คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9วัน 6คืน
75,555฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

ย่านเมืองเก่า -โรมัน อารีน่า -อดีตบ้านของจูเลียต -จัตุรัสมาเรียนพลาส -ปราสาทนอยชวานสไตน์ -เบเร็นกราเบ็น -ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี
ทะเลสาบลูเซิร์น -อนุสาวรีย์สิงโต -น้ำตกไรน์

CNT-084-030

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)

 • 20.45

  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่QR 833/ QR 123

วันที่ 2
 • 06.35

  เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี

  ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งมิลาน  เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่เมือง  เมืองเวโรนา  เมืองที่โด่งดังมาจากนิยายรักอมตะ

  ชม ย่านเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนแบบโบราณ

  นําท่านสู่ จตุรัสเออร์เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์

  ผ่านชม ความยิ่งใหญ่ภายนอกของ โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยโรมัน

  ช้อปปิ้งสินค้า ที่ ระลึก และ สินค้าแบรนด์เนม ที่มีให้ท่านได้เลือกอย่างมากมายตามอัธยาศัยบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่า

  ชม อดีตบ้านของจูเลียต ปัจจุบันหน้าบ้านจูเลียตคือ ร้านArmani ชม ระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่

  เดินทางสู่ เมืองเวนิส  เมืองบนเกาะ เจ้าของฉายา ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า  

  ล่องเรือสู่  เกาะเวนิส – เมรเตร้ เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุด

  เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรล

  ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรุค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์ทัทท์ เมืองได้ชื่อว่าตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  เดินทางสู่ใจกลางนครมิวนิค เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ

  ชม จัตุรัสมาเรียนพลาส ย่านใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา  เมืองเล็กๆที่สวยงาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง

 • บ่าย

  ชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย

  เดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น เป็นเมืองเล็ก ๆ ในรัฐบาวาเรีย

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์

  ชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง

  เดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน

  เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  ขึ้นสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี  ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต

  เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
  ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา

  ชมอนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เข้าสู่ ซาฟเฮาส์เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป

  ได้เวลานัดหมาย นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริก

 • 18.05

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ QR 096 / QR 836  

วันที่ 9
 • 13.30

  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (น้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม / กระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 4. ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
 6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 8. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
 9. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท กับ ACE Insurance Limited (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) เท่านั้น ท่านใดต้องการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมโปรดติดต่อบริษัททัวร์

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 4. ค่าน้ำหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม  และมีจำนวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ยูโรต่อท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป (ท่านละ 15 ยูโร)

หมายเหตุ 
1. กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ

2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน

3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทำให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐานการบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม

4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต, ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ