโฟร์วิลล์ไดร์ฟ(4WD) ตะลุยเส้นทางสู่ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) นำทางโดยไดร์ฟเวอร์ไกด์ผู้ชำนาญเส้นทาง ลัดเลาะไปบนถนนลูกรัง ผ่านชมธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ นำท่านชมธารน้ำแข็งรัสเซลล์ ที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่าน เป็นความงดงามทางธรรมชาติที่หาชมได้ที่กรีนแลนด์เท่านั้น รูปร่างของน้ำแข็งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการกัดเซาะของลม ฝน ธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็นธารน้ำแข็งแห่งเดียวของกรีนแลนด์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถแบบง่ายดาย ไม่ต้องเดินเยอะ ในบริเวณรอบๆ ของธารน้ำแข็ง จะมีลักษณะทางธรรมชาติที่เรียกว่า ทุนดร้า เป็นชื่อเรียกลักษณะทางภูมิศาสตร์ มีทุ่งหญ้าสลับกับน้ำแข็งสวยงาม เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า โดยเฉพาะวัวมัสค์ (Musk-ox) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่กระจายพันธุ์อยู่ในแถบอาร์กติกของเกาะกรีนแลนด์ สวีเดน ไซบีเรีย นอร์เวย์ และอลาสก้า ตัวโตเต็มที่หนักเฉลี่ย 285 กิโลกรัม มันมีขนที่หนามากเพื่อช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพอากาศที่หนาวเย็น และขนที่หนานี้จึงทำให้พวกมันดูมีขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะกินหญ้า มอสส์และไลเคนเป็นอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ตัวเมืองแคงเกอร์ลุสซวค

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน

บ่าย   มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศของแคงเกอร์ลุสซวค หรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก : HOTEL KANGERLUSSAUAQ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 5
แคงเกอร์ลุสซวค – อิลลูลิสแซท (มรดกโลก)

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00   เดินทางถึงสนามบิน เช็ค-อิน อินเคาสายการบินแอร์กรีนแลนด์

09.45   ออกเดินทางสู่เมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ GL502

10.25   เดินทางถึงเมืองอิลลูลิสแซท จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอิลลูลิสแซท ในสมัยก่อนใช้ชื่อว่า Jakobshavn ตัวเมืองตั้งอยู่ริมอ่าวดิสโก (Disko Bay) ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาพันธุ์ และภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg)

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ชมเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแคว้นอวานนาทา (Avannaata) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกรีนแลนด์และมีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด นำท่านชมบ้านเรือนหลากสีที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมชายฝั่งทะเล ซึ่งในบริเวณแถบนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเช็ค-อินเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOTEL ARCTIC หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 6
อลลูลิสแซท – จุดตั้งถิ่นฐานแรกของชาวอินูอิท – ชมเมือง

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่จุดประวัติศาสตร์เซอเมอร์มิอูท (Sermermiut Settlement Walk) ในบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวอินูอิค (Inuit) (ชาวพื้นเมืองกรีนแลนด์) อยู่อาศัยมากว่า 4,000 ปี ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านแหล่งโบราณคดีทางมนุษย์วิทยาและวัฒนธรรมโบราณยุคหิน ณ จุดนี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของธารน้ำแข็งอิลลูลิสแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า Sermeq Kujalleq เป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไวมากประมาณ 40 เมตร ใน 1 วัน มีขนาดกว้าง 6 กม. และยาวถึง 45 กม. จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ชมหมู่บ้านอินูอิต (Inuit Village) ชาวอินูอิตหรือพวกเอสกิโม (Eskimo) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในกรีนแลนด์มาก่อนอีริค เดอะ เรด และชาวไวกิ้งจะเดินทางมาถึง นำท่านชมวิถีชีวิตของชาวอินูอิต การกิน การอยู่อาศัย การล่าสัตว์ การประมง รวมไปถึงการใช้ชีวิตในทุ่งน้ำแข็ง ตลอดชีวิตของชาวอินูอิต มีเวลาให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชมบรรยากาศของเมืองอิลลูลิสแซท หรือพักผ่อน ณ โรงแรมที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOTEL ARCTIC หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 7
อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง ชมวาฬสีน้ำเงิน – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Iceberg boat tour & Whale watching) ท่านจะตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็ง ที่ท่านเห็นด้วยสายตานั้นเพียงแค่ 10% ของขนาดจริง เนื่องจาก 90% ของก้อนน้ำแข็งนั้นอยู่ใต้น้ำ ภูเขาน้ำแข็งนี้กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวดิสโก้ น้ำแข็งเหล่านี้มีอายุมากกว่าล้านปี นำท่านล่องเรือผ่านธารน้ำแข็งไปยังจุดชมวาฬ ซึ่งกรีนแลนด์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของวาฬสีน้ำเงิน (Blue Whale) ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วาฬสีน้ำเงินที่ตัวขนาดกลาง ๆ จะยาวประมาณ 30 กว่าเมตร แต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีความยาว 56 เมตร น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ 100–200 ตัน เฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหนึ่งตัว หัวใจมีขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่ง และเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปว่ายน้ำได้ และครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่าปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก จัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะประทับใจไปกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติอย่างจุใจ

*** ปลาวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และมีเหลือน้อยมากบางครั้งในการล่องเรืออาจไม่สามารถพบปลาวาฬสีน้ำเงินได้ ***

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเอง ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้เดินทางในเขตหนาว

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOTEL ARCTIC หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 8
อิลลูลิสแซท – ล่องเรือชมเกาะและหมู่บ้านชาวประมง

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ท่าเรืออิลลูแซท ล่องเรือชมความงามของริมชายฝั่งกรีนแลนด์ ชมหมู่บ้านชาวประมงโอคเวยสุท (Oqaitsut) บริเวณอ่าวร็อด เบย์ (Rodebay) หมู่บ้านเล็กๆ ที่เป็นเอกลักษณ์นี้มีอยู่ประมาณ 50 หลังคาเรือน ตัวบ้านทาสีสันสวยงามจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรีนแลนด์ ชมวิถีชีวิตชาวประมงที่ยังคงวัฒนธรรมและการดำรงค์ชีวิตแบบดั้งเดิม

เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระทุกท่านในเมืองอิลลูลิสแซท (Ilulissat) มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ หรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : HOTEL ARCTIC หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 9
อิลลูลิสแซท – กรุงโคเปนเฮเกน – มัลโม

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00   ออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิสแซท

11.00   นำท่านออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ GL571

11.50   เดินทางถึงเมืองแคงเกอร์ลุสเซค เปลี่ยนเครื่องต่อสู่กรุงโคเปนเฮเกน

12.40   ออกเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเกน โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ GL780

21.00   เดินทางถึง โคเปนเฮเกน รับสัมภาระ เข้าสู่โรงแรมที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : SCANDIC HOTEL COPENHEGEN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่ 10
มัลโม – ชมเมือง – สนามบินโคเปนเฮเกน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสกลางเมืองมัลเมอที่มีมาตั้งแต่ปีค.ศ.1538 บริเวณตรงกลางจัตุรัสมีรูปปั้นของพระเจ้า Karl Gustav ที่ 10 ซึ่งออกแบบและแกะสลักโดย John Börjeson ด้านซ้ายของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Rådhuset หรือ Town Hall ศาลาว่าการเมืองสไตล์ดัตช์เรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1353 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สุดของเมือง ผ่านชม Turning Torso ตึกระฟ้ารูปทรงโมเดิร์นความสูง 190 เมตร ซึ่งนับเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย รวมทั้งเป็นตึกที่อยู่อาศัยที่สูงที่สุดอันดับ 3 ของ ทวีปยุโรป จากนั้นเดินทางข้ามสะพานโอเรซุนด์ The Øresund ซึ่งเชื่อมประเทศสวีเดนเดนมาร์ก เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของยุโรป ยาวประมาณ 12 กม. เป็นสะพาน 8 กม. และเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล 4 กม. เปิดใช้เมื่อปี 2000 เชื่อมต่อเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์กกับ Malmo สวีเดน สะพานนี้มีความสวยงาม โดดเด่นมาก และใช้ได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

14.25   ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 951

วันที่ 11
กรุงเทพมหานคร

06.20   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ระหว่างประเทศ และ ในประเทศ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • ค่าโหลดสัมภาระท่านล่ะ 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 5,000,000.- บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถระหว่างการท่องเที่ยว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 / ท่าน / วัน (หากท่านประทับใจในการเดินทาง)

***โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์ม มาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก
 3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 100,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

เงื่อนไขการยกเลิก 

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า VISA (ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือทุกท่าน)

 1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ) 1.5 X 2.0 นิ้ว จำนวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
 3. หลักฐานแสดงสถานะการทำงาน 1 ชุด

*** ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต * ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)

*** หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสำเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดำเนินการขอประมาณ 3-5 วันทำการ)

*** เด็กต้องทำเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา

*** สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด

 1. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอำเภอ
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 6. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 7. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 8. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 9. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
ช่วงเดินทาง
10/06/2022 20/06/2022
จำนวน
ราคา
255,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
เดินทาง 10/06/2022 20/06/2022
*** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 255,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 255,900 ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 250,900 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/07/2022 11/07/2022
  จำนวน
  ราคา
  255,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
  เดินทาง 01/07/2022 11/07/2022
  *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 255,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 255,900 ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 250,900 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   22/07/2022 01/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   255,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
   เดินทาง 22/07/2022 01/08/2022
   *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 255,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 255,900 ***
   *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 250,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    05/08/2022 16/08/2022
    จำนวน
    ราคา
    255,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
    เดินทาง 05/08/2022 16/08/2022
    *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 255,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 255,900 ***
    *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 250,900 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     19/08/2022 29/08/2022
     จำนวน
     ราคา
     255,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์กรีนแลนด์ ดินแดนขั้วโลกเหนือ
     เดินทาง 19/08/2022 29/08/2022
     *** ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 255,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 255,900 ***
     *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 250,900 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 35,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • พค.65 - กย.65
      • 8 วัน 5 คืน
      เริ่มต้น 37,900 บาท