คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์เกาหลี สวัสดีเจ้เกาหลี หนีไปเล่น SKI กั๋นเต๊อะ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เกาหลี สวัสดีเจ้เกาหลี หนีไปเล่น SKI กั๋นเต๊อะ 5 วัน 4 คืน
19,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
T'WAY
สายการบิน

เล่นสกี | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี่ | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | พระราชวังชางด็อกกุง | พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก |  ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
ถนนฮงอิค 943 KING’S CROSS CAFE’ | ถ่ายรูปจุใจ TRICK EYES + ICE + LOVE MUSEUM

CNT-178-070

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) (TW114 : 14.30-21.40) อินชอน
 • 12.00

  คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์พร้อมอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

 • 14.30

  นำท่านเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ( Tway  Airline) เที่ยวบินที่ TW 114 

 • 21.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

วันที่ 2 ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เล่นสกี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังจากนั้น นำท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รีเกาหลีจะมีลูกใหญ่และรสชาติหวาน ท่านสามารถสั่งซื้อฝากคนทางบ้านได้

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “Takkalbi”
  นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
  จากนั้น สัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั่วกับ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านเล่นสกี  ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “บูลโกกิ”

   

วันที่ 3 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – ศูนย์น้ำมันสน – พระราขวังชางด็อกกุง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก – ถนนฮงอิก + Trick eyes + Ice + Love Museum – 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี และ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย
  หลังจากนั้น นำท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “คาลบี้”
  นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ
  จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนฮงอิก แหล่งวัยรุ่นย่านฮงแด มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก พร้อมนำทุกท่านถ่ายรูปอย่างจุใจ ณ. พิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ
  นำท่านเดินทางสู่ 943 King’s Cross คาเฟ่ธีม แฮร์รี่ พอตเตอร์ มีมุมถ่ายรูปมากมาย มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์ให้ใส่ถ่ายรูป เครื่องดื่มราคา 4,000 - 6,000 วอน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศในโลกของแฮร์รี่ได้แบบชิลๆ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ชาบู ชาบู”

   

วันที่ 4 ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP – Star Park – N Tower – Duty Free + ตลาดเมียงดง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม นำท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลี 
  พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีด้วยตนเองอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม Star Park ให้ท่านไดสัมผัสบรรยายการโดยรอบ STAR PRAK 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู “ไก่ทอดเกาหลี”
  นำท่านชม ชม  โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา
  นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นอิสระ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

   

วันที่ 5 อินชอน – เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานเชียงใหม่) (TW113 : 07.25-11.30)
 • เช้า

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน

 • 07.25

  ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน ทีเวย์ (TW 113)

 • 11.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
 2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **

             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทำวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทริป)
 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศใดประเทศหนึ่ง               
 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 5-7วันก่อนการเดินทาง
 4. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

**สำคัญ!! บริษัท ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้นลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ