คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ-ภูทับเบิก 2วัน 1คืน

ทัวร์ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เขาค้อ-ภูทับเบิก 2วัน 1คืน
4,888฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • เขาค้อ
 • ทุ่งกังหันลม
 • พระตำหนักเขาค้อ
 • พิพิธภัณฑ์อาวุธ
 • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • ภูทับเบิก
 • แปลงปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • วัดป่าภูทับเบิก
CNT-178-072

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-เขาค้อ-พระตำหนักเขาค้อ-ฐานอิทธิ-ทุ่งกังหันลม-พระธาตุผาซ่อนแก้ว
 • 05.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า

 • 05.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 • 11.00

  เดินทางถึงเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์   ดินแดนทางประวัติศาสตร์ทางการทหารของเมืองไทยอีกแห่งหนึ่ง มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นที่ราบเชิงเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมาย อากาศเย็นและเต็มไปด้วยหมอกขาวแทบทั้งปี จนได้รับการขนานนามว่าเป็น  "สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย"

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักเขาค้อ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตัวอาคารเป็นลักษณะครึ่งวงกลมบริเวณโดยรอบประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด 
  เข้าชม ฐานอิทธิ  เป็นจุดหนึ่งที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นฐานสำคัญทางยุทธศาสตร์ใน อดีต ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถัง และอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ  จากนั้นชม ทุ่งกังหัน มีเสากังหันลมต้นมหึมาบนยอดเขา กังหันที่มีความสูงกว่า 100 เมตร จำนวน 24 ต้น  จุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลมอยู่บนเนินเขาสูง
  หลังจากนั้นนำท่านชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็น  เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่และกำลังก่อสร้างเพิ่มเติม  ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน บนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 • เย็น

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 2 ภูทับเบิก-แปลงปลูกกะหล่ำปลี-วัดป่าภูทับเบิก-ไร่กำนัลจุล-กรุงเทพฯ
 • 05.00

  ตื่นรับอรุณวันใหม่

 • 06.30

  Check Out ออกจากที่พัก  ออกเดินทางสู่ภูทับเบิกสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ภูทับเบิก นำท่านขึ้นชมทัศนียภาพ ณ จุดสูงสุดของเพชรบูรณ์ที่ ภูทับเบิก ภูเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์ 1768 เมตร ซึ่งมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนได้สวยงาม  

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • 09.00

  นำท่านชม แปลงปลูกกะหล่ำปลี ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูทับเบิก ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์โพธิปักขิยธรรมซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณวัดจะถูกปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ จึงทำให้บรรยากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

 • 15.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล เลือกซื้อสินค้าโอทอป
  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับ  บริการอาหารค่ำ

 • 15.30

  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 20.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ

2.ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

2.ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์

3.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

4.ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

5.ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง

6.ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

   (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด

   จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา

   พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

หมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ

1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้

2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์

4.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

6.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

7.เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ