คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand Nth &Sth เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน
110,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • อ็อคแลนด์ 
 • หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) 
 • หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) 
 • โรโตรัว 
 • รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 • ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA )
 • อะโกรโดม (AGRODOME) 
 • ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) 
 • เมืองไคร้สท์เชิร์ช 
 • ทะเลสาบเทคาโป 
 • กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค 
 • เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 
 • นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ 
 • ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ 
 • ควีนส์ทาวน์ 
 • ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์
 
CNT-004-007

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.30

  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง

 • 18.45

  ออกเดินทางสู่อ็อคแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันที่ 2
 • 10.45

  เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์

  นำท่านผ่านชมย่าน Queen street

  ผ่านชมย่าน Parnell Village

  รวมถึงนำท่านขึ้นรถผ่านชม Parnell Rose Garden

  นำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   AUCKLAND GRAND MILLENNIUM  หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ต์ ท้องถิ่น

  นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว

  นำท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME)

  ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA)

   

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ

  ท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว

  จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์

 • 18.00
 • 19.25
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  RENDEZVOUSE  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน

  เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป

  และใกล้ๆกันนั้น ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารญี่ปุ่น

  นำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ

  ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก

  นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า

  นำท่านแวะฟาร์มปลาแซลมอล (HIGH COUNTRY SALMON FARM)

  จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์

  เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์

  เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND)

  ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE

  และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์ จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

 • เที่ยง

  นำท่านล่องเรือสำราญ  MILFORD MONARCH CRUISE

  พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ

  จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

  นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912

  พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม  

   

   
 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม

  จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์

  โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม

  หลังจากนั้นหากมีเวลา นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้

  นำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พีคพร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์

  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมQUEENSTOWN MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 8
 • 05.00

  นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองควีนส์ทาวน์

 • 06.40

  นำท่านเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ610

   
 • 08.30

  ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสารภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(อาหารเช้าตามอัธยาศัย )ระหว่างรอต่อเครื่อง

   
 • 13.10

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 492

   
 • 20.25

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น        

เงื่อนไขการคุ้มครอง

 • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   
 • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
 • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเ
 • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที  15 ตุลาคม 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 2. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
 3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน) เนื่องจากมีต่อเครื่องบินภายใน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

3.1  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือมีการประทับตราอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศ รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

3.2  กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

3.2 กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ