คลินิคทัวร์

ด้วยประสบการณ์ ทำทัวร์คุณภาพมากว่า10ปี

คลินิคทัวร์
44/805 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม.10220 กรุงเทพมหานคร 10900
082-626-6965
จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
clinictour_boy@hotmail.com

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก 9วัน 6คืน

ทัวร์อเมริกา อเมริกาตะวันตก 9วัน 6คืน
135,000฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

-นครลอสแองเจลีส
-ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม
-ความล้ำยุคของเทคโนโลยีCaptain EO
-เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น King Kong 360 3-D
-น้ำพุเต้นรำ
-หุบผาแกรนด์แคนยอน
-ทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์
-นครซานฟรานซิสโก
-Lombard Street

CNT-078-021

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 04.00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์

 • 06.35

  ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX616

 • 10.25

  ถึงสนามบินเชคแลปก๊อก ฮ่องกง รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

 • 12.55

  ออกเดินทางสู่เมืองลอสแองเจลิส ประทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่ CX884

 • 10.50

  ถึงสนามบินลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือรู้จักในชื่อ แอล เอ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมนครลอสแองเจลีส หรือเรียกสั้นๆว่า “แอลเอ” ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก

  ชมฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม ที่ดาราดังแห่งฮอลลีวูด

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 10.00

  นำคณะสู่ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท สวนสนุกของวอลซ์ ดิสนีย์(Walt E. Disney) แห่งแรกที่ต้องการให้ครอบครัวได้สนุกสนานร่วมกัน

  **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน**

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.30

  นำคณะเข้าสู่ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  สถานที่จำลองฉากหนัง และบางเรื่องที่ใช้ถ่ายทำจริงต่าง ๆ

  ชมเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง คิงคอง

  **เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน จึงไม่มีบริการอาหารกลางวัน**

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางสู่เมืองลาสเวกัส  ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองบาร์สโตว์  ในเขตปกครองซานเบอร์นาร์ดิโน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางต่อผ่านเมืองเบเคอร์  ซึ่งเป็นประตูสู่หมู่บ้านแห่งความตาย  ในเขตอุทยานทะเลทรายโมฮาวี

 • 18.30

  รับประทานอาหารค่ำ

  ชม อาทิ น้ำพุเต้นรำ หน้าโรงแรมเบลลาจิโอ

วันที่ 5
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.00

  ชมสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเวสต์ริม อยู่ในการบริหารจัดการโดยศูนย์บริการนักท่องเที่ยววอลเออไพ

  ชมวิวทิวทัศน์ของหุบผาแกรนด์แคนยอนได้จากจุดชมวิว Eagle Point, Guano Point และ Hualapai Ranch

  ชมแกรนด์แคนยอนคือ การเดินบน “สกายวอล์ก” 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

  สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่นครลาสเวกัส

  ชมทัศนียภาพเหนือเขื่อนฮูเวอร์

 • 18.30

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

  ออกเดินทางสู่สนามบินนครลาสเวกัส

  ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ สู่นครซานฟรานซิสโก

  ถึงนครซานฟรานซิสโก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมเมือง ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่า โรแมนติกซิตี้

  ชมเมือง บนเส้นทาง California Street

 • 18.30

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • 08.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  ชมนครซานฟรานซิสโก เมืองนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็น เมืองวัฒนธรรมผสมผสาน

  ชม Golden Gate Bridge สะพานสีแดงทอดตัวข้ามอ่าวที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดในโลก

  ชมวิวเมืองแบบพาโนรามาบนยอดเขาทวินพีค ผ่านย่านเดอะคาสโตร

  ชม Lombard Street เป็นถนนที่ชันและคดเคี้ยวที่สุดในโลก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม “อ่าวซานฟรานซิสโก” ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในการเยือนเมืองนี้

  ชม จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นย่าน Fisherman’s Wharf และ Pier 39

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ

 • 21.30

  ออกเดินทางสู่สนามบินซานฟรานซิสโก เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ 8
 • 00.25

  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก บินสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX873

วันที่ 9
 • 06.10

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน

 • 09.30

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX755

 • 11.30

  ถึงกรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน USA ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าบัตรเข้า Disney Park, Universal Studio, Grand Canyon National Park, Sky Walk, ค่าล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทนและบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้อง Triple Room ให้บริการ, และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ใน USA ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักชิ้นละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าดำเนินการพร้อมค่าธรรมเนียมวีซ่าดังนี

ประเทศสหรัฐอเมริกา 5,600 บาท + ค่าธรรมเนียมในการยื่น (เก็บ 7,500 บาท)

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ