ทัวร์อิตาลี Smart series Italy 7วัน 4คืน

เยือนกรุงโรม เมืองหลวงแห่งประเทศเทศอิตาลี
ชมสนามกีฬากลางแจ้งโคลอสเซียม มรดกโลกและเป็น 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เที่ยวเมืองมิลาน เมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องแฟชั่นและงานศิลปะ
เมืองปิซ่า ชมมรดกโลกหอเอนเมืองปิซา

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง